بررسی پیامدهای اجتماعی– اقتصادی شرکت کشت‌وصنعت روژین‌تاک در شهرستان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری توسعة کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشیار گروه ترویج و توسعة روستایی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

امروزه یکی از راهبردهای توسعة روستایی، راه‌اندازی صنایع فرآوری محصولات کشاورزی و نیز کشت­وصنعت‌ها در مناطق روستایی است.اگرچه این کارخانه‌ها با هدف بهبود زندگی مردم در مناطق روستایی احداث می‌شوند، نباید پیامدهای اجتماعی- اقتصادی آن‌ها را نادیده گرفت.در زمینة ارزیابی پیامدهای اجتماعی و اقتصادی احداث کارخانه­ها، مطالعات محدودی صورت گرفته است. هدف از این پژوهش کیفی، بررسی پیامدهای اجتماعی و اقتصادی شرکت کشت‌وصنعت روژین‌تاک در شهرستان کرمانشاه است. با توجه به ماهیت موضوعی مطالعه (ارزیابی پیامد)، بسیاری از پژوهشگران پیامدسنجی معتقدند که رویکرد مناسب برای چنین مطالعاتی روش کیفی است؛ بنابراین، این مطالعه با روش تحقیق کیفی به اجرا درآمده است. جامعة مورد مطالعة این پژوهش شامل کشاورزان بالای 30 سال روستاهای تازه‌آباد، نظام‌آباد، توللی، احمدوند، تپه‌افشار و سرابله در مناطق الهیارخانی و میان‌دربند است. به‌منظور گردآوری اطلاعات، از تکنیک‌های مصاحبة انفرادی و گروه متمرکز بهره گرفته شد. داده‌ها با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌های پژوهش نشان داد تغییرات اقتصادی شرکت کشت‌وصنعت روژین‌تاک در منطقة مورد مطالعه شامل ترویج کشت گوجه‌فرنگی، توسعة اشتغال کشاورزی و غیرکشاورزی، کاهش هزینة حمل‌ونقل محصول و افزایش قیمت زمین است و پیامدهای اقتصادی شامل بهبود وضع اقتصادی و تغییر الگوی کشت می­شود. تغییرات زیست‌محیطی که به بروز پیامد اجتماعی منجر شده‌اند، عبارت‌اند از افزایش ترافیک و آلودگی صوتی. از پیامدهای اجتماعی می‌توان به مواردی مانند افزایش تصادفات، سیر صعودی مهاجرت معکوس، تقویت انسجام گروهی، بهبود رفاه اجتماعی- اقتصادی و میل به تحصیل اشاره کرد. به‌منظور اعتباربخشی به یافته‌های تحقیق، نتایج مطالعه به مسئولان شرکت روژین‌تاک ارائه و به بحث گذاشته شد. سیاست‌گذاران توسعة روستایی استان می‌توانند نتایج این مطالعه را مبنایی برای سنجش ریسک در برنامه‌ریزی صنایع روستایی آینده قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Socio- economicl impact of Rojin-Tak food processing company in Kermanshah Township

نویسندگان [English]

  • Samire Si Mohammadi 1
  • Kioumars Zarafshani 2
  • Amirhossein Alibeigi 2
1
2
چکیده [English]

