نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیم زاده، عیسی تحلیلی بر ساماندهی و مداخله در بافت فرسوده‎ی شهری (مطالعه‎ی موردی: بافت فرسوده‎ی شهر خرّم‌آباد) [دوره 44، شماره 3، 1391، صفحه 217-234]
 • اجزاء شکوهی، محمد عوامل مؤثّر در جمعیّت‎پذیری شهرهای جدید اقماری(مطالعه‎ی موردی: شهرجدید اندیشه) [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 75-86]
 • احد نژاد، محسن بررسی شاخص‌های کالبدی ـ اجتماعی مسکن در تعیین بلوک‌های فقیرنشین با استفاده از مدل تحلیل عاملی (مطالعه‎ی موردی: شهر کرمانشاه) [دوره 44، شماره 3، 1391، صفحه 141-156]
 • ایزدی، حسن بافت فرسوده، اولویّت‎بخشی، مدل ارزیابی چندمعیاری، ایمن‎سازی، کلان‎شهر کرج (مطالعه‎ی موردی: روستاهای کمباین‎دار استان فارس) [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 15-32]
 • اصغری زمانی، اکبر بررسی شاخص‌های کالبدی ـ اجتماعی مسکن در تعیین بلوک‌های فقیرنشین با استفاده از مدل تحلیل عاملی (مطالعه‎ی موردی: شهر کرمانشاه) [دوره 44، شماره 3، 1391، صفحه 141-156]
 • اعظمی، هادی بررسی و تحلیل تأثیر نابرابری‌ها بر امنیّت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کلان‎شهر مشهد [دوره 44، شماره 3، 1391، صفحه 177-192]
 • افتخاری، عبدالرضا رکن الدین تبیین شاخص‎های محک پایداری در ارزیابی آثار الگوهای گردشگری در نواحی روستایی پیرامون کلان‎شهرها (مطالعه‎ی موردی: نواحی روستایی پیرامون کلان‎شهرتهران) [دوره 44، شماره 3، 1391، صفحه 69-94]
 • افضلی، رسول پیامدهای زیست‎محیطی و حقوقی ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 117-140]
 • اکبری، محمّدحسن ارزیابی طرح‌های هادی و نقش آن در توسعه‌ی کالبدی روستا از دیدگاه روستاییان (مطالعه‎ی موردی: شهرستان جهرم) [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 93-110]
 • اکبریان رونیزی، سعید رضا تبیین شاخص‎های محک پایداری در ارزیابی آثار الگوهای گردشگری در نواحی روستایی پیرامون کلان‎شهرها (مطالعه‎ی موردی: نواحی روستایی پیرامون کلان‎شهرتهران) [دوره 44، شماره 3، 1391، صفحه 69-94]
 • اکبرپور سراسکانرود، محمد بررسی تطبیقی بهره‎گیری از آبهای زیرزمینی روستایی به‎وسیله‎ی قنات و چاه (مطالعه‎ی موردی: بخش‎های شوقان و سنخواست شهرستان جاجرم) [دوره 44، شماره 3، 1391، صفحه 21-44]
 • اکبری سامانی، ناهید نقش گردشگری در توسعه‎ی اقتصادی بازارچه‎ی ساحلی شهرستان ترکمن [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 111-128]
 • التیامی نیا، رضا پیامدهای زیست‎محیطی و حقوقی ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 117-140]
 • امیری، محمود نقش دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در توسعه‎ی پایدار روستایی شهرستان مشکین‎شهر [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 147-168]
 • انصاری، ژینوس برنامه‌ریزی مسکن شهر میبد با رویکرد توسعه‎ی پایدار [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 173-190]
 • انصاری زاده، سلمان تحلیل فرصت‎ها و تهدید‎های ژئوپولیتیکی قوم بلوچ ازدیدگاه نظریه‎ی شکاف‎های سیاسی ـ اجتماعی [دوره 44، شماره 3، 1391، صفحه 95-110]

