نویسنده = پیشگاهی فرد، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و تبیین تأثیرات صنعت نفت بر ساختار فضایی شهر (مطالعۀ موردی: شهر آبادان)

دوره 49، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 657-673

صادق بشارتی فر؛ اسماعیل قادری؛ زهرا پیشگاهی فرد