نمایه نویسندگان

آ

 • آزادی قطار، سعید بررسی و ظرفیت‌سنجی شهرداری بابلسر از نظر پیاده‌سازی و توسعۀ زیرساخت داده‌های مکانی بخشی [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 673-696]
 • آزاده، سیدرضا تحلیل الگوهای توسعۀ فیزیکی شهرهای ایران با توجه به متغیرهای جمعیتی، طبیعی و کالبدی [دوره 48، شماره 3، 1395، صفحه 461-473]

ا

 • احدنژاد روشتی، محسن تحلیل زیست‌پذیری بافت‌های فرسودۀ شهری (مطالعۀ موردی: بافت فرسودۀ شهر زنجان) [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 783-799]
 • احمدی، سید عباس واکاوی چالش‌های جغرافیایی ظهور دموکراسی در خاورمیانه [دوره 48، شماره 2، 1395، صفحه 377-388]
 • احمدی، سید عباس الگوی فضایی مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری (مطالعۀ موردی: دهمین و یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری استان خراسان جنوبی) [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 815-829]
 • احمدی، شیرکو مهاجـــرت و اثــرات آن بــر ساخـتار کشاورزی (مطالعۀ موردی: بخش مرکزی شهرستان سردشت) [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 645-659]
 • اخوان کاظمی، مسعود تحلیل تأثیر تغییرات آب‌وهوایی و چالش‌ها و فرصت‌های حاصل از آن بر بحران‌های منطقه‌ای [دوره 48، شماره 1، 1395، صفحه 69-87]
 • اسماعیل زاده، حسن تحلیلی بر تأثیر ابعاد توسعۀ پایدار اجتماعات محلی بر توسعۀ گردشگری طبیعی با نظرسنجی از ساکنان روستایی شهرستان نقده [دوره 48، شماره 2، 1395، صفحه 313-331]
 • اطاعت، جواد تأثیر تقسیم سیاسی فضا بر توسعۀ منطقه‌ای (مطالعۀ موردی: استان‌های سواحل جنوبی ایران) [دوره 48، شماره 2، 1395، صفحه 227-243]
 • افضلی، رسول تحلیلی ژئوپلیتیکی بر محصول‌های راهبردی کشاورزی ایران (مطالعۀ موردی: گندم) [دوره 48، شماره 1، 1395، صفحه 53-67]
 • امیری، مجتبی بررسی نقش مشارکت شهروندان در نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده با رویکرد مدیریت شهری (مطالعۀ موردی: منطقۀ 12 شهرداری تهران) [دوره 48، شماره 3، 1395، صفحه 523-539]
 • امیراصلانی، فرشاد مدل سازی تصمیم گیری گروه های کشاورزی دشت سگزی برای تعیین نوع کشت براساس مدل رگرسیون لجستیک چندمتغیره [دوره 48، شماره 1، 1395، صفحه 141-157]

ب

 • باستانی، سوسن سنجش وضعیت توسعۀ کارآفرینی گردشگری در مناطق روستایی (مطالعۀ موردی: روستاهای بخش لاریجان شهرستان آمل) [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 603-616]
 • باقری کشکولی، علی ارائۀ یک مدل تحلیل محیط با رویکرد سیستمی در برنامه‌ریزی گردشگری (مطالعۀ موردی: شهرستان ماکو) [دوره 48، شماره 1، 1395، صفحه 1-18]
 • بدیعی ازنداهی، مرجان دلایل افول دیدگاه فضایی- کمی در مطالعه‌های جغرافیای سیاسی [دوره 48، شماره 1، 1395، صفحه 177-196]
 • بدیعی ازنداهی، مرجان تحلیل دیدگاه‌ها و موضوعات نوظهور در مطالعات مرز [دوره 48، شماره 3، 1395، صفحه 541-555]
 • بذرافشان، شیما گونه‌شناسی ذی‌نفعان مناطق ساحلی در حمایت از پارادایم توسعۀ گردشگری پایدار (مطالعۀ موردی: شهر بابلسر) [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 801-813]
 • بهنام مرشدی، حسن برنامه‌ریزی فضایی خدمات گردشگری (مطالعۀ موردی: استان فارس) [دوره 48، شماره 2، 1395، صفحه 277-295]

