نمایه نویسندگان

ا

 • اشنویی، امیر تحلیل و مقایسه‎ی توزیع اندازه‎ی شهرها در سیستم شهری ایران و کشورهای همسایه [43(78، زمستان 1390)، شماره 4، 1390، صفحه 85-99]
 • افضلی، رسول ژئوپلیتیک از نگاهی دیگر: تمرکززدایی از دانش/ قدرت [43(78، زمستان 1390)، شماره 4، 1390، صفحه 1-22]
 • ایمنی قشلاق، سیاوش تحلیل نقش گردشگری در توسعه‎ی ویژگی‎های کارآفرینانه و گرایش به کارآفرینی در بین جوانان روستایی (مطالعه‎ی موردی: روستای کندوان و اسکندان شهرستان اسکو) [43(78، زمستان 1390)، شماره 4، 1390، صفحه 169-196]

ب

 • بدیعی ازنداهی، مرجان نقش تغییرات مورفولوژی رودخانه‌ی مرزی هیرمند در روابط سیاسی ایران و افغانستان [43(78، زمستان 1390)، شماره 4، 1390، صفحه 197-220]
 • بوذرجمهری، خدیجه تحلیل نقش گردشگری در توسعه‎ی ویژگی‎های کارآفرینانه و گرایش به کارآفرینی در بین جوانان روستایی (مطالعه‎ی موردی: روستای کندوان و اسکندان شهرستان اسکو) [43(78، زمستان 1390)، شماره 4، 1390، صفحه 169-196]

پ

 • پور حسین، حمید تحلیل عملکرد فضایی شهر میانی مرند در سطح شهرستان مرند [43(78، زمستان 1390)، شماره 4، 1390، صفحه 23-44]

ت

 • تقوایی، مسعود تحلیل نابرابری‌های توسعه‌ی ناحیه‌ای در ایران [43(78، زمستان 1390)، شماره 4، 1390، صفحه 153-168]

ح

 • حاتمی نژاد، حسین تحلیل عملکرد فضایی شهر میانی مرند در سطح شهرستان مرند [43(78، زمستان 1390)، شماره 4، 1390، صفحه 23-44]

خ

 • خسروی، فرامرز استخراج شاخص‌های شناسایی بافت فرسوده‎ی شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه‎ی موردی: محدوده‎ی غربی بافت فرسوده‎ی شهر جهرم) [43(78، زمستان 1390)، شماره 4، 1390، صفحه 117-136]

د

 • دادور خانی، فضیله تحلیل نقش گردشگری در توسعه‎ی ویژگی‎های کارآفرینانه و گرایش به کارآفرینی در بین جوانان روستایی (مطالعه‎ی موردی: روستای کندوان و اسکندان شهرستان اسکو) [43(78، زمستان 1390)، شماره 4، 1390، صفحه 169-196]

ذ

 • ذکی، یاشار اصل تمامیّت ارضی از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران [43(78، زمستان 1390)، شماره 4، 1390، صفحه 221-236]

ر

 • رحیمی هرآبادی، سعید نقش تغییرات مورفولوژی رودخانه‌ی مرزی هیرمند در روابط سیاسی ایران و افغانستان [43(78، زمستان 1390)، شماره 4، 1390، صفحه 197-220]
 • رضاعلی، منصور نمایه(لیست کل مقالات به انضمام نام نویسندگان و شماره های انتشار یافته (از 1 الی 78) [43(78، زمستان 1390)، شماره 4، 1390، صفحه 237-270]
 • رضوانی، محمد رضا تأثیر بازگشت مهاجران به روستاها در بهبود معیشت ساکنان(مطالعه‎ی موردی: شهرستان آق‌قلا) [43(78، زمستان 1390)، شماره 4، 1390، صفحه 67-84]
 • رضوانی، محمد رضا تحلیل نقش گردشگری در توسعه‎ی ویژگی‎های کارآفرینانه و گرایش به کارآفرینی در بین جوانان روستایی (مطالعه‎ی موردی: روستای کندوان و اسکندان شهرستان اسکو) [43(78، زمستان 1390)، شماره 4، 1390، صفحه 169-196]
 • رهنما، محمد رحیم مقایسه‎ی تطبیقی ـ تحلیلی مدل‎های سلسله‎مراتبی، محاسبه‎گر رستری و هم‎پوشانی وزن برای شناسایی و اولویت‎بندی توسعه‎ی بافت‎های مرکزی شهرها(مطالعه‎ی موردی: محلّه‎ی عیدگاه مشهد) [43(78، زمستان 1390)، شماره 4، 1390، صفحه 101-116]

ز

 • زارعی، بهادر اصل تمامیّت ارضی از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران [43(78، زمستان 1390)، شماره 4، 1390، صفحه 221-236]
 • زارعی فرشاد، حمید تحلیل و مقایسه‎ی توزیع اندازه‎ی شهرها در سیستم شهری ایران و کشورهای همسایه [43(78، زمستان 1390)، شماره 4، 1390، صفحه 85-99]
 • زنگی آبادی، علی استخراج شاخص‌های شناسایی بافت فرسوده‎ی شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه‎ی موردی: محدوده‎ی غربی بافت فرسوده‎ی شهر جهرم) [43(78، زمستان 1390)، شماره 4، 1390، صفحه 117-136]

