کلیدواژه‌ها = عوامل اقتصادی
تحلیل عوامل اقتصادی مؤثر بر عملکرد تعاونی های زنان در ایران

دوره 41، شماره 66، اسفند 1387

حسین شعبانعلی فمی؛ فضیله خانی؛ شهلا چوبچیان؛ فرحناز رستمی


تحلیل عوامل اقتصادی مؤثر بر عملکرد تعاونی های زنان در ایران

دوره 66، شماره 66، اسفند 1387

حسین شعبانعلی فمی؛ فضیله خانی؛ شهلا چوبچیان؛ فرحناز رستمی