بررسی و تحلیل روابط علّی و معلولی شاخص‌های تأثیرگذار بر مدیریت یکپارچۀ حریم پایتخت

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام (ره) شهر ری، تهران، ایران

3 استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

کلان‌شهر تهران در چند دهة اخیر شاهد دگرگونی‌های متنوع و متعددی در عرصه‌های مختلف جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی-‌فضایی بر اثر سیاست تمرکزگرایی در فضای حریم بوده است. این موضوع از یک‌سو، با افزایش تمایل به ساخت‌وسازهای مسکونی و غیرمسکونی بیرون از محدودة قانونی شهر تهران و از سوی دیگر، با توجه به رویکرد کسب درآمد از اراضی پیرامون شهر تهران و ایجاد رقابت شدید برای تصاحب سهم بیشتر توسط ذینفعان مختلف، به بحران مبدل شده است. نوع پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-تحلیلی است. هدف پژوهش، سنجش حریم پایتخت به‌لحاظ شاخص‌های تأثیرگذار و اثرپذیر بر مدیریت یکپارچة حریم است. براساس آمار به‌دست‌آمده، از تعداد کل جامعه که شامل 30 نفر است، 11 نفر کارشناس ادارة حریم و مابقی متخصصان و خبرگان موضوع پژوهش بودند. برای پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار 0/8 به‌دست آمد. برای تجزیه ‌و تحلیل یافته‌ها از روش دیمتل فازی بهره گرفته شد. مؤلفه‌های بررسی‌شده در این پژوهش، در4  عامل کالبدی، اقتصادی، مدیریتی و حکمروایی خوب شهری تقسیم‌بندی شدند. نتایج نشان داد عواملی چون مدیریت مجمع‌الجزایری حریم از لحاظ عملکردی، قلمروی و جغرافیایی، نبود حکمروایی خوب شهری، ضعف مدیریتی در تأمین زیرساخت‌ها برای عرضة مسکن مناسب و وجود اقتصاد غیررسمی در کانون‌های اسکان مستقر در حریم، بیشترین تأثیر را بر وضعیت حریم شهر تهران داشته‌اند. از سوی دیگر، نبود سامانة کنترل هوشمند، توسعة متراکم ساختمانی و ضعف بنیان‌های اقتصادی مبتنی‌برزمین در حریم، از اثرپذیری‌ترین عوامل بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Cause Effect Relationships of the Indicators Influencing Integrated Management of Tehran Periphery, as the Capital of Iran

نویسندگان [English]

 • Nobakht Sobhani 1
 • Parvaneh Zivyar 2
 • Rahim Sarvar 3
1 PhD Candidate in Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Yadegare-Imam Branch, Shahr-e-Rey, Tehran, Iran
3 Professor of Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction
At the beginning of the 21st century, the population of the world was 6 billion, and now more than half of that is living in cities, also it is expected that it would increase in the future decades. Thus, by 2050, the world's population living in cities is projected to reach over 70% all over the world. Therefore, this high growth of urbanization over the last two centuries and the expansion of cities, have caused a lot of quantitative and qualitative changes in urban spaces, including City Peripheral. In the last few decades, Tehran metropolis has witnessed numerous and varied transformations in various demographic, social, economic and physical-spatial fields due to the policy of focusing on Peripheral space.This problem, in one hand, with increasing interest in residential and non-residential construction outside the legal area of ​​Tehran, and on the other hand, with regard to the monetization approach of the land around Tehran and the creation of an intense competition to takeover more stakeholders contributions has become a crisis. 
Methodology
This present study is an applied research with a descriptive-analytical method. In this process, the library and reference resources have been used based on the data requirements of the research. The main data collection tool of the research was a questionnaire designed as a paired comparison to identify effective and impressionable indicators on integrated Peripheral management of the capital based on the structure of the Fuzzy Dematel technique in two phases of weight determination and prioritization. Statistical population of this research contains all experts of the Tehran city Peripheral offices and University experts and professors in this field. According to statistics, the total number of the population is 30, of which 11 are specialists in the field of Peripheral and the rest are the specialists and experts in the subject. In this research, statistical population was surveyed through census because of the limited number of statistical population (experts of the Tehran city Peripheral office and specialists). According to the data, respondents were 66.7% male and 31.3% female.
Most respondents (45.8%) have a bachelor's degree and then they have a Master’s degree and a higher degree (39.6%). Content validity method has been used for justifiability of the measure. In other words, after setting up the questionnaire, it was shared by several experienced professionals who verified the validity of questionnaire, and then the questionnaire was prepared. Also, the reliability of the research has been confirmed by Cronbach's alpha coefficient (0.8) which shows that the questionnaire has a desirable reliability and questions have a suitable internal correlation. Fuzzy Dematel technique was used to analyze the findings. 
Results and discussion
Horizontal vector (Di+Ri) is the amount of causation of the intended factor. Vertical vector (Di-Ri) indicates the effectiveness of each factor. Usually when Di-Ri is positive, the factor is cause and otherwise Di-Ri is negative representing that the factor is effect. Looking at the diagram of cause, it is clear that the evaluation factors are divided into cause and effect groups. In terms of management, the caused groups include the weakness of information infrastructure for integrated urban management and the effected groups also include improvements to the intelligent control system and so on. Moreover, in terms of good urban governance, the caused groups include participation and so on, and the effect groups also include community-based, etc. The cause groups include lack of management in providing infrastructure to provide affordable housing and so on, and the effect groups also include space irregularities in the structure of settlements, etc.  
Conclusion
Among the criteria, the management criteria are considered in terms of effectiveness and importance. In good urban governance, the sub-criterion of efficiency and effectiveness with a score of 0.0467 is in the first place, also in the physical section, the sub-criterion of the lack of management in providing infrastructure to provide affordable housing with a score of 0.0661 is in the first place. Finally, the sub-criterion of the economic sector including the existence of an informal economy in the peripheral residential areas is in the first place with the highest score (0.0605). Therefore, these sub-criteria are most important and effective in terms of earning points and being in the first place because they have the strongest relationship with other factors in the changes of the capital's Periphery. In terms of effect factors, it is possible to mention management criteria (lack of intelligent control system), good urban governance (central focus), physical (dense building development), and economic (profitable look at government sectors).  