1.Introduction
One of the major strategies in rural development is agro-processing and agri-industrial plantations. The puprose of these agro-industrial establishments is to utilize indigenous resources and to bring equilibrium in rural life. Moreover, meeting rural population needs, enhancement of rural welfare, and creating employment opportunities are the focus of such interventions. It aslo believed that without such interventions, human resource capabilities and employment opportunities is not recognized and thus migration among rural population is invetible. Although these agri-industrial factories are established to improve the quality of life among rural residents, their socio-economic impacts shoud not be overlooked. Literature review reveals that the majority of studies have focused on economic impact of agro-industrial factories with less attention to social impact of these interventions. Moreover, methodological aspect of previous studies are not rigorious enough. In other words, the complexities of socio-economic impacts require that researchers use appropriate methodology to understand the direct and indirest impact of agro-industrial factories. The purpose of this qualitative study was to explore the socio-economic impact of Rojeentak tomato processing plant in Kermanshah Township
2.Methodology
This study used qualitative research paradigm to assess socio-economic impact of Roujeen-tak food processing plant. The participants included farmers who lived in the nearby area for the past 30 years. This allowed farmers to have a clear picture about the area before Roujeen-tak was brought in the area. Farmers from the following villages were interviewed: Tapeafshar, Ahmanvand, Tazeabad, Tavalali, Sarable, and Nezamabad. Using purposful sampling, 120 farmers from villages participated in the study. snowball sampling continued until sampling saturation. Deep interview and focus group discussion was used to collect data.
3.Discussion
Results revealed that Rojeentak tomato processing company has brought economic changes and impacts. For example, extensive tomato cultivation in the area coupled with agricultural and non-agricultural businesses which in turn created job opportunities. More economic changes such as reduced harvest handling and increased farm and residential property prices are evident. Higher income, economic wellbeing, a change in crop pattern, and adoption of new cultivation practices were among the economic impacts. A major social change caused by Rojeentak tomato processing factory was heavy traffic and audio pollution. Finally, social impacts included significant car accidents, increased reversed migration, higher collective action, enhanced socio-economic wellbeing, and more interest in education. In order to cross check the findings, a non-formal meeting was arranged with the factory supervisors. All findings were validated through cross examination.
4.Conclusion
Results shows that Rojeen-tak factory had an influence in rural employmant. Since agriculture has a major role in the region, and tomatoe planting requires extensive labor work, rural farmers are main source of labor. This in turn, increased the rate of employment. The factory has been helpful in marketing tomatoes and therefore there is a garantee that tomatoe growers sell their products on time. This garantee is provided by Roujeen-tak company. In oher words, farmers deliever their products to the company and receive a fair price for their goods. Employment opportunities in one hand and increased income has helped rural villagers to make better living standards. Other social impact are increased welfair and intention to continue education among young population. The increase in farmers’ income, young individuals are finding themselves in better position to continue their education. A negative impact of Rojeen-tak factory is increased traffick load which created accidents in the villages. Perhaps , this traffic load is caused by incoming trucks carrying tomatoes from other provinces. The result of this study has implications for rural development practitioners in that they can use it as a risk assessment tool for future rural interventions. Rural development practitioners can use the result of this study as a risk assessment tool to plan for future agro-industrial plants in the region
.1.Introduction
One of the major strategies in rural development is agro-processing and agri-industrial plantations. The puprose of these agro-industrial establishments is to utilize indigenous resources and to bring equilibrium in rural life. Moreover, meeting rural population needs, enhancement of rural welfare, and creating employment opportunities are the focus of such interventions. It aslo believed that without such interventions, human resource capabilities and employment opportunities is not recognized and thus migration among rural population is invetible. Although these agri-industrial factories are established to improve the quality of life among rural residents, their socio-economic impacts shoud not be overlooked. Literature review reveals that the majority of studies have focused on economic impact of agro-industrial factories with less attention to social impact of these interventions. Moreover, methodological aspect of previous studies are not rigorious enough. In other words, the complexities of socio-economic impacts require that researchers use appropriate methodology to understand the direct and indirest impact of agro-industrial factories. The purpose of this qualitative study was to explore the socio-economic impact of Rojeentak tomato processing plant in Kermanshah Township
Results shows that Rojeen-tak factory had an influence in rural employmant. Since agriculture has a major role in the region, and tomatoe planting requires extensive labor work, rural farmers are main source of labor. This in turn, increased the rate of employment. The factory has been helpful in marketing tomatoes and therefore there is a garantee that tomatoe growers sell their products on time. This garantee is provided by Roujeen-tak company. In oher words, farmers deliever their products to the company and receive a fair price for their goods. Employment opportunities in one hand and increased income has helped rural villagers to make better living standards. Other social impact are increased welfair and intention to continue education among young population. The increase in farmers’ income, young individuals are finding themselves in better position to continue their education. A negative impact of Rojeen-tak factory is increased traffick load which created accidents in the villages. Perhaps , this traffic load is caused by incoming trucks carrying tomatoes from other provinces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Socio-economic change
  • socio-economic impact
  • Impact Assessment
  • agro-industrial plants
  • Risk Assessment
Ahmadvand, M., Karami, E., 2009, A Social Impact Assessment of the Floodwater Spreading Project on the Gareh- Bygone Plain in Iran: A Causal Comparative Approach, Environ Impact Assess Review, Vol. 29, No. 2, PP. 126-136. (In Persian)
 
Asayesh, H. and Ghanbari, N., 2006, An Introductionto Rural Economy, Tagh Bostan Publications, Kermanshah. (In Persian)
 
Braun, V. and Wilkinson, S., 2003, Liability or Asset? Women Talk about the Vagina, Psychology of Women Section Review.
 
Burdge, R., 2004, Social Impact Assessment and the Public Involvement Process, Social Ecology Press, PP. 183-192.
 
