استراتژی‌های توسعه شهر پیرانشهر با رویکرد CDS

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشجو/دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف تدوین استراتژی‌های توسعه پیرانشهر به‌نگارش درآمده است. بنابراین، ابتدا وضعیت شاخص‌های استراتژی توسعه شهری(CDS) در پیرانشهر ارزیابی شده و سپس، چشم‌انداز توسعۀ شهر در قالب برنامه‌ریزیِ راهبردی و برپایۀ فرآیندی مشارکتی(با مشارکت ذی‌نفعان شهری) تدوین شده است. در همین راستا، جهت نیل به چشم‌انداز تعریف شده، استراتژی‌هایی به‌عنوان استراتژی‌های توسعه پیرانشهر ارائه گردیده است. روش پژوهش برحسب هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی‌ـ‌تحلیلی و روش جمع‌آوری داده‌ها به‌صورت میدانی با استفاده از تکنیک پرسشنامه(باز و بسته) بوده که بدین‌ترتیب، داده‌های تحقیق از سه گروه جامعه آماری(شهروندان، مسوولین و نخبگان) جمع‌آوری و جهت تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارSPSS استفاده شده است. همچنین، جهت تحلیل عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر شهر و تدوین استراتژی‌های توسعه، مدلSWOT و برای اولویت‌بندی استراتژی‌ها نیز مدل‌های ترکیبیAHP-SWOT و ANP-SWOT و نرم‌افزارهایExpert Choice و Super Decision به‌کار رفته است. نتایج نشان می دهد که میانگین کلی گروه‌هایِ شهروندان، مسوولین و نخبگان به‌ترتیب معادل42/2، 31/2 و 15/2 بوده و هر سه گروه، وضعیت پیرانشهر را به‌لحاظ برخورداری از شاخص‌هایCDS مطلوب ارزیابی نکرده‌اند. آزمون مانووا نیز نشان می‌دهد بین دیدگاه گروه‌های شهری در رابطه با همۀ شاخص‌هایCDS به‌جز شاخص "حکمروایی" تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج چشم‌اندازسازی مشارکتی حاکی از آنست که هر سه گروه بر محورهای راهبردی چشم‌انداز پیرانشهر به‌عنوان شهری با عملکرد بازرگانی (برون‌مرزی)ـ تجاری، شهری با عملکرد معدنی، شهری گردشگری و شهری کشاورزی اجماع‌نظر داشته‌اند. همچنین، در اولویت‌بندی استراتژی‌ها، استراتژی "تقویت عملکرد بازرگانی(برون‌مرزی)ـ ‌تجاری پیرانشهر و عملکردهای وابسته به آن"، با بالاترین امتیاز(374/0AHP=؛ 357/0ANP=) به‌عنوان بهترین استراتژی توسعه آتی پیرانشهر انتخاب گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

City development strategies of Piaranshahr with CDS approach

چکیده [English]