پ

 • پیشگاهی فرد، زهرا تحلیلی ژئوپلیتیکی بر محصول‌های راهبردی کشاورزی ایران (مطالعۀ موردی: گندم) [دوره 48، شماره 1، 1395، صفحه 53-67]
 • پوراحمد، احمد برنامه‌ریزی مسکن گروه‌های کم‌درآمد شهری با تأکید بر توانمندی مالی و خط فقر مسکن (جمعیت شهری استان کردستان) [دوره 48، شماره 2، 1395، صفحه 211-226]
 • پوراحمد، احمد تحلیل شاخص‌های آسیب پذیری در بافت های فرسودۀ شهری با رویکرد مدیریت بحران زلزله (مطالعۀ موردی: محلۀ سیروس تهران) [دوره 48، شماره 1، 1395، صفحه 33-52]
 • پوراحمد، احمد بررسی و ظرفیت‌سنجی شهرداری بابلسر از نظر پیاده‌سازی و توسعۀ زیرساخت داده‌های مکانی بخشی [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 673-696]
 • پوررمضان، عیسی ارائۀ راهکارهای علمی و عملی منابع درآمدی پایدار برای دهیاری‌های استان گیلان (مطالعۀ موردی: دهیاری گیلاکجان) [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 765-782]
 • پورطاهری، مهدی سطح و درجۀ آسیب‌پذیری ناشی از خشکسالی در مناطق روستایی (از دیدگاه کشاورزان) [دوره 48، شماره 1، 1395، صفحه 19-31]

ت

 • تسلیم، سمانه تحلیل فضایی رابطۀ میان کیفیت محیط شهری و سرمایۀ اجتماعی (مطالعۀ موردی: محله‌های شهر یزد) [دوره 48، شماره 2، 1395، صفحه 245-262]
 • تقوایی، علی اکبر تحلیل افتراق فضایی در محله‌‌های شهر یزد با استفاده از تحلیل شبکه و چیدمان فضا [دوره 48، شماره 3، 1395، صفحه 441-459]
 • توکلی، مرتضی مهاجـــرت و اثــرات آن بــر ساخـتار کشاورزی (مطالعۀ موردی: بخش مرکزی شهرستان سردشت) [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 645-659]

ج

 • جعفری، مهتاب جغرافیای سیاسی به‌مثابۀ یک علم تجربی [دوره 48، شماره 2، 1395، صفحه 389-405]
 • جعفرپور، زین العابدین آثار گسترش فیزیکی و تغییر کاربری‌‌های شهری بر حریم رودخانه (مطالعۀ موردی: رود خشک در شیراز) [دوره 48، شماره 3، 1395، صفحه 591-602]
 • جمالی، میثم آثار گسترش فیزیکی و تغییر کاربری‌‌های شهری بر حریم رودخانه (مطالعۀ موردی: رود خشک در شیراز) [دوره 48، شماره 3، 1395، صفحه 591-602]
 • جمشیدی، زهرا ارزیابی پایداری فضاهای سبز شهری در مناطق پانزده‌گانۀ شهر اصفهان [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 751-763]
 • جنگی، حسن سنجش قابلیت جرم‌خیزی پارک‌های شهری خوی براساس مدل ترکیبی [دوره 48، شماره 2، 1395، صفحه 297-312]
 • جهان رمضان، فریبا بررسی آثار طرح تجهیز، نوسازی و یکپارچه‌سازی اراضی بر امنیت غذایی (مطالعۀ موردی: دهستان میان‌‌دربند شهرستان کرمانشاه) [دوره 48، شماره 3، 1395، صفحه 507-521]

