دوره و شماره: دوره 48، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 407-602 
10. تحلیل دیدگاه‌ها و موضوعات نوظهور در مطالعات مرز

صفحه 541-555

مرجان بدیعی ازنداهی؛ فاطمه سادات میراحمدی


12. تحلیل ژئوپلیتیکی بر دزدی دریایی در منطقۀ شاخ آفریقا

صفحه 577-590

کیومرث یزدان پناه درو؛ سید مصطفی هاشمی؛ سجاد کریمی پاشاکی