نویسنده = خانی، محمد باقر
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل کارکردهای اقتصادی بازار تبریز و حوزة نفوذ آن

43(75، بهار 1390)، شماره 75، بهار 1390، صفحه 133-152

نفیسه مرصوصی؛ محمد باقر خانی