کلیدواژه‌ها = انرژی
مطالعه تطبیقی رهیافت های امنیت انرژی چین و ژاپن در آسیای مرکزی

دوره 42، شماره 1، اردیبهشت 1389، صفحه 123-140

الهه کولایی؛ ماندانا تیشه بار