نویسنده = بیات، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. تولید دانش و توسعه در هزارۀ سوم و بررسی معیارهای علمی مقالات پژوهشی جغرافیای شهری ایران

دوره 49، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 587-605

حسن محمدیان مصمم؛ ژیلا سجادی؛ پرویز آقایی؛ مصطفی بیات