جمعه‎پارک‎بازار؛‌ الگویی نوین در راستای به‎روزشدن بازارهای سنتی (مطالعۀ موردی :جمعه‎پارک‎بازار شهر لنگرود)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‎ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

پارک‎بازار پدیده‎ای جدید در عرصۀ شهر و برنامه‎ریزی شهری است که در آن، بازار و فضاهای تجاری در درون مجموعه‎ای بزرگتر، متشکل از پارک و فضاهای سبز تفریحی واقع شده است. مجموعۀ پارک‎بازار لنگرود در حاشیۀ این شهر، در استان گیلان واقع شده است. در این مجموعه، علاوه‎بر فعالیت روزانۀ واحدهای تجاری درون آن، هر هفته در روز جمعه، بازاری ویژه به‎نام «جمعه ‎پارک‎بازار» نیز دایر می‎شود که موضوع اصلی این پژوهش است. روش پژوهش از نوع مطالعات توصیفی ـ تحلیلی است و اطلاعات مورد نیاز آن، از برداشت‎های میدانی و مصاحبه با فروشندگان و مراجعه‎کنندگان به جمعه پارک‎بازار و بازارهای سنتی استخراج‎شده است. در مجموع با 923 نفر از فروشندگان و خریداران مصاحبه (شفاهی و پرسش‎نامه) به‎عمل‎آمده و روش نمونه‎گیری هم، تصادفی ساده بوده است. برای پاسخ به سؤال‎های پژوهش، هم تحلیل کیفی و هم آزمون‎های آماری به‎کار گرفته شده است که از آزمون کای‎دو، برای بررسی استقلال متغیرها و از ضریب همبستگی اسپیرمن، برای به‎دست‎آوردن رابطه بین متغیرها استفاده شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که جمعه ‎پارک‎بازار با وجود برخی شباهت‎ها با بازارهای سنتی، تفاوت‎های اساسی و آشکاری نیز با این بازارها دارد. همچنین بین دو متغیر، میزان رضایت‎مندی مردم از بازارهای سنتی و تعداد دفعات مراجعه آنها به جمعه پارک‎بازار، رابطه معنادار و معکوسی حاکم است و این بدان معناست که با کاهش میزان رضایت‎مندی مردم از بازارهای سنتی، شمار دفعات مراجعه آنها به جمعه پارک‎بازار افزایش می‎یابد. مجموع این عوامل حاکی از آن است که جمعه پارک‎بازار، به‎سبب ویژگی‎های ارزشمند خود می‎تواند نویدبخش الگویی نوین برای به‎روزشدن بازارهای سنتی و پیشرفتی مطابق با انتظارهای و نیازهای زمان باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Friday Park-Bazaar; a New Model to Update Traditional Markets (Case Study: Langeroud City)

نویسندگان [English]

  • Seyed Hasan Motiee Langroodi 1
  • Abouzar Moteidoust Koumle 2
1 Prof. of Geography, Faculty of Geography, University of Tehran
2 Ph.D. Candidate in Geography & Urban Planning, Mohaghegh Ardabili University
چکیده [English]

Extended Abstract
Introduction
Park-Bazaar is a new phenomenon in the field of City and Urban Planning. In this phenomenon,
commercial spaces are located within a larger collection that consists of park and special green
space. Langeroud’s Park-Bazaar is located on the edge of this city, in Guilan province. In this
collection, in addition to the daily activities of business units, there is a special market called
"Friday Park-Bazaar" every week on Friday. This study is carried out by descriptive- analytical
method. Information required for this study has exploited from field surveys and interviews with
sellers and customers of Friday Park-Bazaar and traditional markets. This research attempts to
answer the following questions: What are similarities and differences between Friday Park-
Bazaar and traditional markets?; What is the relationship between people satisfaction of
traditional markets and the times they visit Friday Park-Bazaar?
Methodology
It has been interviewed with 923 persons of the sellers and buyers (oral interview or
questionnaire) totally. Sampling method is simple random sampling. The qualitative analysis
and statistical tests are used to answer the research questions. For data analysis Excel and SPSS
software have been applied. Chi-Square test is used for independence of variables, and then
Spearman correlation coefficient is used to determine relationship between variables.
Results and Discussion
Some of the similarities of Friday Park-Bazaar with traditional markets are: Similarity in
apparent structure of Park-Bazaar; Similarity in the presence of small and big sellers; Similarity
in the space racket and noise; Similarity in social functioning markets; Similarity in quality of
the relation between buyers and sellers. Some of the differences of Friday Park-Bazaar with
traditional markets are: Differences in the composition of the job markets sellers; Differences in
the sex composition of sellers; Differences in the age composition of Sellers; Differences in the
education of Sellers; Differences in the sex composition of visitors to markets; Differences in
the age composition of visitors to markets; Differences in the education of visitors to markets.
Conclusion
The results of this study indicate that:
1. Friday Park-Bazaar has fundamental differences with traditional markets despite some
similarities.
2. There is a significant and inverted relationship between people satisfaction of traditional
markets and the times they visit to Friday Park-Bazaar. In other words, decreasing of
people satisfaction of traditional markets increases number of times they visit to Friday
Park-Bazaar.
On the whole, Friday Park-Bazaar because of its valuable properties can be promising as a
new model to update traditional markets (improving the expectations and needs).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Friday Park-Bazaar
  • Langeroud City
  • Park-Bazaar
  • To Update
  • Traditional Markets