نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیم زاده، عیسی تحلیلی بر ساماندهی و مداخله در بافت فرسوده‎ی شهری (مطالعه‎ی موردی: بافت فرسوده‎ی شهر خرّم‌آباد) [44(81، پاییز 1391)، شماره 3، 1391، صفحه 217-234]
 • احد نژاد، محسن بررسی شاخص‌های کالبدی ـ اجتماعی مسکن در تعیین بلوک‌های فقیرنشین با استفاده از مدل تحلیل عاملی (مطالعه‎ی موردی: شهر کرمانشاه) [44(81، پاییز 1391)، شماره 3، 1391، صفحه 141-156]
 • اصغری زمانی، اکبر بررسی شاخص‌های کالبدی ـ اجتماعی مسکن در تعیین بلوک‌های فقیرنشین با استفاده از مدل تحلیل عاملی (مطالعه‎ی موردی: شهر کرمانشاه) [44(81، پاییز 1391)، شماره 3، 1391، صفحه 141-156]
 • اعظمی، هادی بررسی و تحلیل تأثیر نابرابری‌ها بر امنیّت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کلان‎شهر مشهد [44(81، پاییز 1391)، شماره 3، 1391، صفحه 177-192]
 • افتخاری، عبدالرضا رکن الدین تبیین شاخص‎های محک پایداری در ارزیابی آثار الگوهای گردشگری در نواحی روستایی پیرامون کلان‎شهرها (مطالعه‎ی موردی: نواحی روستایی پیرامون کلان‎شهرتهران) [44(81، پاییز 1391)، شماره 3، 1391، صفحه 69-94]
 • اکبریان رونیزی، سعید رضا تبیین شاخص‎های محک پایداری در ارزیابی آثار الگوهای گردشگری در نواحی روستایی پیرامون کلان‎شهرها (مطالعه‎ی موردی: نواحی روستایی پیرامون کلان‎شهرتهران) [44(81، پاییز 1391)، شماره 3، 1391، صفحه 69-94]
 • اکبرپور سراسکانرود، محمد بررسی تطبیقی بهره‎گیری از آبهای زیرزمینی روستایی به‎وسیله‎ی قنات و چاه (مطالعه‎ی موردی: بخش‎های شوقان و سنخواست شهرستان جاجرم) [44(81، پاییز 1391)، شماره 3، 1391، صفحه 21-44]
 • انصاری زاده، سلمان تحلیل فرصت‎ها و تهدید‎های ژئوپولیتیکی قوم بلوچ ازدیدگاه نظریه‎ی شکاف‎های سیاسی ـ اجتماعی [44(81، پاییز 1391)، شماره 3، 1391، صفحه 95-110]

ب

 • بدری، سیدعلی تبیین شاخص‎های محک پایداری در ارزیابی آثار الگوهای گردشگری در نواحی روستایی پیرامون کلان‎شهرها (مطالعه‎ی موردی: نواحی روستایی پیرامون کلان‎شهرتهران) [44(81، پاییز 1391)، شماره 3، 1391، صفحه 69-94]

پ

 • پیشگاهی فرد، زهرا تعارض در رویکردهای استراتژیک قدرت‎های منطقه‎ای و فرامنطقه‎ای به مسائل امنیّتی قفقاز جنوبی [44(81، پاییز 1391)، شماره 3، 1391، صفحه 45-68]

ت

 • تقی‎زاده، کتایون نحوه‎ی انتخاب گیاهان در برنامه‎ریزی و معماری فضاهای سبز شهری در ایران(ارائه‎ی روشی با استفاده از منطق و نظریّه‎ی مجموعه‎ها در ریاضیات) [44(81، پاییز 1391)، شماره 3، 1391، صفحه 127-140]

ح

 • حیدری فر، محمد رئوف مخاطرات انسانی: تهدیدهای امنیّتی ناشی از تقابل انسان و محیط [44(81، پاییز 1391)، شماره 3، 1391، صفحه 157-176]