چ

 • چراغی، مهدی تحلیل پایداری رابطۀ میان نظام بهره‌برداری خانوادگی و امنیت غذایی در نواحی روستایی دهستان غنی‌بیگلو، زنجان [دوره 48، شماره 1، 1395، صفحه 197-209]

ح

 • حاتمی نژاد، حسین برنامه‌ریزی مسکن گروه‌های کم‌درآمد شهری با تأکید بر توانمندی مالی و خط فقر مسکن (جمعیت شهری استان کردستان) [دوره 48، شماره 2، 1395، صفحه 211-226]
 • حاتمی نژاد، حسین بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و رضایت از کیفیت زندگی در فضاهای شهری (مطالعۀ موردی: منطقۀ 9 شهرداری تهران) [دوره 48، شماره 2، 1395، صفحه 349-361]
 • حبیبی، کیومرث مقایسۀ تطبیقی و تحلیل کیفیت زندگی شهری در محله‌های جدید و قدیم (محلۀ جدید ظفریه و محلۀ قدیمی قطارچیان سنندج) [دوره 48، شماره 2، 1395، صفحه 263-276]
 • حیدری، تقی تحلیل زیست‌پذیری بافت‌های فرسودۀ شهری (مطالعۀ موردی: بافت فرسودۀ شهر زنجان) [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 783-799]
 • حسام، مهدی سنجش وضعیت توسعۀ کارآفرینی گردشگری در مناطق روستایی (مطالعۀ موردی: روستاهای بخش لاریجان شهرستان آمل) [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 603-616]
 • حسینی، سید محمد تحلیلی ژئوپلیتیکی بر محصول‌های راهبردی کشاورزی ایران (مطالعۀ موردی: گندم) [دوره 48، شماره 1، 1395، صفحه 53-67]
 • حسینی، نرجس سادات جغرافیای سیاسی به‌مثابۀ یک علم تجربی [دوره 48، شماره 2، 1395، صفحه 389-405]

خ

 • خادم الحسینی، احمد ارزیابی پایداری فضاهای سبز شهری در مناطق پانزده‌گانۀ شهر اصفهان [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 751-763]
 • خزائی زاده، فاطمه بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و رضایت از کیفیت زندگی در فضاهای شهری (مطالعۀ موردی: منطقۀ 9 شهرداری تهران) [دوره 48، شماره 2، 1395، صفحه 349-361]
 • خلیجی، محمد علی ارزیابی وضعیت مسکن در محله‌های شهر بناب با استفاده از تحلیل خوشه‌ای [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 617-629]

د

 • دارابی، مریم ارزیابی کیفیت محیط در محله های تاریخی شهرها (مطالعۀ موردی: محلۀ نفرآباد شهرری) [دوره 48، شماره 3، 1395، صفحه 429-439]
 • دانشور عامری، ژیلا تحلیل رضایت‏مندی روستاییان از عملکرد دهیاران در مدیریت نوین روستایی شهرستان اسکو [دوره 48، شماره 3، 1395، صفحه 493-506]

ذ

 • ذکی، یاشار دلایل افول دیدگاه فضایی- کمی در مطالعه‌های جغرافیای سیاسی [دوره 48، شماره 1، 1395، صفحه 177-196]

