نویسنده = اصغری زمانی، اکبر
تعداد مقالات: 2
1. بررسی شاخص‌های کالبدی ـ اجتماعی مسکن در تعیین بلوک‌های فقیرنشین با استفاده از مدل تحلیل عاملی (مطالعه‎ی موردی: شهر کرمانشاه)

44(81، پاییز 1391)، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 141-156

شهریور روستایی؛ محسن احد نژاد؛ اکبر اصغری زمانی؛ علی رضا زنگنه


2. ارزیابی گسترش فضایی _ کالبدی شهر زنجان با تأکید بر تغییر کاربری زمین طی دوره 1384- 1355(1975-2005)

دوره 41، شماره 63، بهار 1387

محمد رضا پورمحمدی؛ فیروز جمالی؛ اکبر اصغری زمانی