سنجش مناسبت به‌کارگیری مولفه‌های موفقیت رقابت‌پذیری توسعۀ منطقه‌ای در ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه شهیدبهشتی

2 استادیار گروه برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه شهیدبهشتی

چکیده

جهانی سازی و پیشرفت های اطلاعاتی و ارتباطی، سبب تغییر جهت رویکردهای سیاسی و طرح الگوواره های » مزیت های رقابتی « به » مزیت های نسبی « کشورها و مناطق، از تکیه بر شده است. رقابت پذیری، انگاشتی که پیش از آن تنها در سطح » رقابت پذیری قلمروئی «واحدهای فعالیتی معنادار بود، از اواسط دهة 1990 میلادی و هم زمان با افزایش تحرک نیروی انسانی و سرمایه و سپس اهمیت مکان، از ترجمان فضایی برخوردار شده و به گفتمان علوم منطقه ای و برنامه ریزی توسعة فضایی راه یافت. در این زمینه، هدف کلان پژوهش پیش رو، پرداختن به دو پرسش مطرح در زمینة رقابت پذیری توسعة منطقه ای است: نخست، چیستی رقابت پذیری منطقه ای و دیگری چرایی رقابت پذیری بیشتر بعضی مناطق در مقایسه با مناطق چارچوب های توسعة « دیگر که پاسخگویی به آن، چگونگی دستیابی منطقه به جایگاه رقابتی و را مشخص می سازد. کاستی رهیافت های رایج در پاسخگویی به این دو پرسش، » رقابت پذیر یکسان فرض کردن میزان اثرگذاری پیشران های شناسایی شده در دستیابی به رقابت پذیری، بی توجهی به نقش متغیرهای مداخله گر )میانجی( در تدوین روابط سببی، ناممکن بودن تعمیم مدل های مرسوم به همة بسترها، شناسایی پیشران های خاص مناطق کشور را به عنوان گام در ،» توسعة فضایی رقابت پذیری منطقه ای ایران « اساسی و نخستین در تدوین مدل نظری دستور کار این پژوهش قرار داده است. با این هدف، پس از بررسی تعاریف مختلف از رقابت پذیری منطقه ای )به عنوان متغیر مکنون وابسته( و شناسایی پیشران های معرفی شده از دیدگاه های نظری متفاوت )به عنوان متغیرهای مکنون مستقل( به روش مطالعة اسنادی، متغیرهای آشکار یا نمایه ها انتخاب می شوند و از طریق اندازه گیری روابط سببی به روش تحلیل مسیر، ضریب اهمیت اثرگذاری پیشران ها در بستر ایران تعیین می شود. ضرورت فراهم بودن داده های مورد نیاز، سطح پژوهش را مقید به مناطق استانی ساخته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Suitability Assessment of Success Factors of Regional Development Competitiveness in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Sharifzadegan 1
  • Sahar Nedae Tousi 2
1 Associate Professor, Regional and Urban Planning, Architecture and Urban Planning Faculty, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Regional and Urban Planning, Architecture and Urban Planning Faculty, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction
Globalization and advances in information and communication technologies and also emerging knowledge based economies can fundamentally alter the policy approaches of the countries relying on "comparative advantage" to the "competitive advantage". This trend has raised the concept of "Territorial Competitiveness". Competitiveness is a concept that was previously meaningful only at the level of activities and firms, in the mid-1990s. It coincides with the increasing importance of place, caused by the movement of human resources and capital, enjoyed spatial manifest and came into the discourse of regional science and spatial development planning.
Hence, the aim of this research is to address two questions in the context of regional development competitiveness: First, the nature of competitiveness in the region and the other one, the reason of being more competitive in some regions relative to others. Responding these two questions would reveal how to achieve a competitive position in the region relative to the others, and also to develop the "spatial development competitiveness frameworks".
