نمایه نویسندگان

ا

 • اخباری، محمد موقعیت ژئوپلیتیک ایران و تلاش‌های امریکا برای تثبیت هژمونی خود در جهان، مطالعة موردی: طرح خاورمیانه بزرگ [43(75، بهار 1390)، شماره 75، 1390، صفحه 87-112]
 • اسلامی پریخانی، صدیف سنجش تأثیرات اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و زیست‌محیطی توسعة گردشگری، (مطالعه موردی شهرستان مشکین‌شهر) [43(75، بهار 1390)، شماره 75، 1390، صفحه 37-52]

ب

 • بدری، سید علی اولویت‌بندی توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی با استفاده از تکنیک پرومتی، مطالعه موردی: دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان خدابنده استان زنجان [43(75، بهار 1390)، شماره 75، 1390، صفحه 53-68]

پ

 • پور احمد، احمد بررسی نقش کیفیت محیط سکونتی در مهاجرت‌های درون‌شهری، مطالعه موردی: بافت قدیم خرم‌آباد [43(75، بهار 1390)، شماره 75، 1390، صفحه 17-36]

ح

 • حبیبی، کیومرث بررسی نقش کیفیت محیط سکونتی در مهاجرت‌های درون‌شهری، مطالعه موردی: بافت قدیم خرم‌آباد [43(75، بهار 1390)، شماره 75، 1390، صفحه 17-36]

خ

 • خانی، محمد باقر تحلیل کارکردهای اقتصادی بازار تبریز و حوزة نفوذ آن [43(75، بهار 1390)، شماره 75، 1390، صفحه 133-152]

س

 • سجاسی قیداری، حمد ا... اولویت‌بندی توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی با استفاده از تکنیک پرومتی، مطالعه موردی: دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان خدابنده استان زنجان [43(75، بهار 1390)، شماره 75، 1390، صفحه 53-68]
 • سعیدی رضوانی، نوید بازشناسی چارچوب توسعه درون‌زا در تناسب با نقد سیاست‌های جاری توسعه مسکن (مسکن مهر) نمونه موردی: شهر نطنز [43(75، بهار 1390)، شماره 75، 1390، صفحه 113-132]
 • سلطانزاده، حسین نقش جغرافیا در شکل‌گیری انواع حیاط در خانه‌های سنتی ایران [43(75، بهار 1390)، شماره 75، 1390، صفحه 69-86]

ش

 • شهدادی خواجه عسگر، علی اولویت‌بندی توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی با استفاده از تکنیک پرومتی، مطالعه موردی: دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان خدابنده استان زنجان [43(75، بهار 1390)، شماره 75، 1390، صفحه 53-68]

ص

 • صادقلو، طاهره اولویت‌بندی توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی با استفاده از تکنیک پرومتی، مطالعه موردی: دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان خدابنده استان زنجان [43(75، بهار 1390)، شماره 75، 1390، صفحه 53-68]

ض

 • ضرابی، اضغر سنجش تأثیرات اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و زیست‌محیطی توسعة گردشگری، (مطالعه موردی شهرستان مشکین‌شهر) [43(75، بهار 1390)، شماره 75، 1390، صفحه 37-52]

ع

 • عبدی، عطا ا... موقعیت ژئوپلیتیک ایران و تلاش‌های امریکا برای تثبیت هژمونی خود در جهان، مطالعة موردی: طرح خاورمیانه بزرگ [43(75، بهار 1390)، شماره 75، 1390، صفحه 87-112]

ف

 • فرجی سبکبار، حسنعلی اولویت‌بندی توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی با استفاده از تکنیک پرومتی، مطالعه موردی: دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان خدابنده استان زنجان [43(75، بهار 1390)، شماره 75، 1390، صفحه 53-68]
 • فرهودی، رحمت ا... بررسی نقش کیفیت محیط سکونتی در مهاجرت‌های درون‌شهری، مطالعه موردی: بافت قدیم خرم‌آباد [43(75، بهار 1390)، شماره 75، 1390، صفحه 17-36]

ک

 • کاظمی، داود بازشناسی چارچوب توسعه درون‌زا در تناسب با نقد سیاست‌های جاری توسعه مسکن (مسکن مهر) نمونه موردی: شهر نطنز [43(75، بهار 1390)، شماره 75، 1390، صفحه 113-132]
 • کشاورز، مهناز بررسی نقش کیفیت محیط سکونتی در مهاجرت‌های درون‌شهری، مطالعه موردی: بافت قدیم خرم‌آباد [43(75، بهار 1390)، شماره 75، 1390، صفحه 17-36]

م

 • مافی غلامی، داود ارزش‌گذاری اقتصادی تفرجگاه‌های طبیعی با استفاده از روش هزینه سفر منطقه‌ای، مطالعه موردی: چشمه دیمه استان چهارمحال و بختیاری [43(75، بهار 1390)، شماره 75، 1390، صفحه 1-16]
 • مختاری هشی، حسین موقعیت ژئوپلیتیک ایران و تلاش‌های امریکا برای تثبیت هژمونی خود در جهان، مطالعة موردی: طرح خاورمیانه بزرگ [43(75، بهار 1390)، شماره 75، 1390، صفحه 87-112]
 • مرصوصی، نفیسه تحلیل کارکردهای اقتصادی بازار تبریز و حوزة نفوذ آن [43(75، بهار 1390)، شماره 75، 1390، صفحه 133-152]

ن

 • نوری کمری، اکرم ارزش‌گذاری اقتصادی تفرجگاه‌های طبیعی با استفاده از روش هزینه سفر منطقه‌ای، مطالعه موردی: چشمه دیمه استان چهارمحال و بختیاری [43(75، بهار 1390)، شماره 75، 1390، صفحه 1-16]

ی

 • یارعلی، نبی ا... ارزش‌گذاری اقتصادی تفرجگاه‌های طبیعی با استفاده از روش هزینه سفر منطقه‌ای، مطالعه موردی: چشمه دیمه استان چهارمحال و بختیاری [43(75، بهار 1390)، شماره 75، 1390، صفحه 1-16]