نویسنده = ��������� ������������������������� ��������