Current approaches are imperfect to answer the questions, to address the issue from the perspective or discipline, to assume the same importance quotient for all of the known drivers in achieving regional competitiveness, and to ignore or regard the role of mediator variables as the least importance in formulation of the causal relationship. These are all the factors that make the available approaches imperfect. On the other hand, the impossibility to generalize available regional development competitiveness models, which is being used in developed countries, has put recognition of the specific and most suitable drivers for yielding regional competitiveness in Iran on agenda of this research. This is as the main step to formulate theoretical model of regional development competitiveness in territory.
 
Methodology
Seeking a comprehensive spatial development framework to make the regions more competitive in Iran, with least shortcomings in the available approaches mentioned above and the best fit to the Iran context, would be met by a procedure that is scheduled in some steps in this research.. According to the purpose of the study, the most suitable definition would be selected and accordingly appropriate index would be defined. In next step, we try to extract all of the drivers mentioned in different disciplines literature. These drivers or success determinants for regional development could be traced in seven main theoretical visions: new economic geography theories, strategy point of view, evolutionary theories or Neo-Schumpeterian point of view, new growth theory, endogenous growth theories, creative capital theory, consumer city theoretical view and last one cognitive-cultural industries theory. In this step, after definition, these success determinants would be indexed to enter into the casual relationship model as independent latent variables. Then, the importance quotient of the drivers to yield RC would be measured by means of Path Analysis method. The strength of this model is its ability to eliminate linearity between drivers and to consider the role of mediator variables. Accordingly Iran casual model of regional competitiveness would be formulated.
Accessing formal required information and statistics limited the scope of this research to the province level of Iran. Besides, addressing the issue from the perspective of spatial development planning and the study scope and responsibilities of regional science disciplines kept away this research from logging into the macroeconomics issues. Those drivers or success determinants would be analyzed and are within the scope of the place related issues.
 
Results and Discussion
The first step in casual analysis and design of structural model is dedicated to indexing of seven latent variables recognized in previous steps. After indexing, correlation quotient of each driver would be defined by means of correlation analysis. The results show that cognitive cultural activities and cluster development are two drivers have direct and most important impact on regional competitiveness in Iran. These correlations are significant at level of 0.05. After defining the direct and indirect impacts of drivers on each other and on the competitiveness as dependent variable and eliminating the linearity, by means of measuring the intersectional correlations, the path model would be designed as structural model.
As the model shows, specialization based on relative advantages such as oil in Iran would not be a good driver to yield competitiveness unlike its advantages in increasing wealth. It would not be leaded to innovation and does not have flexibility in meeting changing needs in global market. Even, American creativity capital theories, is not applicable in Iran C.C activities and clustering are the most suitable drivers for Iran context. These activities must be placed in top of the RC agenda since they are able to occupy niche markets.  
 
Conclusion
The proposed theoretical framework to yield regional competitiveness in Iran, in this research, shows that most of the available models in the world are not directly applicable in the context of Iran. Each context needs innovative solutions in proposing the best fitted model. The proposed model in this research needs to be tested by means of structural equation modeling methods in future researches. This method would approve this theoretical model by empirical data. Therefore, more researches are needed for formulating the best framework for Iran regional development. Up this way, we would be able to respond correctly to the emerging needs of regional policy takers and policy maker to find best solutions for making their regions competitive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cluster development
  • cognitive-cultural activities
  • consumption region
  • creativity capital
  • Regional competitiveness
1. Asheim, B., Cooke, P. and Martin, R. 2006, The Rise of the Cluster Concept in Regional Analysis and Policy: A Critical Assessment, In Asheim, B., Cooke, P. and Martin, R. (Eds), Clusters and Regional Development, Critical reflections and explorations (PP. 1-30), Routledge, Oxon.
2. Begg, I., 2002, Investability: The Key to Competitive Regions and Cities, Regional Studies, Vol. 36, No. 2, PP. 187–200.
3. Bristow, Gillian, 2005, Everyone’s a ‘Winner’: Problematising the Discourse of Regional Competitiveness, Journal of Economic Geography, Vol. 5, No. 3, PP. 285-304.