ب

 • بدری، سیدعلی تبیین شاخص‎های محک پایداری در ارزیابی آثار الگوهای گردشگری در نواحی روستایی پیرامون کلان‎شهرها (مطالعه‎ی موردی: نواحی روستایی پیرامون کلان‎شهرتهران) [دوره 44، شماره 3، 1391، صفحه 69-94]
 • بدری، سید علی بافت فرسوده، اولویّت‎بخشی، مدل ارزیابی چندمعیاری، ایمن‎سازی، کلان‎شهر کرج (مطالعه‎ی موردی: روستاهای کمباین‎دار استان فارس) [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 15-32]

پ

 • پیشگاهی فرد، زهرا پیامدهای زیست‎محیطی و حقوقی ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 117-140]
 • پیشگاهی فرد، زهرا تعارض در رویکردهای استراتژیک قدرت‎های منطقه‎ای و فرامنطقه‎ای به مسائل امنیّتی قفقاز جنوبی [دوره 44، شماره 3، 1391، صفحه 45-68]
 • پیله ور، علی بررسی تأثیر میان‎کنش فضایی بر تعادل فضایی در ساختار شهری بجنورد با استفاده از فنِّ چیدمان فضا [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 87-102]
 • پوراحمد، احمد تحلیل طبقه‎بندی کیفیّت زندگی شهری با روش SAW [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 21-44]
 • پور احمد، احمد اولویّت‎بخشی به ایمن‎سازی بافت فرسوده‎ی کلان‎شهر کرج با استفاده از مدل ارزیابی چندمعیاری [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 1-14]

ت

 • تقی‎زاده، کتایون نحوه‎ی انتخاب گیاهان در برنامه‎ریزی و معماری فضاهای سبز شهری در ایران(ارائه‎ی روشی با استفاده از منطق و نظریّه‎ی مجموعه‎ها در ریاضیات) [دوره 44، شماره 3، 1391، صفحه 127-140]

ح

 • حاتمی نژاد، حجت تحلیل و بررسی شاخص‎های عملکردی و شرایط بخش مسکن در استان کردستان [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 1-20]
 • حاتمی نژاد، حسین تحلیل و بررسی شاخص‎های عملکردی و شرایط بخش مسکن در استان کردستان [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 1-20]
 • حیدری فر، محمد رئوف مخاطرات انسانی: تهدیدهای امنیّتی ناشی از تقابل انسان و محیط [دوره 44، شماره 3، 1391، صفحه 157-176]
 • حسینی، علی آشکارسازی تغییرات پوششی و کاربری اراضی با رویکرد به مجموعه‎های فازی (مطالعه‎ی موردی: شهر گرگان) [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 33-54]
 • حسینی امینی، حسن پیامدهای زیست‎محیطی و حقوقی ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 117-140]
 • حکمت نیا، حسن برنامه‌ریزی مسکن شهر میبد با رویکرد توسعه‎ی پایدار [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 173-190]

خ

 • خزاعی نژاد، فروغ عوامل مؤثّر در جمعیّت‎پذیری شهرهای جدید اقماری(مطالعه‎ی موردی: شهرجدید اندیشه) [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 75-86]

د

 • دادورخانی، فضیله نقش گردشگری در توسعه‎ی اقتصادی بازارچه‎ی ساحلی شهرستان ترکمن [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 111-128]
 • دهقانپور، محمد رضا تمایزات منطقه‌ای و سطوح تکنولوژی تولیدات صنعتی ایران [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 129-146]
 • دوستی، معصوم ارزیابی و مکان‎گزینی پارک‎های درون شهری منطقه‎ی 1 یزد با استفاده از روش بولین و روش دلفی در سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 65-78]

ذ

 • ذکی، یاشار اهمّیّت استراتژیک پل خلیج فارس در توسعه‎ی ژئواکونومیکی منطقه‎ی آزاد قشم [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 203-222]

