کلیدواژه‌ها = جهانی‌شدن
تحلیل دیدگاه‌ها و موضوعات نوظهور در مطالعات مرز

دوره 48، شماره 3، مهر 1395، صفحه 541-555

10.22059/jhgr.2016.56832

مرجان بدیعی ازنداهی؛ فاطمه سادات میراحمدی


تأثیر جهانی‌شدن بر تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقۀ خلیج‌فارس

دوره 48، شماره 3، مهر 1395، صفحه 557-576

10.22059/jhgr.2016.55655

بهادر زارعی؛ فاطمه مقدم؛ شهاب‌‌الدین شفیع