کلیدواژه‌ها = کلان‏شهر اهواز
تبیین نقش محله‏ ها در ساختار فضایی کلان‏شهر اهواز

دوره 54، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 317-336

10.22059/jhgr.2021.316918.1008230

محمد سلیمانی؛ موسی کمانرودی؛ تاج الدین کرمی؛ فرخ مهرآیین


سنجش و ارزیابی شاخص های شهر هوشمند در کلان‌شهر اهواز

دوره 52، شماره 2، تیر 1399، صفحه 589-611

10.22059/jhgr.2018.201090.1007182

محمد رحیم رهنما؛ سید مصطفی حسینی؛ سمیه محمدی حمیدی