نویسنده = افشانی، سید علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. حاشیه نشینان و ارتکاب جرایم اجتماعی، مطالعه موردی: شهر یزد

42(72، تابستان 1389)، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 157-166

حسن حکمت نیا؛ سید علیرضا افشانی