Introduction
Urban development strategy plan is with nature strategic that is based on make-vision partnership. This program process of preparation of a long term vision of the future city that with a short term performance design. In the project with a focus on urban management and Beneficiaries participation urban landscape of the city is characterized first, and Strategies the desired to achieve the vision of sustainable development in the formulation of these strategies, and then converted to an executable program. CDS flexible strategies to respond to economic realities of competitive conditions applies And society through broad participation, try to improve the quality of life of all citizens and to provide sustainable urban development, So it could be an adequate model for cities, especially in developing countries is a substitute for comprehensive planning.
Piranshahr function of the market due to the location of the Tamarchin market border, changes in needs, the lives of residents and the creation of social and economic conditions specific to the city. It is therefore important that the principles of the program, be flexible and accordance with city conditions. However, despite high economic growth and immigration substantial in recent years, Piranshahr of a holistic and prospective plan were denied and the comprehensive plan and urban conductor is limited. However, this plan of development, because more physical, traditional and static have And in practice issues such as lack of flexibility, poor performance, lack of attention to the city the dominant and most importantly the "lack of participation" people have faced, Piranshahr not meet current needs. Based on what was said, the present study intends with participate Piranshahr residents of, the city's rate of CDS indices assessed, And in the next place, the strategic vision and emphasis on stakeholder participation in urban development perspective Piranshahr and strategies to make it compile and prioritize key strategies developed to determine Piranshahr. In this regard, the following questions can be posed is:
Is the indicators of urban development strategies in Piranshahr is in an appropriate level?
Is the residents of Piranshahr in relation to potential of the city and its prospects in the next 20 years (Horizon 1413), the consensus?
Based on the potential and the limitations of Piranshahr, which strategy is the best strategy for future development of the city?
Method
The present study based on the objectives, functional, and the method is descriptive analytical. The data collected using a questionnaire-based survey (open and closed questions). Statistical population study, three groups of citizens, officials and elites is Piranshahr. to assess the situation Piranshahr in terms of having the index CDS, in the form of likert spectrum questionnaires between groups of citizens, officials and elites, distribution and data collection, Spss software was used for analysis. First by using average rate Piranshahr CDS indices were measured. Then, using Manova, different views of the groups studied. Secondly, according to the results of the questionnaire and according to plan upper and review the status quo, Attempted to identify and characterize the key constraints and potential and future development prospects were Piranshahr. Then, assess the development prospects and placement of items identified in the SWOT model and weighting them by redistributing the questionnaire was conducted. According to the results of weighted the questionnaires, by a combination of models and ANP-SWOT and AHP-SWOT Expert Choice software Super Decision and were weighted to prioritize strategies are developed.
Discussion
Discussion the findings of this study, conducted in three main phases:
- Assessment of Piranshahr in a strategy of urban development.
Data harvested from the questionnaires were extracted and averaged for each indicator. Thus, Status Indices were identified and the mean index lower than 3 is not desirable condition. Also, different views of the Manova test criteria.
- Determine key problems in the status quo and make-vision for Piranshahr of views groups.
The extraction results of the questionnaire and according to studies, the initial prospects for the city was constructed and then redistribute questionnaire was formulated to assess the ultimate vision. The questionnaires also redistributed, internal and external factors affecting the the placement of the SWOT model and were weighted.
- Determine potentials and the limitations of for future development Piranshahr and prioritize these strategies.
According to formulated a vision and strategic focus, development strategies were formulated and using a hybrid models of AHP-SWOT and ANP-SWOT and in software of Expert Choice and Super Decision were prioritized.
Conclusion
CDS indices in Piranshahr evaluation results show that the average the total of the visibility of urban groups below the average theoretical question (3) is. So that the mean of the indices of the vision of the citizens, officials and elites on the 42/2, 31/2 and 15/2 respectively. In Assessment of view the groups, there were no significant differences between groups are significant differences not only in the governance index. So can say that "Piranshahr of a CDS indices and sub-criteria are not in good condition".
By combining studies in a two-step the process for drawing make-vision participatory, participatory vision that is as Piranshahr formulated: The city's economy relies on trade performance (cross-border) trade, Urban mining operation (with an emphasis on decorative stone), Urban and natural tourist attractions, historical and of tourism with an emphasis on shopping, Urban Agriculture. Vision has been consensus. Therefore, Piranshahr residents of about the potential of the city and its prospects in the next 20 years (Horizon 1413), the consensus.
The results codified strategies prioritized in both AHP and ANP models show that strategy of "strengthen business performance (cross-border) and performance business of Piranshahr affiliated" with the highest score (374/0, 357/0) as "the best strategy" for future development Piranshahr was selected. The final output of the two models differences in only in the final weight of the strategies together show, So that the first priority in the AHP, 374/0, but in the ANP, 357/0 won.
Keywords: City Development Strategy, CDS index, Strategic Planning , Vision City, Piranshahr.

کلیدواژه‌ها [English]

  • City Development Strategy
  • CDS index
  • strategic planning
  • Vision City
  • Piranshahr

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1394
  • تاریخ دریافت: 26 آبان 1393
  • تاریخ بازنگری: 13 اردیبهشت 1394
  • تاریخ پذیرش: 13 اردیبهشت 1394