نویسنده = ابوالفضل قنبری
متفکر پایان‌ناپذیر پنسیلوانیا: نگاهی به زندگی و اندیشه ویلبر زلینسکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

10.22059/jhgr.2021.321223.1008276

ابوالفضل قنبری؛ مهدی اشلقی