4. Budd, L. and Hirmis, A., 2004, Conceptual Framework for Regional Competitiveness. Regional Studies, Vol. 38, No. 9, PP. 1015-1028.
5. Camagni, Roberto, 2002, On the Concept of Territorial Competitiveness: Sound or Misleading, Urban Studies, Vol. 39, No.13, PP. 2395–2411.
6. Camagni, R. and Capello, R., 2013, Regional Competitiveness and Territorial Capital:A Conceptual Approach and Empirical Evidence from the European Union,. Regional Studies, Vol. 47, No. 9, PP. 1383-1402.
7. Cheshire, P., 1999, Cities in Competition: Articulating the Gains from Integration. Urban Studies, Vol. 36, No. 5-6, PP. 843- 864.
8. Cooke, P., 2004, Competitiveness as Cohesion: Social Capital and the Knowledge Economy, In Boddy, M. and Parkinson, M. (Eds), City Matters: Competitiveness, Cohesion and Urban Governance, PP. 153 – 170.
9. DTI, 2002, Regional Competitiveness Indicators, Department of Trade and Industry, London.
10. Dukić, M., Jovanović, A. and Vuković, D, 2012, Defining Competitiveness Through the Theories of New Economic Geography and Regional Economy, J. Geogr. Inst. Cvijic, PP. 49-64.
11. EC, 1999, Sixth Periodic Report on the Social and Economic Situation and Development of Regions in the European Union, European Commission, Luxembourg.
12. Feldman, M., 2000, Location and Innovation: The New Economic Geography of Innovation, Spillovers and Agglomeration, In Clark, G. L., Feldman, M. P. and Gertler, M. S. (Eds), The Oxford Handbook of Economic Geography (Vol. 1, PP. 373-395), Oxford University Press, New York.
13. Feldman, M. and Francis, J., 2006, Entrepreneurs as Agents in the Formation of Industrial Clusters, In Asheim, B. Cooke, P. and Martin, R. (Eds.), Clusters and Regional Development: Critical reflections and explorations (PP. 115-137), Routledge, Oxon.
14. Florida, R, 1995, Toward the Learning Region, Futures, Vol. 27, No. 5, PP. 527-536.
15. Florida, R, 2003, Cities and the Creative Class, City and Community, Vol. 2, No. 1, PP. 3-19.
16. Florida, R., 2005, Cities and the Creative Class, Routledge. Oxon.
17. Gardiner, Ben., Martin, R. and Tyler, P., 2004, Competitiveness, Productivity and Economic Growth Across the European Regions, Regional Studies, Vol. 38, No. 9, PP. 1045-1067.
18. Glaeser, E., Kolko, J. and Saiz, A., 2000, Consumer City, Working Paper, 7790, National Bureau of Economic Research, Massachusetts.
19. Glaeser, E., Sheinkma, J. and Sheifer, A., 1995, Economic Growth in a Cross-Section of Cities, Journal of Monetary Economics, No. 36, PP. 117-143.
20. Huggins, R., Izushi, H., Davies, W. and Shougui, L, 2008, World Knowledge Competitiveness Index, Cardiff School of Management, University of Wales Institute, Cardiff. Centre for International Competitiveness, Cardiff.
21. Kresl, P. and Singh, B., 2012, Urban Competitiveness and US Metropolitan Centres, Urban Studies, Vol. 49, No. 2, PP. 239-254.
22. Krugman, P., 1994, Competitiveness: A Dangerous Obsession, Foreign Affairs, Vol. 73, No. 2, PP. 28-44.
23. Krugman, P., 1996, Making Sense of the Competitiveness Debate, Oxford Review Of Economic Policy, Vol. 12, No. 3, PP. 17-25.
