نویسنده = �������������� �������� ��������
پیامدهای زیست‎محیطی و حقوقی ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس

دوره 44، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 117-140

حسن کامران؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ رسول افضلی؛ حسن حسینی امینی؛ رضا التیامی نیا