ش

 • شاطریان، محسن تحلیل و مقایسه‎ی توزیع اندازه‎ی شهرها در سیستم شهری ایران و کشورهای همسایه [43(78، زمستان 1390)، شماره 4، 1390، صفحه 85-99]
 • شیخ بیگلو، رعنا تحلیل نابرابری‌های توسعه‌ی ناحیه‌ای در ایران [43(78، زمستان 1390)، شماره 4، 1390، صفحه 153-168]

ص

 • صحرائیان، زهرا استخراج شاخص‌های شناسایی بافت فرسوده‎ی شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه‎ی موردی: محدوده‎ی غربی بافت فرسوده‎ی شهر جهرم) [43(78، زمستان 1390)، شماره 4، 1390، صفحه 117-136]
 • صحنه، بهمن تأثیر بازگشت مهاجران به روستاها در بهبود معیشت ساکنان(مطالعه‎ی موردی: شهرستان آق‌قلا) [43(78، زمستان 1390)، شماره 4، 1390، صفحه 67-84]
 • صمدی، محمد حسین ارزیابی کمّی و کیفی کاربری اراضی شهر مریوان [43(78، زمستان 1390)، شماره 4، 1390، صفحه 45-66]

ف

 • فاضل نیا، غریب مکان‎یابی و اولویت‎بندی پارک‎های شهری با استفاده از روش تحلیل سلسله‎مراتبی TOPSIS و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه‎ی موردی: شهر الشتر) [43(78، زمستان 1390)، شماره 4، 1390، صفحه 137-152]

ق

 • قدیری معصوم، مجتبی تأثیر بازگشت مهاجران به روستاها در بهبود معیشت ساکنان(مطالعه‎ی موردی: شهرستان آق‌قلا) [43(78، زمستان 1390)، شماره 4، 1390، صفحه 67-84]

ک

 • کاظمی بی نیاز، مهدی مقایسه‎ی تطبیقی ـ تحلیلی مدل‎های سلسله‎مراتبی، محاسبه‎گر رستری و هم‎پوشانی وزن برای شناسایی و اولویت‎بندی توسعه‎ی بافت‎های مرکزی شهرها(مطالعه‎ی موردی: محلّه‎ی عیدگاه مشهد) [43(78، زمستان 1390)، شماره 4، 1390، صفحه 101-116]
 • کیانی، اکبر مکان‎یابی و اولویت‎بندی پارک‎های شهری با استفاده از روش تحلیل سلسله‎مراتبی TOPSIS و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه‎ی موردی: شهر الشتر) [43(78، زمستان 1390)، شماره 4، 1390، صفحه 137-152]

گ

 • گودرزی مهر، سعید نقش تغییرات مورفولوژی رودخانه‌ی مرزی هیرمند در روابط سیاسی ایران و افغانستان [43(78، زمستان 1390)، شماره 4، 1390، صفحه 197-220]

م

 • محمد پور، صابر تحلیل عملکرد فضایی شهر میانی مرند در سطح شهرستان مرند [43(78، زمستان 1390)، شماره 4، 1390، صفحه 23-44]
 • محمودیان، حشمت ا... مکان‎یابی و اولویت‎بندی پارک‎های شهری با استفاده از روش تحلیل سلسله‎مراتبی TOPSIS و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه‎ی موردی: شهر الشتر) [43(78، زمستان 1390)، شماره 4، 1390، صفحه 137-152]
 • مرادی، اسکندر ژئوپلیتیک از نگاهی دیگر: تمرکززدایی از دانش/ قدرت [43(78، زمستان 1390)، شماره 4، 1390، صفحه 1-22]
 • میرحیدر، دره ژئوپلیتیک از نگاهی دیگر: تمرکززدایی از دانش/ قدرت [43(78، زمستان 1390)، شماره 4، 1390، صفحه 1-22]
 • مطیئی لنگرودی، سیدحسن تأثیر بازگشت مهاجران به روستاها در بهبود معیشت ساکنان(مطالعه‎ی موردی: شهرستان آق‌قلا) [43(78، زمستان 1390)، شماره 4، 1390، صفحه 67-84]
 • منوچهری میاندوآب، ایوب تحلیل عملکرد فضایی شهر میانی مرند در سطح شهرستان مرند [43(78، زمستان 1390)، شماره 4، 1390، صفحه 23-44]
 • موحد، علی ارزیابی کمّی و کیفی کاربری اراضی شهر مریوان [43(78، زمستان 1390)، شماره 4، 1390، صفحه 45-66]

ن

 • نظری، عبدالحمید تأثیر بازگشت مهاجران به روستاها در بهبود معیشت ساکنان(مطالعه‎ی موردی: شهرستان آق‌قلا) [43(78، زمستان 1390)، شماره 4، 1390، صفحه 67-84]

و

 • وارثی، حمید رضا تحلیل نابرابری‌های توسعه‌ی ناحیه‌ای در ایران [43(78، زمستان 1390)، شماره 4، 1390، صفحه 153-168]