ر

 • راستی، عمران مروری انتقادی بر دوره‌بندی‌های انجام‌گرفته از اندیشه و عمل ژئوپلیتیکی و ارائۀ یک دوره‌بندی جدید [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 697-715]
 • راستی، عمران الگوی فضایی مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری (مطالعۀ موردی: دهمین و یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری استان خراسان جنوبی) [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 815-829]
 • رجبی، ازیتا تحلیل شاخص پایداری در بین کشورهای آسیایی [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 733-749]
 • رحیمی کاکه جوب، ارمان مقایسۀ تطبیقی و تحلیل کیفیت زندگی شهری در محله‌های جدید و قدیم (محلۀ جدید ظفریه و محلۀ قدیمی قطارچیان سنندج) [دوره 48، شماره 2، 1395، صفحه 263-276]
 • رستمی، فرحناز بررسی آثار طرح تجهیز، نوسازی و یکپارچه‌سازی اراضی بر امنیت غذایی (مطالعۀ موردی: دهستان میان‌‌دربند شهرستان کرمانشاه) [دوره 48، شماره 3، 1395، صفحه 507-521]
 • رضایی، محمد رضا تحلیل فضایی رابطۀ میان کیفیت محیط شهری و سرمایۀ اجتماعی (مطالعۀ موردی: محله‌های شهر یزد) [دوره 48، شماره 2، 1395، صفحه 245-262]
 • رضوانی، محمدرضا سنجش وضعیت توسعۀ کارآفرینی گردشگری در مناطق روستایی (مطالعۀ موردی: روستاهای بخش لاریجان شهرستان آمل) [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 603-616]
 • رضوانی، محمدرضا برنامه‌ریزی فضایی خدمات گردشگری (مطالعۀ موردی: استان فارس) [دوره 48، شماره 2، 1395، صفحه 277-295]
 • رفیعیان، مجتبی تحلیل افتراق فضایی در محله‌‌های شهر یزد با استفاده از تحلیل شبکه و چیدمان فضا [دوره 48، شماره 3، 1395، صفحه 441-459]
 • رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا سطح و درجۀ آسیب‌پذیری ناشی از خشکسالی در مناطق روستایی (از دیدگاه کشاورزان) [دوره 48، شماره 1، 1395، صفحه 19-31]
 • رمضان نژاد، یاسر سنجش و تحلیل عوامل موثر بر مشارکت مردم در فرایند مدیریت روستایی با تاکید بر شوراها (مطالعۀ موردی: شهرستان تالش (دهستان اسالم)) [دوره 48، شماره 1، 1395، صفحه 89-104]

ز

 • زیاری، کرامت الله برنامه‌ریزی مسکن گروه‌های کم‌درآمد شهری با تأکید بر توانمندی مالی و خط فقر مسکن (جمعیت شهری استان کردستان) [دوره 48، شماره 2، 1395، صفحه 211-226]
 • زارعی، بهادر تأثیر جهانی‌شدن بر تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقۀ خلیج‌فارس [دوره 48، شماره 3، 1395، صفحه 557-576]
 • زارع اشکذری، سیدمحمد تحلیلی بر نقش جاذبه‌های میراث فرهنگی در توسعه و جذب گردشگری شهری در ایران مرکزی (مطالعۀ موردی: شهر یزد) [دوره 48، شماره 3، 1395، صفحه 407-427]
 • زالی، نادر تحلیل شاخص‌های آسیب پذیری در بافت های فرسودۀ شهری با رویکرد مدیریت بحران زلزله (مطالعۀ موردی: محلۀ سیروس تهران) [دوره 48، شماره 1، 1395، صفحه 33-52]
 • زالی، نادر تحلیل الگوهای توسعۀ فیزیکی شهرهای ایران با توجه به متغیرهای جمعیتی، طبیعی و کالبدی [دوره 48، شماره 3، 1395، صفحه 461-473]
 • زرافشانی، کیومرث بررسی پیامدهای اجتماعی– اقتصادی شرکت کشت‌وصنعت روژین‌تاک در شهرستان کرمانشاه [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 631-643]
 • زرافشانی، کیومرث بررسی آثار طرح تجهیز، نوسازی و یکپارچه‌سازی اراضی بر امنیت غذایی (مطالعۀ موردی: دهستان میان‌‌دربند شهرستان کرمانشاه) [دوره 48، شماره 3، 1395، صفحه 507-521]
 • زینالپور، امید ارائۀ یک مدل تحلیل محیط با رویکرد سیستمی در برنامه‌ریزی گردشگری (مطالعۀ موردی: شهرستان ماکو) [دوره 48، شماره 1، 1395، صفحه 1-18]