کلیدواژه‌ها [English]

 • peripheral
 • integrated management
 • Tehran
 • Fuzzy Dematel technique
 1. احمدی پور، زهرا و قاسم کرمی. (1395). «تحلیل نابسامانی تداخل حریم شهر تهران با محدوده‌های اداری-سیاسی و حریم شهرهای همجوار». فصلنامه تحقیقات جغرافیایی. سال 31. شمارة 3. ص 42-32.
 2. اداره‌کل حریم. (1390). گزارش‌های منتشرنشده از وضعیت حریم تهران.
 3. اسد‌بیگی، حمید. (1394). «ضرورت توسعة میان‌افزا در مدیریت زمین پایدار حریم شهر تهران». شهر نگار. دو ماهنامة شهرنگار. شمارة 72. ص 63-50.
 4. بحیرایی، حمید، رحیم سرور، بهمن کارگر و عبدالرضا فرجی‌راد. (1395). «تحلیل راهبردی تحولات فضایی-کارکردی در پهنه حریم جنوبی کلان‌شهر تهران (مطالعة موردی: شهرستان‌های ری و اسلامشهر)». مجلة سپهر. دورة 25. سال 98. ص 72-58.
 5. براک‌پور، ناصر و ایرج اسدی. (1387). «نظریــه‌هــای مــدیریت و حکمروایی شهری». دانشگاه هنر. دانشکدة معماری و شهرسازی. گروه شهرسازی.
 6. بصیرت، میثم. (1389). آشنایی با محدودة شهری. تهران: انتشارات شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور.
 7. پاتر.ب. رابرت و ایونز سلی لوید. (1384). شهردرجهاندر‌حال‌توسعه. ترجمة کیومرث ایراندوست و همکاران. تهران: انتشارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور.
 8. پرهیزکار، اکبر و علی فیروزبخت. (1390) «چشم‌انداز مدیریت شهری در ایران با تأکید بر توسعة پایدار شهری». فصلنامه جغرافیایی سرزمین. سال 8. شمارة 32. ص 67-43.
 9. پوراحمد، احمد، فرانک سیف‌الدینی و زیبا پرنون. (1390). «مهاجرت و تغییر کاربری اراضی در شهر اسلامشهر». مطالعات جغرافیایی مناطق خشک. سال 2. شمارة 5. ص 152-131.
 10. پورجعفر، محمدرضا، مهدی منتظر‌الحجه، احسان رنجبر و رضا کبیری. (1391). «بررسی روند توسعة فیزیکی شهر جدید سهند و تعیین محدوده‌های مناسب به‌منظور توسعة آتی آن».مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای. سال 4. شمارة 13. ص 94-81.
 11. تیموری، اصغر، ولی‌الله ربیعی‌فر، فرامرز هادوی و محمدرضا هادوی. (1392). «ارزیابی و پیش‌بینی گسترش افقی شهر قزوین با تأکید بر تغییرات کاربری اراضی، طی دورة 2011-1986». فصلنامة اقتصاد و مدیریت شهری. شمارة 5. ص 27-15.
 12. حاجی‌پور، خلیل. (1387). «تبیین فرایند شکل‌گیری و دگرگونی فضایی منطقة کلان‌شهری تهران». رسالة دکتری. به‌راهنمایی دکتر اسفندیار زبردست. دانشگاه تهران. دانشکدة شهرسازی.
 13. حمدی، کریم و امیرانتخابی، شهرام (1389). «کلانشهر تهران بزرگ و چالش‌های مدیریت شهری»، فصلنامۀ جغرافیایی سرزمین، سال هفتم، شمارۀ 26. ص 13-1.
