بررسی نظری مفهوم محله و بازتعریف آن با تأکید بر شرایط محله های شهری ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در فرایند کنونی برنامه ریزی و مدیریت توسعه شهری، استفاده از راهبردهای مشارکتی و رویکرد
برنامه ریزی از پایین به بالا به تدر یج مورد اجماع نظر برنامه ریزان قرار گرفته است . تحقق این رویکرد،
را به عنوان واحد پایه و محور « محله » نیازمند تعریف نظام تقسیمات فضایی خردتری است که می توان
برنامه ریزی مشارکتی در عرصه همگانی در شهرها قلمداد کرد . این مقاله م ی کوشد با توجه به
برداشت های گونا گون از محله، مبتنی بر دیدگا ه های مختلف علمی و با تأکید بر زمینه های حقوقی و
تاریخی در شهره ا ی ایران به اصول مشترک در تعریف محله دست یابد . مطالعه حاضر به لحاظ روش
انجام « تحلیل برون ی » و « تحلیل درون ی » تحقیق براساس رویکرد کیفی، و تحلیل اسناد مطالعه به دو شیوه
شد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که محله مفهومی است که هر یک از حوزه های مختلف علمی بنا
به زمینه های نظری خاص خود، به تعریف و کاربست آن پرداخته اند. دارا بودن مرز و محدوده مشخص،
حس همبستگی و روابط متقابل میان ساکنان، هویت جمعی و اشتراک اهداف، یکپارچگی ف ضا و فعالیت،
خودکفایی نسبی و جمعیت متناسب از مضامین مشترک در تعریف محله بوده است . برمبنای ویژگ ی ها و
معیارهای مورد انتظار، مفاهیم جمعیتی، زیرساختی، سیاسی، حسی، اجتماعی و محیطی به عنوان اصول
پایه در تعریف محله محسوب م ی شود. مفهوم شناسی محله در شهرهای ایران نشان می دهد که در
گذشته ویژگی ها و معیارهای قومی، مذهبی، نژادی و نظایر اینها، و در زمان حاضر اصول رسمی و
قراردادی در تعریف مفهوم و تعیین حدود محله نقش تعیین کننده ای دارند . در مجموع محدوده فضایی
یکپارچه، وجود مرزهای کالبدی مبتنی بر درک ذهنی و یا نشانه ع ینی، حس تعلق مکانی و همبستگی
اجتماعی، امکان شناخت رو در رو و وجود تسهیلات و خدمات محلی از جمله نکاتی است که در
مفهو مشناسی محله اهمیت م ییابند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theoretical Study of the Concept of Neighborhood and its Redefinition with Emphasis on the Conditions of Urban Neighborhoods of Iran

نویسندگان [English]

  • M. Abdolahi 1
  • J. Tavakolinia 2
  • M. Sarrafi 2
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
In the present process of urbanization and urban development, the utilization of participatory
strategy and bottom-up planning has been agreed by most of urban planners and managers to be
essential. Realizing this kind of urban planning and management, we need the subdivision of the
urban space into smaller units. Neighborhood can be considered as the basic unit for
participatory planning.
This concept has some similarities and differences from the meanings of the words such as
community, society, local community, space and place. In this paper, it has been tried to
describe the definitions of neighborhood and its dimensions with regard to various suggestions
and definitions based on different points of views, to reach common principles and consensus of
opinions for neighborhood. Also, it is intended to get an overall glance of scientific suggestions
on the concept of neighborhood conformable to historical investigations and legal basis in Iran
cities, in order to reach a concept closer and more common to the present reality of urbanism
and urban development.
Methodology
The present study has been done based on qualitative method. Since the aim was to understand
the neighborhood conceptual changes in different scientific fields and scientific urban &
urbanism literature, documentary observation was used. Also the analysis of the documents of
the study was done in two methods: a) internal analysis, b) external analysis. In internal
analysis, the sources and documents containing a view to subjects, recognition measurements,
scientific fields and theoretical & philosophical thoughts were considered. In external analysis,
the connection between container documents and social and political reality of society was considered.
Resource and Discussion
The result of this study has shown that, Neighborhood is a term which different fields such as
sociology, geography and urban planning have defined and utilized in different ways on the
basis of theoretical and contextualized differences. However, there are common issues in these
variations which help us to draw the concept of neighborhood. Neighborhood has some aspects
in common with concepts like community, society, place, space, vicinage and etc. Community
and society, as basic concepts in social geography and sociology, have some characteristics.
Specific geographical territory and interrelationships between its residents are considered as
their common aspects. The distinction between these two concepts is that the ''community'' is
formed upon emotional and organic linkages and the ''society'' is formed upon thoughts and
conventional relationships. The concepts of space and place, also similar concepts, have some
characteristics which are important in the clarification of the concept of ''neighborhood''. The
change of views from mere physical perspective to social and physical perspectives of space and
place is the cause of social activities running in the figure of city. This view is noteworthy in
defining and conceptualization of neighborhood. In this sense, the concept of local community
is formed upon common relations and interests and also place and specific geographical borders,
which clarifies some principles for defining the concept of neighborhood. From the urban
sociology point of view, neighborhood is a social unit including people with similar social,
cultural and economical characteristics and residents who have social solidarity and local
interrelationships. From the social sciences point of view, a ''neighborhood'' signifies a
residential area with residents who have interrelationships between them. The approach of urban
and social geographers in defining the concept of ''neighborhood'' is based upon having specific
place and social relationships between its residents. Urban planning, in a different framework,
defines neighborhood as an identifiable area of a city which has several land-uses for supplying
the needs of its residents.
Also this concept has considerable aspects in frame of functions and characteristics
expected from neighborhood. The study of the concept of neighborhood in different scientific
areas indicates that having clear borders and boundaries, sense of solidarity and reciprocity
among residents, collective identity and sharing goals, integration of space and activity, relative
independency and proportion of the population, are common themes in the defined
neighborhood; Although based on expected characteristics and criteria, population concepts,
infrastructure, political, sensory, social and environmental principles are to be considered as
basic concepts. Recognition of neighborhood in cities of Iran indicates that ethnic, religious,
racial and other characteristics and criteria in the past and the present official and formal
principles have a determining role in definition and determination of the boundaries of the
neighborhood.
Conclusion
An integrated spatial area, existence of physical boundaries based on subjective and/or objective
cognition, sense of place, social belonging and face to face relationships, as well as containing
daily facilities and services, could be expounded as common elements in the redefinition of the
concept.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Community
  • Local Community
  • Locality
  • Neighbourhood.
  • Society