نویسنده = عباس امینی
تحلیل نقش برند مکانی روستا و تصویرسازی ذهنی خوب از کشاورزی در توسعه نظام نواوری فناورانه روستایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1402

10.22059/jhgr.2024.367200.1008643

مسعود نیک‌سیرت؛ عباس امینی


تحلیل ساختاری مؤلفه های مؤثر بر پایداری اجتماعی- اقتصادی مناطق روستایی استان ایلام

دوره 56، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 23-45

10.22059/jhgr.2022.326278.1008333

سکینه کرمشاهی؛ سید اسکندر صیدایی؛ عباس امینی؛ فرزاد کرمی


پایش تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره‏ای لندست (مطالعه موردی: دشت خان‏ میرزا)

دوره 52، شماره 2، تیر 1399، صفحه 419-436

10.22059/jhgr.2018.258473.1007708

کیان کریمیان؛ عباس امینی؛ محسن باقری بداغ آبادی؛ حمید قیومی محمدی