ر

 • رحیمی، حجت ا... جایگاه و رسالت دانش جغرافیا در ادبیّات نوین برنامه‏ریزی شهری و منطقه‏ای با تأکید بر ایران [دوره 44، شماره 3، 1391، صفحه 1-20]
 • رضاعلی، منصور نمایه مقالات چهار شماره سال 1391 [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 223-226]
 • رضایی نیا، حسین آشکارسازی تغییرات پوششی و کاربری اراضی با رویکرد به مجموعه‎های فازی (مطالعه‎ی موردی: شهر گرگان) [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 33-54]
 • رضوی، سید مصطفی نقش سرمایه‎ی اجتماعی و سرمایه‎ی انسانی درکارآفرینی جوانان در روستاهای بخش کربال [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 103-116]
 • رضوانی، محمد رضا تبیین شاخص‎های محک پایداری در ارزیابی آثار الگوهای گردشگری در نواحی روستایی پیرامون کلان‎شهرها (مطالعه‎ی موردی: نواحی روستایی پیرامون کلان‎شهرتهران) [دوره 44، شماره 3، 1391، صفحه 69-94]
 • روستا، مجتبی بررسی و تحلیل تأثیر نابرابری‌ها بر امنیّت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کلان‎شهر مشهد [دوره 44، شماره 3، 1391، صفحه 177-192]
 • روستایی، شهریور بررسی شاخص‌های کالبدی ـ اجتماعی مسکن در تعیین بلوک‌های فقیرنشین با استفاده از مدل تحلیل عاملی (مطالعه‎ی موردی: شهر کرمانشاه) [دوره 44، شماره 3، 1391، صفحه 141-156]
 • رئیسی وانانی، ایمان شناسایی معیارها و تبیین مجموعه‌های فازی انتخاب هتل از دیدگاه گردشگران مقیم تهران [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 55-74]

ز

 • زیاری، کرامت اله اولویّت‎بخشی به ایمن‎سازی بافت فرسوده‎ی کلان‎شهر کرج با استفاده از مدل ارزیابی چندمعیاری [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 1-14]
 • زارعی، عبد ا... بررسی تأثیر میان‎کنش فضایی بر تعادل فضایی در ساختار شهری بجنورد با استفاده از فنِّ چیدمان فضا [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 87-102]
 • زنگنه، علی رضا بررسی شاخص‌های کالبدی ـ اجتماعی مسکن در تعیین بلوک‌های فقیرنشین با استفاده از مدل تحلیل عاملی (مطالعه‎ی موردی: شهر کرمانشاه) [دوره 44، شماره 3، 1391، صفحه 141-156]

س

 • سجادی، ژیلا تحلیل مشارکت‎پذیری زنان: ضرورتی در بهسازی سگونتگاه‎های غیررسمی(مطالعه‎ی موردی: محلّه‎ی آبک، منطقه‎ی یک شهر تهران) [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 181-202]
 • سهرابی، بابک شناسایی معیارها و تبیین مجموعه‌های فازی انتخاب هتل از دیدگاه گردشگران مقیم تهران [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 55-74]
 • سوری، فاطمه تحلیل مشارکت‎پذیری زنان: ضرورتی در بهسازی سگونتگاه‎های غیررسمی(مطالعه‎ی موردی: محلّه‎ی آبک، منطقه‎ی یک شهر تهران) [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 181-202]

ش

 • شایان، حمید تغییرات کارکردی مؤثّر بر جمعیّت پذیری، بخش شاندیز مشهد [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 173-190]

ض

 • ضرغامی، برزین تحلیل فرصت‎ها و تهدید‎های ژئوپولیتیکی قوم بلوچ ازدیدگاه نظریه‎ی شکاف‎های سیاسی ـ اجتماعی [دوره 44، شماره 3، 1391، صفحه 95-110]

ط

 • طلایی، قدرت ا... تمایزات منطقه‌ای و سطوح تکنولوژی تولیدات صنعتی ایران [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 129-146]
 • طهماسبی¬پور، کاوه شناسایی معیارها و تبیین مجموعه‌های فازی انتخاب هتل از دیدگاه گردشگران مقیم تهران [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 55-74]

