کلیدواژه‌ها = اشتغال
تعداد مقالات: 3
2. وضعیت اشتغال در مناطق روستایی ایران طی سال های 1385 ـ 1335 (مطالعۀ موردی: مناطق روستایی استان اصفهان)

دوره 46، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 379-398

مجتبی قدیری معصوم؛ حمید برقی؛ داود جمینی؛ علیرضا جمشیدی


3. تغییرات کارکردی مؤثّر بر جمعیّت پذیری، بخش شاندیز مشهد

44(79، بهار 1391)، شماره 1، بهار 1390، صفحه 173-190

حمید شایان؛ مهدی مودودی