کلیدواژه‌ها = شهر پیرانشهر
تأثیر مبادلات اقتصادی در توسعۀ شهرهای مرزی (مطالعۀ موردی: شهر پیرانشهر)

دوره 50، شماره 4، دی 1397، صفحه 1049-1065

10.22059/jhgr.2017.232014.1007444

ابراهیم رومینا؛ علی پورعزیزی؛ سیدطاهر بایزی