ع

 • عطایی، سینا بررسی تأثیر میان‎کنش فضایی بر تعادل فضایی در ساختار شهری بجنورد با استفاده از فنِّ چیدمان فضا [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 87-102]
 • عظیمی، آزاده کیفیّت محیطی شهر و شکل ناموزون شهری در شهر بابلسر [دوره 44، شماره 3، 1391، صفحه 193-215]
 • عظیمی، آزاده تحلیل طبقه‎بندی کیفیّت زندگی شهری با روش SAW [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 21-44]
 • علی اکبری، اسماعیل ارزیابی کمّی و کیفی کاربری‎های شهری با تأکید بر نظام توزیع و الگوی همجواری(مطالعه‎ی موردی: ناحیه‎ی یک شهر گرگان) [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 157-172]
 • عماد الدین، عذرا ارزیابی کمّی و کیفی کاربری‎های شهری با تأکید بر نظام توزیع و الگوی همجواری(مطالعه‎ی موردی: ناحیه‎ی یک شهر گرگان) [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 157-172]
 • عنابستانی، علی اکبر ارزیابی طرح‌های هادی و نقش آن در توسعه‌ی کالبدی روستا از دیدگاه روستاییان (مطالعه‎ی موردی: شهرستان جهرم) [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 93-110]

ف

 • فخری، سیروس ژئوپلیتیک انرژی ایران و امنیّت انرژی غرب [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 45-64]
 • فرجی سبکبار، حسنعلی بررسی تطبیقی بهره‎گیری از آبهای زیرزمینی روستایی به‎وسیله‎ی قنات و چاه (مطالعه‎ی موردی: بخش‎های شوقان و سنخواست شهرستان جاجرم) [دوره 44، شماره 3، 1391، صفحه 21-44]
 • فرجی ملائی، امین کیفیّت محیطی شهر و شکل ناموزون شهری در شهر بابلسر [دوره 44، شماره 3، 1391، صفحه 193-215]
 • فرجی ملائی، امین تحلیل طبقه‎بندی کیفیّت زندگی شهری با روش SAW [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 21-44]
 • فیض‌پور، محمدعلی تمایزات منطقه‌ای و سطوح تکنولوژی تولیدات صنعتی ایران [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 129-146]
 • فضلی، صفر شناسایی معیارها و تبیین مجموعه‌های فازی انتخاب هتل از دیدگاه گردشگران مقیم تهران [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 55-74]

ق

 • قالیباف، محمد باقر اولویّت‎بخشی به ایمن‎سازی بافت فرسوده‎ی کلان‎شهر کرج با استفاده از مدل ارزیابی چندمعیاری [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 1-14]
 • قرخلو، مهدی عوامل مؤثّر در جمعیّت‎پذیری شهرهای جدید اقماری(مطالعه‎ی موردی: شهرجدید اندیشه) [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 75-86]
 • قرنجیک، عبدالمجید نقش گردشگری در توسعه‎ی اقتصادی بازارچه‎ی ساحلی شهرستان ترکمن [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 111-128]
 • قنبری نسب، علی نقش گردشگری در توسعه‎ی اقتصادی بازارچه‎ی ساحلی شهرستان ترکمن [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 111-128]
 • قنواتی، عزت ا... کیفیّت محیطی شهر و شکل ناموزون شهری در شهر بابلسر [دوره 44، شماره 3، 1391، صفحه 193-215]

ک

 • کامران، حسن پیامدهای زیست‎محیطی و حقوقی ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 117-140]

ل

 • لاوی، مریم توسعه‎ی یک مدل توصیفی دسترسی فضایی به خدمات درمان عمومی با استفاده از روش حوزه‎ی نفوذ شناور دومرحلهای (مطالعه‎ی موردی: منطقه‎ی 10 شهرداری اصفهان) [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 72-92]
 • لطفی، صدیقه تحلیل طبقه‎بندی کیفیّت زندگی شهری با روش SAW [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 21-44]

