نویسنده = حیدری چیانه، رحیم
تعداد مقالات: 1
1. نقش استراتژی توسعه شهری (CDS) در سیاست‌های تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد شهری، مطالعه موردی: شهر رشت

42(73، پاییز 1389)، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 59-82

رحیم حیدری چیانه؛ سده خدیجه رضاطبع ازگمی