نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیم زاده، عیسی برنامه‌ریزی و ساماندهی فضایی ـ مکانی خدمات بهداشتی و درمانی با استفاده از GIS‌ مورد: شهر زنجان [42(73، پاییز 1389)، شماره 3، 1389، صفحه 39-58]
 • ابراهیم‌زاده آسمین، حسین برنامه‌ریزی و ساماندهی فضایی ـ مکانی خدمات بهداشتی و درمانی با استفاده از GIS‌ مورد: شهر زنجان [42(73، پاییز 1389)، شماره 3، 1389، صفحه 39-58]
 • احد نژاد، محسن برنامه‌ریزی و ساماندهی فضایی ـ مکانی خدمات بهداشتی و درمانی با استفاده از GIS‌ مورد: شهر زنجان [42(73، پاییز 1389)، شماره 3، 1389، صفحه 39-58]
 • افضلی، رسول جایگاه حقوق گردشگران خارجی از نگاه اسلام و قوانین حقوقی جمهوری اسلامی ایران [42(73، پاییز 1389)، شماره 3، 1389، صفحه 119-140]

ب

 • باقریان، محمد صابر بازشناسی قابلیت‌های نوسازی در بافت‌های فرسوده بخش میانی بر پایه ویژگی‌های اجتماع و فضا مطالعه موردی: محله 19 از منطقه 17 شهر تهران [42(73، پاییز 1389)، شماره 3، 1389، صفحه 141-156]
 • بدری، سید علی سنجش و تحلیل عوامل مؤثر بر حکمروایی روستایی در حکومت‌های محلی(مطالعه موردی: شهرستان قزوین) [42(73، پاییز 1389)، شماره 3، 1389، صفحه 99-118]

پ

 • پناهنده‌خواه، موسی چالش‌ها و موانع برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای در ایران [42(73، پاییز 1389)، شماره 3، 1389، صفحه 83-98]
 • پور احمد، احمد ارزیابی و تحلیل کارایی سامانه حمل‌ونقل BRT و رضایت عمومی از آن در کلان‌شهر تهران [42(73، پاییز 1389)، شماره 3، 1389، صفحه 19-38]

ت

 • تولایی، سیمین آسیب‌پذیری بافت‌های فرسوده بخش مرکزی شهر تهران در برابر زلزله (مورد: منطقه 12) [42(73، پاییز 1389)، شماره 3، 1389، صفحه 1-18]

چ

 • چاووشی، اسماعیل آسیب‌پذیری بافت‌های فرسوده بخش مرکزی شهر تهران در برابر زلزله (مورد: منطقه 12) [42(73، پاییز 1389)، شماره 3، 1389، صفحه 1-18]

ح

 • حیدری چیانه، رحیم نقش استراتژی توسعه شهری (CDS) در سیاست‌های تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد شهری، مطالعه موردی: شهر رشت [42(73، پاییز 1389)، شماره 3، 1389، صفحه 59-82]

د

 • دربان آستانه، علیرضا سنجش و تحلیل عوامل مؤثر بر حکمروایی روستایی در حکومت‌های محلی(مطالعه موردی: شهرستان قزوین) [42(73، پاییز 1389)، شماره 3، 1389، صفحه 99-118]

ر

 • رضاطبع ازگمی، سده خدیجه نقش استراتژی توسعه شهری (CDS) در سیاست‌های تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد شهری، مطالعه موردی: شهر رشت [42(73، پاییز 1389)، شماره 3، 1389، صفحه 59-82]
 • رضوانی، محمد رضا سنجش و تحلیل عوامل مؤثر بر حکمروایی روستایی در حکومت‌های محلی(مطالعه موردی: شهرستان قزوین) [42(73، پاییز 1389)، شماره 3، 1389، صفحه 99-118]

س

 • سیف الدینی، فرانک چالش‌ها و موانع برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای در ایران [42(73، پاییز 1389)، شماره 3، 1389، صفحه 83-98]
 • سلیمانی، محمد آسیب‌پذیری بافت‌های فرسوده بخش مرکزی شهر تهران در برابر زلزله (مورد: منطقه 12) [42(73، پاییز 1389)، شماره 3، 1389، صفحه 1-18]

ش

 • شعبانی فرد، محمد جایگاه حقوق گردشگران خارجی از نگاه اسلام و قوانین حقوقی جمهوری اسلامی ایران [42(73، پاییز 1389)، شماره 3، 1389، صفحه 119-140]
 • شفیعی، یوسف برنامه‌ریزی و ساماندهی فضایی ـ مکانی خدمات بهداشتی و درمانی با استفاده از GIS‌ مورد: شهر زنجان [42(73، پاییز 1389)، شماره 3، 1389، صفحه 39-58]

ع

 • عمرانی زاده، بهزاد ارزیابی و تحلیل کارایی سامانه حمل‌ونقل BRT و رضایت عمومی از آن در کلان‌شهر تهران [42(73، پاییز 1389)، شماره 3، 1389، صفحه 19-38]

ف

 • فرجی ملائی، امین جایگاه حقوق گردشگران خارجی از نگاه اسلام و قوانین حقوقی جمهوری اسلامی ایران [42(73، پاییز 1389)، شماره 3، 1389، صفحه 119-140]

ق

 • قدمی، مصطفی چالش‌ها و موانع برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای در ایران [42(73، پاییز 1389)، شماره 3، 1389، صفحه 83-98]
 • قرخلو نره، مهدی ارزیابی و تحلیل کارایی سامانه حمل‌ونقل BRT و رضایت عمومی از آن در کلان‌شهر تهران [42(73، پاییز 1389)، شماره 3، 1389، صفحه 19-38]

م

 • مطیعی لنگرودی، سید حسن سنجش و تحلیل عوامل مؤثر بر حکمروایی روستایی در حکومت‌های محلی(مطالعه موردی: شهرستان قزوین) [42(73، پاییز 1389)، شماره 3، 1389، صفحه 99-118]
 • منزوی، مهشید آسیب‌پذیری بافت‌های فرسوده بخش مرکزی شهر تهران در برابر زلزله (مورد: منطقه 12) [42(73، پاییز 1389)، شماره 3، 1389، صفحه 1-18]