دوره و شماره: دوره 48، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-209 

مقاله علمی پژوهشی

ارائۀ یک مدل تحلیل محیط با رویکرد سیستمی در برنامه‌ریزی گردشگری (مطالعۀ موردی: شهرستان ماکو)

صفحه 1-18

10.22059/jhgr.2016.51236

میرنجف موسوی؛ مهدی عبداله زاده؛ امید زینالپور؛ علی باقری کشکولی


بنیادی

دلایل افول دیدگاه فضایی- کمی در مطالعه‌های جغرافیای سیاسی

صفحه 177-196

10.22059/jhgr.2016.54288

دره میرحیدر؛ مرجان بدیعی ازنداهی؛ یاشار ذکی؛ فاطمه سادات میراحمدی