م

 • محبّی، علی اکبر بررسی تطبیقی بهره‎گیری از آبهای زیرزمینی روستایی به‎وسیله‎ی قنات و چاه (مطالعه‎ی موردی: بخش‎های شوقان و سنخواست شهرستان جاجرم) [دوره 44، شماره 3، 1391، صفحه 21-44]
 • محمدی، اکبر تحلیل و بررسی شاخص‎های عملکردی و شرایط بخش مسکن در استان کردستان [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 1-20]
 • محمدی، مهدی نقش دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در توسعه‎ی پایدار روستایی شهرستان مشکین‎شهر [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 147-168]
 • محمدی ده چشمه، مصطفی اولویّت‎بخشی به ایمن‎سازی بافت فرسوده‎ی کلان‎شهر کرج با استفاده از مدل ارزیابی چندمعیاری [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 1-14]
 • میرکتولی، جعفر آشکارسازی تغییرات پوششی و کاربری اراضی با رویکرد به مجموعه‎های فازی (مطالعه‎ی موردی: شهر گرگان) [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 33-54]
 • مشکینی، ابوالفضل جایگاه و رسالت دانش جغرافیا در ادبیّات نوین برنامه‏ریزی شهری و منطقه‏ای با تأکید بر ایران [دوره 44، شماره 3، 1391، صفحه 1-20]
 • مظفری، غلامعلی ارزیابی و مکان‎گزینی پارک‎های درون شهری منطقه‎ی 1 یزد با استفاده از روش بولین و روش دلفی در سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 65-78]
 • ملکی، گل آفرین تحلیلی بر ساماندهی و مداخله در بافت فرسوده‎ی شهری (مطالعه‎ی موردی: بافت فرسوده‎ی شهر خرّم‌آباد) [دوره 44، شماره 3، 1391، صفحه 217-234]
 • ممدوحی، امیر رضا توسعه‎ی یک مدل توصیفی دسترسی فضایی به خدمات درمان عمومی با استفاده از روش حوزه‎ی نفوذ شناور دومرحلهای (مطالعه‎ی موردی: منطقه‎ی 10 شهرداری اصفهان) [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 72-92]
 • مینایی، عباس نحوه‎ی انتخاب گیاهان در برنامه‎ریزی و معماری فضاهای سبز شهری در ایران(ارائه‎ی روشی با استفاده از منطق و نظریّه‎ی مجموعه‎ها در ریاضیات) [دوره 44، شماره 3، 1391، صفحه 127-140]
 • مهدیان، حسین ژئوپلیتیک انرژی ایران و امنیّت انرژی غرب [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 45-64]
 • مودودی، مهدی تغییرات کارکردی مؤثّر بر جمعیّت پذیری، بخش شاندیز مشهد [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 173-190]
 • موسوی فر، سید رحمت ا... تعارض در رویکردهای استراتژیک قدرت‎های منطقه‎ای و فرامنطقه‎ای به مسائل امنیّتی قفقاز جنوبی [دوره 44، شماره 3، 1391، صفحه 45-68]
 • مولائی هشجین، نصرالله نقش دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در توسعه‎ی پایدار روستایی شهرستان مشکین‎شهر [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 147-168]

ن

 • نامدار، محبوبه بافت فرسوده، اولویّت‎بخشی، مدل ارزیابی چندمعیاری، ایمن‎سازی، کلان‎شهر کرج (مطالعه‎ی موردی: روستاهای کمباین‎دار استان فارس) [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 15-32]
 • نشاط، عبدالحمید آشکارسازی تغییرات پوششی و کاربری اراضی با رویکرد به مجموعه‎های فازی (مطالعه‎ی موردی: شهر گرگان) [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 33-54]
 • نظریان، علی اصغر تحلیل الگوی مدیریتی شهر تهران [دوره 44، شماره 3، 1391، صفحه 111-126]

و

 • ولیقلی زاده، علی اهمّیّت استراتژیک پل خلیج فارس در توسعه‎ی ژئواکونومیکی منطقه‎ی آزاد قشم [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 203-222]

ی

 • یدالهی فارسی، جهانگیر نقش سرمایه‎ی اجتماعی و سرمایه‎ی انسانی درکارآفرینی جوانان در روستاهای بخش کربال [دوره 44، شماره 1، 1390، صفحه 103-116]
 • یزدان پناه درو، کیومرث ژئوپولیتیک و اهمّیّت ابعاد پنجم با مطالعه‎ی نقش قدرت اطلاعات و استراتژی رزم مدرن در قرن بیست‎ویکم [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 169-180]