نمایه نویسندگان

ا

 • اکبری، محمّدحسن ارزیابی طرح‌های هادی و نقش آن در توسعه‌ی کالبدی روستا از دیدگاه روستاییان (مطالعه‎ی موردی: شهرستان جهرم) [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 93-110]
 • اکبری سامانی، ناهید نقش گردشگری در توسعه‎ی اقتصادی بازارچه‎ی ساحلی شهرستان ترکمن [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 111-128]
 • امیری، محمود نقش دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در توسعه‎ی پایدار روستایی شهرستان مشکین‎شهر [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 147-168]

پ

 • پوراحمد، احمد تحلیل طبقه‎بندی کیفیّت زندگی شهری با روش SAW [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 21-44]

ح

 • حاتمی نژاد، حجت تحلیل و بررسی شاخص‎های عملکردی و شرایط بخش مسکن در استان کردستان [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 1-20]
 • حاتمی نژاد، حسین تحلیل و بررسی شاخص‎های عملکردی و شرایط بخش مسکن در استان کردستان [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 1-20]

د

 • دادورخانی، فضیله نقش گردشگری در توسعه‎ی اقتصادی بازارچه‎ی ساحلی شهرستان ترکمن [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 111-128]
 • دهقانپور، محمد رضا تمایزات منطقه‌ای و سطوح تکنولوژی تولیدات صنعتی ایران [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 129-146]
 • دوستی، معصوم ارزیابی و مکان‎گزینی پارک‎های درون شهری منطقه‎ی 1 یزد با استفاده از روش بولین و روش دلفی در سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 65-78]

ذ

 • ذکی، یاشار اهمّیّت استراتژیک پل خلیج فارس در توسعه‎ی ژئواکونومیکی منطقه‎ی آزاد قشم [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 203-222]

ر

 • رضاعلی، منصور نمایه مقالات چهار شماره سال 1391 [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 223-226]

س

 • سجادی، ژیلا تحلیل مشارکت‎پذیری زنان: ضرورتی در بهسازی سگونتگاه‎های غیررسمی(مطالعه‎ی موردی: محلّه‎ی آبک، منطقه‎ی یک شهر تهران) [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 181-202]
 • سوری، فاطمه تحلیل مشارکت‎پذیری زنان: ضرورتی در بهسازی سگونتگاه‎های غیررسمی(مطالعه‎ی موردی: محلّه‎ی آبک، منطقه‎ی یک شهر تهران) [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 181-202]

ط

 • طلایی، قدرت ا... تمایزات منطقه‌ای و سطوح تکنولوژی تولیدات صنعتی ایران [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 129-146]

ع

 • عظیمی، آزاده تحلیل طبقه‎بندی کیفیّت زندگی شهری با روش SAW [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 21-44]
 • عنابستانی، علی اکبر ارزیابی طرح‌های هادی و نقش آن در توسعه‌ی کالبدی روستا از دیدگاه روستاییان (مطالعه‎ی موردی: شهرستان جهرم) [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 93-110]

ف

 • فخری، سیروس ژئوپلیتیک انرژی ایران و امنیّت انرژی غرب [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 45-64]
 • فرجی ملائی، امین تحلیل طبقه‎بندی کیفیّت زندگی شهری با روش SAW [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 21-44]
 • فیض‌پور، محمدعلی تمایزات منطقه‌ای و سطوح تکنولوژی تولیدات صنعتی ایران [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 129-146]

ق

 • قرنجیک، عبدالمجید نقش گردشگری در توسعه‎ی اقتصادی بازارچه‎ی ساحلی شهرستان ترکمن [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 111-128]
 • قنبری نسب، علی نقش گردشگری در توسعه‎ی اقتصادی بازارچه‎ی ساحلی شهرستان ترکمن [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 111-128]

ل

 • لاوی، مریم توسعه‎ی یک مدل توصیفی دسترسی فضایی به خدمات درمان عمومی با استفاده از روش حوزه‎ی نفوذ شناور دومرحلهای (مطالعه‎ی موردی: منطقه‎ی 10 شهرداری اصفهان) [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 72-92]
 • لطفی، صدیقه تحلیل طبقه‎بندی کیفیّت زندگی شهری با روش SAW [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 21-44]

م

 • محمدی، اکبر تحلیل و بررسی شاخص‎های عملکردی و شرایط بخش مسکن در استان کردستان [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 1-20]
 • محمدی، مهدی نقش دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در توسعه‎ی پایدار روستایی شهرستان مشکین‎شهر [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 147-168]
 • مظفری، غلامعلی ارزیابی و مکان‎گزینی پارک‎های درون شهری منطقه‎ی 1 یزد با استفاده از روش بولین و روش دلفی در سیستم اطلاعات جغرافیایی [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 65-78]
 • ممدوحی، امیر رضا توسعه‎ی یک مدل توصیفی دسترسی فضایی به خدمات درمان عمومی با استفاده از روش حوزه‎ی نفوذ شناور دومرحلهای (مطالعه‎ی موردی: منطقه‎ی 10 شهرداری اصفهان) [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 72-92]
 • مهدیان، حسین ژئوپلیتیک انرژی ایران و امنیّت انرژی غرب [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 45-64]
 • مولائی هشجین، نصرالله نقش دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در توسعه‎ی پایدار روستایی شهرستان مشکین‎شهر [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 147-168]

و

 • ولیقلی زاده، علی اهمّیّت استراتژیک پل خلیج فارس در توسعه‎ی ژئواکونومیکی منطقه‎ی آزاد قشم [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 203-222]

ی

 • یزدان پناه درو، کیومرث ژئوپولیتیک و اهمّیّت ابعاد پنجم با مطالعه‎ی نقش قدرت اطلاعات و استراتژی رزم مدرن در قرن بیست‎ویکم [دوره 44، شماره 4، 1391، صفحه 169-180]