24. Krugman, P., 2003, Growth on the Periphery: Second Wind for Industrial Regions, Fraser Allander Institute, Glasgow.
25. Krugman, P., 2005, Second Winds for Industrial Regions, In Coyle, D., Alexander, W. and Ashcroft, B., New Wealth for Old Nations: Scotland’s Economic Prospects (PP. 35-47), Princeton University Press, Princeton.
26. Lengyel, I., 2006, An Attempt for the Measurement of Regional Competitiveness in Hungary, Enlargement, Southern Europe and the Mediterranean, European Regional Science, Volos.
27. Lengyel, I., 2009, Bottom-up Regional Economic Development: Competition, Competitiveness and Clusters, In Bajmócy, Z., and Lengyel, I. (Eds), Regional Competitiveness, Innovation and Environment (PP. 13-38), Jate Press, Szeged.
28. Lever, William, 1999, Competitive Cities in Europe, Urban Studies, No. 36, PP. 1029-1044.
29. Lucas, R., 1988, On the Mechanics of Economic Development, Journal of Monetary Economics, No. 22, PP. 1-42.
30. Malecki, E., 2002, Hard and Soft Networks for Urban Competitiveness, Urban Studies, Vol. 39 No. 5-6, PP. 929-945.
31. Malecki, E., 2004, Jockeying for Position: What It Means and Why It Matters to Regional Development Policy When Places Compete, Regional Studies, Vol. 38, No. 9, PP. 1101-1120.
32. Malmberg, A. and Power, D., 2006, True Clusters, A Severe Case of Conceptual Headache, In Asheim, B. Cooke, P. and Martin, R. (Eds), Clusters and Regional Development: Critical reflections and explorations (PP. 50-69), Routledge, Oxon.
33. Morgan, K., 1997, The Learning Region: Institutions, Innovation and Regional Renewal, Regional Studies, Vol. 31, No. 5, PP. 491-503.
34. Porter, M. E, 1990, The Competitive Advantage of Nations, Harvard Business Review, PP. 74-91.
35. Porter, M., 1998, Cluster and the New Economics of Competition, Harvard Business Review.
36. Porter, M. E., 2000, Locations, Clusters, and Company Strategy, In Clark, G. L., Feldman, M. P. and Gertler, M. S. (Eds), Ocation and Innovation: The New Economic Geography of Innovation, Spillovers and Agglomeration (PP. 275-253), Oxford University Press, New York.
37. Porter, M., 2004, Building the Microeconomic Foundations of Prosperity: Findings from the Business Competitiveness Index, Harvard University Press.
38. Porter, M. E., 2008, The Five Competitive Forces, In Porter, M. E. (Ed), On Competition, Updated and Expanded Edition, Vol. 11, PP. 37-73, Harvard Business School Publishing Corporation, Boston.
39. Romer, P., 1990, Endogenous Technological Change, Journal of Political Economy, Vol. 98, No. 5, PP. S71-S102.
40. Schumpeter, J., 1943, Capitalism, Socialism and Democracy, Allen and Unwin, London.
41. Simmie, J., 2006, Do Clusters or Innovation Systems Drive Competitiveness, In Asheim, B. Cooke, P. and Martin, R. (Eds), Clusters and Regional Development: Critical reflections and explorations (PP. 164-189), Routledge, Oxon.
42. Steiner, M., 2006, Do Clusters ‘Think’? An Institutional Perspective on Knowledge Creation and Diffusion in Clusters, In Asheim, B., Cooke, P. and Martin, R. (Eds), Clusters and Regional Development:Critical reflections and explorations (PP. 199-218). Routledge, Oxon.
43. Storper, M., 1997, The Regional World: Territorial Development in a Global Economy, Guilford Press, New York.
44. Turok, I., 2004, Cities, Regions and Competitiveness, Regional Studies, Vol. 38, No. 9, PP. 1069-1083.
45. Ullman, E., 1958, Regional Development and the Geography of Concentration, The Regional Science Association.
46. World Economic Forum, 1997, Global Competitiveness Report,World Economic Forum, Geneva.