س

 • ساسان پور، فرزانه تحلیل زیست‌پذیری بافت‌های فرسودۀ شهری (مطالعۀ موردی: بافت فرسودۀ شهر زنجان) [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 783-799]
 • سبحانی، نوبخت تحلیل شاخص پایداری در بین کشورهای آسیایی [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 733-749]
 • سجادی، ژیلا سنجش قابلیت جرم‌خیزی پارک‌های شهری خوی براساس مدل ترکیبی [دوره 48، شماره 2، 1395، صفحه 297-312]
 • سقایی، محسن تحلیلی بر نقش جاذبه‌های میراث فرهنگی در توسعه و جذب گردشگری شهری در ایران مرکزی (مطالعۀ موردی: شهر یزد) [دوره 48، شماره 3، 1395، صفحه 407-427]
 • سلطانی، لیلا ارزیابی کیفیت محیط در محله های تاریخی شهرها (مطالعۀ موردی: محلۀ نفرآباد شهرری) [دوره 48، شماره 3، 1395، صفحه 429-439]
 • سلطان زاده، حسین موقعیت مساجد جامع و ارتباط آن‌ها با سایر فضاهای مهم در شهرهای تاریخی [دوره 48، شماره 2، 1395، صفحه 363-376]
 • سلیمانی، محمد تحلیل زیست‌پذیری بافت‌های فرسودۀ شهری (مطالعۀ موردی: بافت فرسودۀ شهر زنجان) [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 783-799]
 • سهیلی، جمال الدین تحلیل روابط اجتماعی-انسانی در فضاهای مسجد مدرسه های دورۀ قاجار قزوین بر اساس رویکرد نحو فضا [دوره 48، شماره 3، 1395، صفحه 475-491]
 • سوری، فرشاد تحلیل پایداری رابطۀ میان نظام بهره‌برداری خانوادگی و امنیت غذایی در نواحی روستایی دهستان غنی‌بیگلو، زنجان [دوره 48، شماره 1، 1395، صفحه 197-209]

ش

 • شایان، حمید سنجش و تحلیل عوامل موثر بر مشارکت مردم در فرایند مدیریت روستایی با تاکید بر شوراها (مطالعۀ موردی: شهرستان تالش (دهستان اسالم)) [دوره 48، شماره 1، 1395، صفحه 89-104]
 • شاهینی فر، مصطفی تحلیل الگوی شکل پایدار شهر کرمانشاه با استفاده از روش‌های کمی [دوره 48، شماره 2، 1395، صفحه 333-348]
 • شیخی، محمد بررسی و تحلیل سازمان فضایی نظام سکونتگاههای شهری استان گیلان [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 717-732]
 • شریف زادگان، محمدحسین سنجش مناسبت به‌کارگیری مولفه‌های موفقیت رقابت‌پذیری توسعۀ منطقه‌ای در ایران [دوره 48، شماره 1، 1395، صفحه 105-123]
 • شعبانعلی فمی، حسین تحلیل رضایت‏مندی روستاییان از عملکرد دهیاران در مدیریت نوین روستایی شهرستان اسکو [دوره 48، شماره 3، 1395، صفحه 493-506]
 • شفیع، شهاب‌‌الدین تأثیر جهانی‌شدن بر تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقۀ خلیج‌فارس [دوره 48، شماره 3، 1395، صفحه 557-576]
 • شماعی، علی تحلیل زیست‌پذیری بافت‌های فرسودۀ شهری (مطالعۀ موردی: بافت فرسودۀ شهر زنجان) [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 783-799]
 • شهماری اردجانی، رفعت تحلیل ویژگی واحدهای ژئومورفولوژیکی مؤثر در استقرار و شکل‌گیری سکونتگاه‌های شمال غرب استان گیلان [دوره 48، شماره 1، 1395، صفحه 125-140]
 • شوکتی آمقانی، محمد تحلیل رضایت‏مندی روستاییان از عملکرد دهیاران در مدیریت نوین روستایی شهرستان اسکو [دوره 48، شماره 3، 1395، صفحه 493-506]

