نویسنده = حسن محمودزاده
کاربرد مدل LTM در پیش‌بینی و مدل‌سازی توسعۀ فیزیکی شهر ایلخچی

دوره 50، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 35-53

10.22059/jhgr.2016.57398

حسن محمودزاده؛ امیر مسعود رنجبر نوازی