نویسنده = رحمت الله فرهودی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تناسب چیدمان عناصر کالبدی فضا در منطقۀ رشد شهر با رویکرد توسعۀ پایدار شهری (مطالعۀ موردی: منطقۀ 22 تهران)

دوره 51، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 341-356

رحمت الله فرهودی؛ علی محمد ناصری؛ زهرا پیشگاهی فرد