ص

 • صالح پور، شمسی تحلیلی بر تأثیر ابعاد توسعۀ پایدار اجتماعات محلی بر توسعۀ گردشگری طبیعی با نظرسنجی از ساکنان روستایی شهرستان نقده [دوره 48، شماره 2، 1395، صفحه 313-331]
 • صی محمدی، سمیره بررسی پیامدهای اجتماعی– اقتصادی شرکت کشت‌وصنعت روژین‌تاک در شهرستان کرمانشاه [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 631-643]

ع

 • عارفیان، انسیه تحلیل روابط اجتماعی-انسانی در فضاهای مسجد مدرسه های دورۀ قاجار قزوین بر اساس رویکرد نحو فضا [دوره 48، شماره 3، 1395، صفحه 475-491]
 • عبدی، محمد حامد مقایسۀ تطبیقی و تحلیل کیفیت زندگی شهری در محله‌های جدید و قدیم (محلۀ جدید ظفریه و محلۀ قدیمی قطارچیان سنندج) [دوره 48، شماره 2، 1395، صفحه 263-276]
 • عبداله زاده، مهدی ارائۀ یک مدل تحلیل محیط با رویکرد سیستمی در برنامه‌ریزی گردشگری (مطالعۀ موردی: شهرستان ماکو) [دوره 48، شماره 1، 1395، صفحه 1-18]
 • عسکری شهید، مرضیه مدل سازی تصمیم گیری گروه های کشاورزی دشت سگزی برای تعیین نوع کشت براساس مدل رگرسیون لجستیک چندمتغیره [دوره 48، شماره 1، 1395، صفحه 141-157]
 • عظیمی، نورالدین تحلیل الگوهای توسعۀ فیزیکی شهرهای ایران با توجه به متغیرهای جمعیتی، طبیعی و کالبدی [دوره 48، شماره 3، 1395، صفحه 461-473]
 • علی بیگی، امیرحسین بررسی پیامدهای اجتماعی– اقتصادی شرکت کشت‌وصنعت روژین‌تاک در شهرستان کرمانشاه [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 631-643]
 • علیزاده، آزاده تحلیل افتراق فضایی در محله‌‌های شهر یزد با استفاده از تحلیل شبکه و چیدمان فضا [دوره 48، شماره 3، 1395، صفحه 441-459]
 • علمدار، اسماعیل الگوی فضایی مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری (مطالعۀ موردی: دهمین و یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری استان خراسان جنوبی) [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 815-829]
 • علوی پناه، سید کاظم بررسی و ظرفیت‌سنجی شهرداری بابلسر از نظر پیاده‌سازی و توسعۀ زیرساخت داده‌های مکانی بخشی [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 673-696]
 • علوی پناه، سید کاظم مدل سازی تصمیم گیری گروه های کشاورزی دشت سگزی برای تعیین نوع کشت براساس مدل رگرسیون لجستیک چندمتغیره [دوره 48، شماره 1، 1395، صفحه 141-157]
 • عیوضلو، داود بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و رضایت از کیفیت زندگی در فضاهای شهری (مطالعۀ موردی: منطقۀ 9 شهرداری تهران) [دوره 48، شماره 2، 1395، صفحه 349-361]

ف

 • فرجی سبکبار، حسنعلی سنجش وضعیت توسعۀ کارآفرینی گردشگری در مناطق روستایی (مطالعۀ موردی: روستاهای بخش لاریجان شهرستان آمل) [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 603-616]
 • فرجی سبکبار، حسنعلی بررسی و ظرفیت‌سنجی شهرداری بابلسر از نظر پیاده‌سازی و توسعۀ زیرساخت داده‌های مکانی بخشی [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 673-696]
 • فرجی سبکبار، حسنعلی برنامه‌ریزی فضایی خدمات گردشگری (مطالعۀ موردی: استان فارس) [دوره 48، شماره 2، 1395، صفحه 277-295]

ق

 • قالیباف، محمدباقر تحلیلی ژئوپلیتیکی بر محصول‌های راهبردی کشاورزی ایران (مطالعۀ موردی: گندم) [دوره 48، شماره 1، 1395، صفحه 53-67]
 • قائدرحمتی، صفر ارزیابی پایداری فضاهای سبز شهری در مناطق پانزده‌گانۀ شهر اصفهان [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 751-763]

