نویسنده = آرمند، مریم
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی میزان فقر چندبعدی (قابلیتی) در مناطق روستایی شهرستان همدان با استفاده از روش آلکایر و فوستر

دوره 51، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 989-1010

حسن افراخته؛ حمید جلالیان؛ اصغر طهماسبی؛ مریم آرمند