نویسنده = رحیم سرور
تحلیل اثر اقتصاد سیاسی بر پویش شهرنشینی در بازه زمانی 1300 تا 1357

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1402

10.22059/jhgr.2023.350715.1008562

معصومه حاجی غلامی؛ پروانه زیویار؛ رحیم سرور