ک

 • کاظمی، نسرین سطح و درجۀ آسیب‌پذیری ناشی از خشکسالی در مناطق روستایی (از دیدگاه کشاورزان) [دوره 48، شماره 1، 1395، صفحه 19-31]
 • کردوانی، پرویز آثار گسترش فیزیکی و تغییر کاربری‌‌های شهری بر حریم رودخانه (مطالعۀ موردی: رود خشک در شیراز) [دوره 48، شماره 3، 1395، صفحه 591-602]
 • کریمی پاشاکی، سجاد تحلیل ژئوپلیتیکی بر دزدی دریایی در منطقۀ شاخ آفریقا [دوره 48، شماره 3، 1395، صفحه 577-590]
 • کروبی، مهدی گونه‌شناسی ذی‌نفعان مناطق ساحلی در حمایت از پارادایم توسعۀ گردشگری پایدار (مطالعۀ موردی: شهر بابلسر) [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 801-813]
 • کلانتری، محسن تحلیل الگوهای فضایی و دامنۀ برد قاچاق کالا در مناطق مرزی کشور (مطالعۀ موردی: قاچاق ارزاق عمومی در استان بوشهر) [دوره 48، شماره 1، 1395، صفحه 159-175]

ل

 • لشگری تفرشی، احسان واکاوی چالش‌های جغرافیایی ظهور دموکراسی در خاورمیانه [دوره 48، شماره 2، 1395، صفحه 377-388]

م

 • محمدی، اکبر برنامه‌ریزی مسکن گروه‌های کم‌درآمد شهری با تأکید بر توانمندی مالی و خط فقر مسکن (جمعیت شهری استان کردستان) [دوره 48، شماره 2، 1395، صفحه 211-226]
 • محمدیان، زهرا برنامه‌ریزی فضایی خدمات گردشگری (مطالعۀ موردی: استان فارس) [دوره 48، شماره 2، 1395، صفحه 277-295]
 • محمدپور، صابر تحلیل شاخص‌های آسیب پذیری در بافت های فرسودۀ شهری با رویکرد مدیریت بحران زلزله (مطالعۀ موردی: محلۀ سیروس تهران) [دوره 48، شماره 1، 1395، صفحه 33-52]
 • مختاری ملک آبادی، رضا تحلیلی بر نقش جاذبه‌های میراث فرهنگی در توسعه و جذب گردشگری شهری در ایران مرکزی (مطالعۀ موردی: شهر یزد) [دوره 48، شماره 3، 1395، صفحه 407-427]
 • مدیری، مهدی جنرالیزاسیون عوارض ارتفاعی در تولید نقشه‌های کوچک مقیاس مبتنی بر نقشه‌های پایه با استفاده از الگوریتم‌های موجود [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 661-672]
 • میراحمدی، فاطمه سادات دلایل افول دیدگاه فضایی- کمی در مطالعه‌های جغرافیای سیاسی [دوره 48، شماره 1، 1395، صفحه 177-196]
 • میراحمدی، فاطمه سادات تحلیل دیدگاه‌ها و موضوعات نوظهور در مطالعات مرز [دوره 48، شماره 3، 1395، صفحه 541-555]
 • میرحیدر، دره دلایل افول دیدگاه فضایی- کمی در مطالعه‌های جغرافیای سیاسی [دوره 48، شماره 1، 1395، صفحه 177-196]
 • مسگری، محمد سعدی مدل سازی تصمیم گیری گروه های کشاورزی دشت سگزی برای تعیین نوع کشت براساس مدل رگرسیون لجستیک چندمتغیره [دوره 48، شماره 1، 1395، صفحه 141-157]
 • مشکینی، ابوالفضل مقایسۀ تطبیقی و تحلیل کیفیت زندگی شهری در محله‌های جدید و قدیم (محلۀ جدید ظفریه و محلۀ قدیمی قطارچیان سنندج) [دوره 48، شماره 2، 1395، صفحه 263-276]
 • مشکینی، ابوالفضل ارزیابی وضعیت مسکن در محله‌های شهر بناب با استفاده از تحلیل خوشه‌ای [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 617-629]
 • مطیعی لنگرودی، سیدحسن تحلیل پایداری رابطۀ میان نظام بهره‌برداری خانوادگی و امنیت غذایی در نواحی روستایی دهستان غنی‌بیگلو، زنجان [دوره 48، شماره 1، 1395، صفحه 197-209]
 • مقدم، فاطمه تأثیر جهانی‌شدن بر تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقۀ خلیج‌فارس [دوره 48، شماره 3، 1395، صفحه 557-576]
 • مقیمی، ابراهیم آثار گسترش فیزیکی و تغییر کاربری‌‌های شهری بر حریم رودخانه (مطالعۀ موردی: رود خشک در شیراز) [دوره 48، شماره 3، 1395، صفحه 591-602]
 • موسوی، میرنجف ارائۀ یک مدل تحلیل محیط با رویکرد سیستمی در برنامه‌ریزی گردشگری (مطالعۀ موردی: شهرستان ماکو) [دوره 48، شماره 1، 1395، صفحه 1-18]
 • موسوی، میرنجف تحلیلی بر نقش جاذبه‌های میراث فرهنگی در توسعه و جذب گردشگری شهری در ایران مرکزی (مطالعۀ موردی: شهر یزد) [دوره 48، شماره 3، 1395، صفحه 407-427]

