کلیدواژه‌ها = گزارش وضعیت محیط زیستی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عوامل مؤثر در وضعیت محیط زیست انسانی شهر تهران براساس مدل DPSIR

دوره 50، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 277-295

الهام شاهی؛ لعبت زبردست؛ اسماعیل صالحی؛ رضا صالحی