نویسنده = جمینی، داود
تعداد مقالات: 1
1. وضعیت اشتغال در مناطق روستایی ایران طی سال های 1385 ـ 1335 (مطالعۀ موردی: مناطق روستایی استان اصفهان)

دوره 46، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 379-398

مجتبی قدیری معصوم؛ حمید برقی؛ داود جمینی؛ علیرضا جمشیدی