ن

 • ندایی طوسی، سحر سنجش مناسبت به‌کارگیری مولفه‌های موفقیت رقابت‌پذیری توسعۀ منطقه‌ای در ایران [دوره 48، شماره 1، 1395، صفحه 105-123]
 • نشاط، اکبر بررسی نقش مشارکت شهروندان در نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده با رویکرد مدیریت شهری (مطالعۀ موردی: منطقۀ 12 شهرداری تهران) [دوره 48، شماره 3، 1395، صفحه 523-539]
 • نیکزاد، روح اله تأثیر تقسیم سیاسی فضا بر توسعۀ منطقه‌ای (مطالعۀ موردی: استان‌های سواحل جنوبی ایران) [دوره 48، شماره 2، 1395، صفحه 227-243]
 • نیکنایی، مجید بررسی نقش مشارکت شهروندان در نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده با رویکرد مدیریت شهری (مطالعۀ موردی: منطقۀ 12 شهرداری تهران) [دوره 48، شماره 3، 1395، صفحه 523-539]

و

 • واثق، محمود جغرافیای سیاسی به‌مثابۀ یک علم تجربی [دوره 48، شماره 2، 1395، صفحه 389-405]
 • ویسی، رضا بررسی و تحلیل سازمان فضایی نظام سکونتگاههای شهری استان گیلان [دوره 48، شماره 4، 1395، صفحه 717-732]
 • ویسی، سارا تحلیل تأثیر تغییرات آب‌وهوایی و چالش‌ها و فرصت‌های حاصل از آن بر بحران‌های منطقه‌ای [دوره 48، شماره 1، 1395، صفحه 69-87]

ه

 • هاشمی، سید مصطفی تحلیل ژئوپلیتیکی بر دزدی دریایی در منطقۀ شاخ آفریقا [دوره 48، شماره 3، 1395، صفحه 577-590]

ی

 • یاسوری، مجید سنجش و تحلیل عوامل موثر بر مشارکت مردم در فرایند مدیریت روستایی با تاکید بر شوراها (مطالعۀ موردی: شهرستان تالش (دهستان اسالم)) [دوره 48، شماره 1، 1395، صفحه 89-104]
 • یزدان پناه درو، کیومرث تحلیل ژئوپلیتیکی بر دزدی دریایی در منطقۀ شاخ آفریقا [دوره 48، شماره 3، 1395، صفحه 577-590]