نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی پور، زهرا شاخ صسازی مؤلف ههای سیاست و فضا در جغرافیای سیاسی [42(72، تابستان 1389)، شماره 2، 1389، صفحه 121-134]
 • افتخاری، عبدالرضا رکن الدین سنجش و ارزیابی معیارهای مؤثر بر عملکرد کشاورزان عادی و موفق روستایی، مطالعه موردی: روستاهای شهرستان خدابنده [42(72، تابستان 1389)، شماره 2، 1389، صفحه 1-16]
 • افشانی، سید علیرضا حاشیه نشینان و ارتکاب جرایم اجتماعی، مطالعه موردی: شهر یزد [42(72، تابستان 1389)، شماره 2، 1389، صفحه 157-166]
 • افضلی، رسول تبیین جایگاه روش های اثباتی و فرااثباتی در مطالعات جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک [42(72، تابستان 1389)، شماره 2، 1389، صفحه 103-120]

ب

 • بخشی، زهرا نقش اعتبارات بهسازی مسکن در توانمندی و ماندگاری جمعیت روستایی دهستان بیهق، شهرستان سبزوار [42(72، تابستان 1389)، شماره 2، 1389، صفحه 31-46]
 • بدری، سیدعلی سنجش میزان پایداری نواحی روستایی برمبنای مدل تحلیل شبکه، با استفاده از تکنیک بردا مطالعه موردی: نواحی روستایی شهرستان فسا [42(72، تابستان 1389)، شماره 2، 1389، صفحه 135-156]

پ

 • پیشگاهی فرد، زهرا ماهیت رفتار سیاسی روسیه در منطقه آسیای مرکزی و چال شهای فراروی جمهوری اسلامی ایران [42(72، تابستان 1389)، شماره 2، 1389، صفحه 63-82]
 • پورطاهری، مهدی سنجش و ارزیابی معیارهای مؤثر بر عملکرد کشاورزان عادی و موفق روستایی، مطالعه موردی: روستاهای شهرستان خدابنده [42(72، تابستان 1389)، شماره 2، 1389، صفحه 1-16]

ت

 • تیموری، راضیه تحلیلی بر نقش پارک های شهری در ارتقای کیفیت زندگی شهری Seeking-Escaping با استفاده از الگوی نمونه موردی: پار کهای شهری تبریز [42(72، تابستان 1389)، شماره 2، 1389، صفحه 46-72]
 • توکلی نیا، جمیله بررسی نظری مفهوم محله و بازتعریف آن با تأکید بر شرایط محله های شهری ایران [42(72، تابستان 1389)، شماره 2، 1389، صفحه 82-103]

ج

 • جنیدی، رضا ماهیت رفتار سیاسی روسیه در منطقه آسیای مرکزی و چال شهای فراروی جمهوری اسلامی ایران [42(72، تابستان 1389)، شماره 2، 1389، صفحه 63-82]

ح

 • حافظ نیا، محمد رضا شاخ صسازی مؤلف ههای سیاست و فضا در جغرافیای سیاسی [42(72، تابستان 1389)، شماره 2، 1389، صفحه 121-134]
 • حکمت نیا، حسن حاشیه نشینان و ارتکاب جرایم اجتماعی، مطالعه موردی: شهر یزد [42(72، تابستان 1389)، شماره 2، 1389، صفحه 157-166]

ز

 • زیاری، کرامت اله بررسی و رتبه بندی درجه توسع هیافتگی شهرستا نهای استان خراسان رضوی، با استفاده از تکنیک تاپسیس [42(72، تابستان 1389)، شماره 2، 1389، صفحه 17-30]
 • زنجیر چی، سید محمود بررسی و رتبه بندی درجه توسع هیافتگی شهرستا نهای استان خراسان رضوی، با استفاده از تکنیک تاپسیس [42(72، تابستان 1389)، شماره 2، 1389، صفحه 17-30]

س

 • سرخ کمال، کبری بررسی و رتبه بندی درجه توسع هیافتگی شهرستا نهای استان خراسان رضوی، با استفاده از تکنیک تاپسیس [42(72، تابستان 1389)، شماره 2، 1389، صفحه 17-30]

ش

 • شرفی، حجت ا... سنجش میزان پایداری نواحی روستایی برمبنای مدل تحلیل شبکه، با استفاده از تکنیک بردا مطالعه موردی: نواحی روستایی شهرستان فسا [42(72، تابستان 1389)، شماره 2، 1389، صفحه 135-156]

ص

 • صرافی، مظفر بررسی نظری مفهوم محله و بازتعریف آن با تأکید بر شرایط محله های شهری ایران [42(72، تابستان 1389)، شماره 2، 1389، صفحه 82-103]

ع

 • عبدالهی، مجید بررسی نظری مفهوم محله و بازتعریف آن با تأکید بر شرایط محله های شهری ایران [42(72، تابستان 1389)، شماره 2، 1389، صفحه 82-103]

ف

 • فرجی سبکبار، حسنعلی سنجش میزان پایداری نواحی روستایی برمبنای مدل تحلیل شبکه، با استفاده از تکنیک بردا مطالعه موردی: نواحی روستایی شهرستان فسا [42(72، تابستان 1389)، شماره 2، 1389، صفحه 135-156]

ق

 • قادر حاجت، مصطفی شاخ صسازی مؤلف ههای سیاست و فضا در جغرافیای سیاسی [42(72، تابستان 1389)، شماره 2، 1389، صفحه 121-134]

ک

 • کیانی، وحید تبیین جایگاه روش های اثباتی و فرااثباتی در مطالعات جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک [42(72، تابستان 1389)، شماره 2، 1389، صفحه 103-120]

م

 • مطیعی لنگرودی، سید حسن نقش اعتبارات بهسازی مسکن در توانمندی و ماندگاری جمعیت روستایی دهستان بیهق، شهرستان سبزوار [42(72، تابستان 1389)، شماره 2، 1389، صفحه 31-46]
 • مطیئی لنگرودی، سیدحسن تحلیلی بر نقش پارک های شهری در ارتقای کیفیت زندگی شهری Seeking-Escaping با استفاده از الگوی نمونه موردی: پار کهای شهری تبریز [42(72، تابستان 1389)، شماره 2، 1389، صفحه 46-72]
 • مطیئی لنگرودی، سیدحسن سنجش میزان پایداری نواحی روستایی برمبنای مدل تحلیل شبکه، با استفاده از تکنیک بردا مطالعه موردی: نواحی روستایی شهرستان فسا [42(72، تابستان 1389)، شماره 2، 1389، صفحه 135-156]