نویسنده = �������������� ���������� ���������� ��������
نهادهای شهری و مشارکت شهروندان در اداره‎ی امور شهری (مطالعه‎ی موردی: شهراصفهان)

دوره 45، شماره 2، تیر 1392، صفحه 195-214

10.22059/jhgr.2013.30431

محمّد باقر علیزاده اقدم؛ محمّد عبّاس‎زاده؛ کمال کوهی؛ داود مختاری