نویسنده = �������� �������� ����������������
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل عوامل اقتصادی مؤثر بر عملکرد تعاونی های زنان در ایران

دوره 41، شماره 66، زمستان 1387

حسین شعبانعلی فمی؛ فضیله خانی؛ شهلا چوبچیان؛ فرحناز رستمی


2. تحلیل عوامل اقتصادی مؤثر بر عملکرد تعاونی های زنان در ایران

دوره 66، شماره 66، زمستان 1387

حسین شعبانعلی فمی؛ فضیله خانی؛ شهلا چوبچیان؛ فرحناز رستمی