ر

 • رحیمی، حجت ا... جایگاه و رسالت دانش جغرافیا در ادبیّات نوین برنامه‏ریزی شهری و منطقه‏ای با تأکید بر ایران [44(81، پاییز 1391)، شماره 3، 1391، صفحه 1-20]
 • رضوانی، محمد رضا تبیین شاخص‎های محک پایداری در ارزیابی آثار الگوهای گردشگری در نواحی روستایی پیرامون کلان‎شهرها (مطالعه‎ی موردی: نواحی روستایی پیرامون کلان‎شهرتهران) [44(81، پاییز 1391)، شماره 3، 1391، صفحه 69-94]
 • روستا، مجتبی بررسی و تحلیل تأثیر نابرابری‌ها بر امنیّت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کلان‎شهر مشهد [44(81، پاییز 1391)، شماره 3، 1391، صفحه 177-192]
 • روستایی، شهریور بررسی شاخص‌های کالبدی ـ اجتماعی مسکن در تعیین بلوک‌های فقیرنشین با استفاده از مدل تحلیل عاملی (مطالعه‎ی موردی: شهر کرمانشاه) [44(81، پاییز 1391)، شماره 3، 1391، صفحه 141-156]

ز

 • زنگنه، علی رضا بررسی شاخص‌های کالبدی ـ اجتماعی مسکن در تعیین بلوک‌های فقیرنشین با استفاده از مدل تحلیل عاملی (مطالعه‎ی موردی: شهر کرمانشاه) [44(81، پاییز 1391)، شماره 3، 1391، صفحه 141-156]

ض

 • ضرغامی، برزین تحلیل فرصت‎ها و تهدید‎های ژئوپولیتیکی قوم بلوچ ازدیدگاه نظریه‎ی شکاف‎های سیاسی ـ اجتماعی [44(81، پاییز 1391)، شماره 3، 1391، صفحه 95-110]

ع

 • عظیمی، آزاده کیفیّت محیطی شهر و شکل ناموزون شهری در شهر بابلسر [44(81، پاییز 1391)، شماره 3، 1391، صفحه 193-215]

ف

 • فرجی سبکبار، حسنعلی بررسی تطبیقی بهره‎گیری از آبهای زیرزمینی روستایی به‎وسیله‎ی قنات و چاه (مطالعه‎ی موردی: بخش‎های شوقان و سنخواست شهرستان جاجرم) [44(81، پاییز 1391)، شماره 3، 1391، صفحه 21-44]
 • فرجی ملائی، امین کیفیّت محیطی شهر و شکل ناموزون شهری در شهر بابلسر [44(81، پاییز 1391)، شماره 3، 1391، صفحه 193-215]

ق

 • قنواتی، عزت ا... کیفیّت محیطی شهر و شکل ناموزون شهری در شهر بابلسر [44(81، پاییز 1391)، شماره 3، 1391، صفحه 193-215]

م

 • محبّی، علی اکبر بررسی تطبیقی بهره‎گیری از آبهای زیرزمینی روستایی به‎وسیله‎ی قنات و چاه (مطالعه‎ی موردی: بخش‎های شوقان و سنخواست شهرستان جاجرم) [44(81، پاییز 1391)، شماره 3، 1391، صفحه 21-44]
 • مشکینی، ابوالفضل جایگاه و رسالت دانش جغرافیا در ادبیّات نوین برنامه‏ریزی شهری و منطقه‏ای با تأکید بر ایران [44(81، پاییز 1391)، شماره 3، 1391، صفحه 1-20]
 • ملکی، گل آفرین تحلیلی بر ساماندهی و مداخله در بافت فرسوده‎ی شهری (مطالعه‎ی موردی: بافت فرسوده‎ی شهر خرّم‌آباد) [44(81، پاییز 1391)، شماره 3، 1391، صفحه 217-234]
 • مینایی، عباس نحوه‎ی انتخاب گیاهان در برنامه‎ریزی و معماری فضاهای سبز شهری در ایران(ارائه‎ی روشی با استفاده از منطق و نظریّه‎ی مجموعه‎ها در ریاضیات) [44(81، پاییز 1391)، شماره 3، 1391، صفحه 127-140]
 • موسوی فر، سید رحمت ا... تعارض در رویکردهای استراتژیک قدرت‎های منطقه‎ای و فرامنطقه‎ای به مسائل امنیّتی قفقاز جنوبی [44(81، پاییز 1391)، شماره 3، 1391، صفحه 45-68]

ن

 • نظریان، علی اصغر تحلیل الگوی مدیریتی شهر تهران [44(81، پاییز 1391)، شماره 3، 1391، صفحه 111-126]