نمایه نویسندگان

آ

 • آذرباد، نسرین تحلیل شبکه سکونتگاهی با تأکید بر جریان‌های جمعیتی در شهرستان فیروزکوه [42(74، زمستان 1389)، شماره 4، 1389، صفحه 75-89]

ا

 • اشتری، حسن ارزیابی مسکن گروه‌های درآمدی و ارائه برنامه تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد(نمونه موردی: استان لرستان) [42(74، زمستان 1389)، شماره 4، 1389، صفحه 1-21]
 • افتخاری، عبدالرضا ارکن الدین نقش ظرفیت‌سازی در کاهش تأثیرات مخاطرات طبیعی (زلزله) در مناطق روستایی با تأکید بر روش‌های کمّی (مطالعه موردی: مناطق زلزله‌زده شهرستان خدابنده) [42(74، زمستان 1389)، شماره 4، 1389، صفحه 23-39]
 • افتخاری، عبدالرضا رکن الدین تحلیل شبکه سکونتگاهی با تأکید بر جریان‌های جمعیتی در شهرستان فیروزکوه [42(74، زمستان 1389)، شماره 4، 1389، صفحه 75-89]

پ

 • پرهیز، فریاد ارزیابی مسکن گروه‌های درآمدی و ارائه برنامه تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد(نمونه موردی: استان لرستان) [42(74، زمستان 1389)، شماره 4، 1389، صفحه 1-21]
 • پور طاهری، مهدی نقش ظرفیت‌سازی در کاهش تأثیرات مخاطرات طبیعی (زلزله) در مناطق روستایی با تأکید بر روش‌های کمّی (مطالعه موردی: مناطق زلزله‌زده شهرستان خدابنده) [42(74، زمستان 1389)، شماره 4، 1389، صفحه 23-39]

ت

 • تفکری، اکرم تحلیل فضایی ـ مکانی تجهیزات شهری و کاربست مدل تحلیل سلسله‌مراتبی در محیط GIS (مطالعه موردی: ایستگاه‌های آتش‌نشانی هسته‌ مرکزی تهران) [42(74، زمستان 1389)، شماره 4، 1389، صفحه 91-102]

ج

 • جهانیان، منوچهر بررسی پتانسیل‌های اکوتوریسم مناطق کویری و بیابانی اطراف استان یزد،با استفاده از الگوی تحلیل SWOT [42(74، زمستان 1389)، شماره 4، 1389، صفحه 61-74]

ح

 • حبیبی، کیومرث تحلیل فضایی ـ مکانی تجهیزات شهری و کاربست مدل تحلیل سلسله‌مراتبی در محیط GIS (مطالعه موردی: ایستگاه‌های آتش‌نشانی هسته‌ مرکزی تهران) [42(74، زمستان 1389)، شماره 4، 1389، صفحه 91-102]

ز

 • زیاری، کرامت اله ارزیابی مسکن گروه‌های درآمدی و ارائه برنامه تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد(نمونه موردی: استان لرستان) [42(74، زمستان 1389)، شماره 4، 1389، صفحه 1-21]
 • زندی، ابتهال بررسی پتانسیل‌های اکوتوریسم مناطق کویری و بیابانی اطراف استان یزد،با استفاده از الگوی تحلیل SWOT [42(74، زمستان 1389)، شماره 4، 1389، صفحه 61-74]

س

 • سلمانی، محمد تحلیل شبکه سکونتگاهی با تأکید بر جریان‌های جمعیتی در شهرستان فیروزکوه [42(74، زمستان 1389)، شماره 4، 1389، صفحه 75-89]

ع

 • عنابستانی، علی اکبر فرایند شکل‌گیری خانه‌های دوم روستایی و عوامل مؤثر بر آن(مطالعه موردی: روستاهای ییلاقی غرب مشهد) [42(74، زمستان 1389)، شماره 4، 1389، صفحه 103-118]
 • عینالی، جمشید نقش ظرفیت‌سازی در کاهش تأثیرات مخاطرات طبیعی (زلزله) در مناطق روستایی با تأکید بر روش‌های کمّی (مطالعه موردی: مناطق زلزله‌زده شهرستان خدابنده) [42(74، زمستان 1389)، شماره 4، 1389، صفحه 23-39]

ق

 • قزلباش، سمیه بررسی جغرافیایی کانون‌های جرم‌خیز شهر زنجان(مورد مطالعه: جرایم مرتبط با مواد مخدر) [42(74، زمستان 1389)، شماره 4، 1389، صفحه 41-59]

ک

 • کریمیان، حسن نمادهای فرهنگی در مناظر شهری: بیان معنا، حس هویت و آرامش روحی [42(74، زمستان 1389)، شماره 4، 1389، صفحه 119-132]
 • کلانتری، محسن بررسی جغرافیایی کانون‌های جرم‌خیز شهر زنجان(مورد مطالعه: جرایم مرتبط با مواد مخدر) [42(74، زمستان 1389)، شماره 4، 1389، صفحه 41-59]

م

 • مشکینی، ابوالفضل تحلیل فضایی ـ مکانی تجهیزات شهری و کاربست مدل تحلیل سلسله‌مراتبی در محیط GIS (مطالعه موردی: ایستگاه‌های آتش‌نشانی هسته‌ مرکزی تهران) [42(74، زمستان 1389)، شماره 4، 1389، صفحه 91-102]
 • مطیعی لنگرودی، سید حسن تحلیل شبکه سکونتگاهی با تأکید بر جریان‌های جمعیتی در شهرستان فیروزکوه [42(74، زمستان 1389)، شماره 4، 1389، صفحه 75-89]
 • مهد نژاد، حافظ ارزیابی مسکن گروه‌های درآمدی و ارائه برنامه تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد(نمونه موردی: استان لرستان) [42(74، زمستان 1389)، شماره 4، 1389، صفحه 1-21]

ی

 • یغمایی، بامشاد بررسی جغرافیایی کانون‌های جرم‌خیز شهر زنجان(مورد مطالعه: جرایم مرتبط با مواد مخدر) [42(74، زمستان 1389)، شماره 4، 1389، صفحه 41-59]