Chambers, R., 1997, Rural Appraisal, Rapid, Relaxed and Participator, Praxis, Actionaid, Actionaid, India.
 
Cohen, L., Manion, L. and Morrison, K., 2000, Research Methods in Education, Frist edition, Routledge Falmer publication.
 
Fazeli, M., 2010, Social Impact Assessment, Sociologists Publications, Tehran. (In Persian)
 
Kyungas, H. and Elo, S., 2007, The Qualitative Content Analysis Process, JAN Research Methodology.
 
Lanjouw, P., 2008, Rural Non-Agricultural Employment and Poverty in Latin America, Washington dc: World.
 
Moradi, M. and Motiei Langroudi, S.H., 2005, Craft Stand in the Process of Industrialization and the Development of Rural Industries on Central Part of Birjand Township, Geographical Research Quarterly, No. 53, PP. 137-150. (In Persian)
 
Motiei Langroudi, S.H., 2007, Rural Planning with Emphasis on Iran, Mashhad University, Jihad Publications, Mashhad. (In Persian)
 
Motiei Langroudi, S.H. and Najafi Kani, A.A., 2006, Impact Assessment of Industrial Areas and Towns on the Socio-Economic Development of Rural Areas, Case Study: Babol Township, Geographical Research Quarterly, Vol. 58, PP. 147-165. (In Persian)
 
Motiei Langroudi, S.H. and Ardshiri, A., 2007, Impact of agricultural processing industries in rural development centeral part of Amol. Geographical Research Quarterly. No. 16, PP. 1-15. (In Persian)
 
Motiei-langrodi, S.H. and Shamsaii, A., 2009, Rural Development of Based Continuity and Sustainability Agricultural. The Case Study: Sajasrod of Zanjan Province, Geographical Research Quarterly, No. 703, PP. 85-104. (In Persian)
 
Nasiri, A., 2008, Rural Industries, Influence Element on the Socio-Economic Development Process: An Empirical Sample Villages of Boumehen, Rural Development Quarterly, Vol. 11, No. 1, PP. 35-58. (In Persian)
 
Nouri, S.H., Baygmohamadi, H., Taghdisi, A. and Shafiei, P., 2010, Small and Workshop Industries Prioritizationof Rural Areas Ardestan Township, Using Delphi Method, Rural Development Quarterly, Vol. 13, No. 2, PP. 61-79. (In Persian)
 
Parikh, A., 1996, Impact of Rural Industrialization on Village Life and Economy: A Social Accounting Matrix Approach. Economic Development and Cultural change. Vol. 44, No. 2, PP. 351-377.
 
Rezaei Moghadam, K., Karami, E. and Gibson, J., 2005, Conceptualizing Sustainable Agriculture: Iran as an Illustrative Case, Journal of Sustain Agriculture System, Vol. 27, No. 3, PP. 25-56. (In Persian)
 
Rezaei, J., 2007, Survey the Establishing Livestock Products Processing and Complementary Industries in Ilam Province, Geographical Research Quarterly, No. 61, PP. 179-191. (In Persian)
 
Rezvani, M., Ramezanzadeh Lasbouei, M., Pourjaberi, M.M., 2010, A Socio-Economic Impact Analysis of the Industrial Areas on the Rural Development, Case Study: Soleyman-Abad of Tonekabon Industrial District, Geographic and Development Quarterly, No. 18, PP. 5-26. (In Persian)
 
Suvedi, M., Heinze, K. and Ruonavaara, D., 1999, How to Conduct Evaluation of Extention Programs, ANRECS Center for Evaluative Studies, Dept of ANR Education and Communication Systems, 409 Agriculture Hall, Michigan State University Extension, East Lansing, MI 48824
 
Taherkhani, M., 2001, The Role of Industrial Districts in Rural Areas Development of the Central Province, Geographical Research Quarterly, No. 40, PP. 33-45. (In Persian)
 
Taherkhani, M., 2007, Application of TOPSIS Technique Places a Priority on Establishing Agricultural Processing Industries in Rural Areas, Economic Research Quarterly, Vol. 6, No. 3, PP. 59-71. (In Persian)
 
Taghdissi, A., Maneshizade, R. and Mahdavi, M., 2007, Role of Industry Workshop on the Rural Development, A Case Study of Shahreza Township, Journal of Jihad, Vol. 27, No. 277, PP. 20-35. (In Persian)
 
Walkers, V., 2007, Policy Innovation for Rural Sustainable Development, New York: USA Rural Policy Research Institute.
 
Wheitz, R., 2006, Regional Planning for Developing Countries, London: Blackwell.