نویسنده = اشنویی، امیر
تعداد مقالات: 2
2. تحلیل و مقایسه‎ی توزیع اندازه‎ی شهرها در سیستم شهری ایران و کشورهای همسایه

43(78، زمستان 1390)، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 85-99

محسن شاطریان؛ امیر اشنویی؛ حمید زارعی فرشاد