 14. رضویان، محمد‌تقی. (1389). مدیریت عمران شهری. تهران: انتشارات پیوند نو.
 15. زیاری، کرامت‌الله. (1378). اصول و روش‌های برنامه‌ریزی منطقه‌ای. یزد: انتشارات دانشگاه یزد.
 16. سبحانی، نوبخت. (1391). «تحلیلی بر نحوة برنامه‌ریزی کاربری اراضی با رویکرد عدالت اجتماعی (مورد شاهین‌دژ)». پایان‌نامة کارشناسی ارشد. به‌راهنمایی دکتر عزت‌پناه. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند.
 17. سرور، رحیم و جمال بافرانی. (1395). «حریم، حلقة مفقوده در نظام مدیریت سیاسی فضا در تهران؛ تحلیلی راهبردی از وضعیت موجود و ارائة پیشنهادات». فصلنامة آمایش سیاسی فضا. سال اول. شمارة 1. ص 98-73.
 18. سعیدی، عباس و صدیقه حسینی حاصل. (1386). «ادغام کلان‌شهری سکونتگاه‌های روستایی با نگاهی به کلان‌شهر تهران و پیرامون». نشریة جغرافیا. شمارة 12و13. ص 18-8.
 19. سعیدی، عباس، عبدالله رضا رحمانی فضلی و منیژه احمدی. (1393). «الحاق شهری سکونتگاه‌های روستایی پیرامون شهر زنجان: مورد روستاهای سایان و گاوزانگ». مسکن و محیط روستا. شمارة 145. دورة 33. ص 16-3.
 20. سیاح‌نیا، رومینا، مجید مخدوم و شهرزاد فریادی. (1393). «نقش سنجش از دور در مطالعات کاربری اراضی (منطقة مطالعاتی: کلان‌شهر تهران و حریم آن)». فصلنامة علوم و فناوری فضایی. شمارة 3. ص 73-69.
 21. شعیه، اسماعیل. (1389). کارگاه برنامه‌ریزی شهری. تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.
 22. صفری، روجیار. (1392). «خزش شهری و خورندگی اراضی روستایی؛ مورد: شهر مریوان و روستاهای پیرامونی (1390-1357)». پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی.
 23. ضیاء توانا، محمدحسن و حامد قادرمزی. (1389). «تغییرات کاربری اراضی روستاهای پیراشهری در فرایند خزش شهری روستاهای نایسر و حسن‌آباد سنندج». پژوهش‌های جغرافیایی انسانی. سال 42. شمارة 68. ص 135-119.
 24. ظاهری، محمد. (1387). «نقش روند گسترش کالبدی شهر تبریز در ایجاد تغییرات کاربری اراضی حومة شهر و روستاهای نفوذ (نمونة موردی: روستا‌های الوار سفلی، باغ معروف، شادآباد مشایخ و کندرود)». مجلة جغرافیا و توسعه. سال 6. شمارة 11. سیستان و بلوچستان.
 25. عزیزی، محمدمهدی، محمد ابویی اردکان و نسرین نوری. (1391). «بررسی نقش کنشگران و ابزارهای مدیریت شهری در یکپارچگی مدیریت کلان‌شهر تهران». هویت شهر. شمارة 10. سال 6. ص 16-5.
 26. فنی، زهره. (1382). شهرهای کوچک، رویکردی دیگر در توسعة منطقه‌ای. تهران: انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور.
 27. قالیباف، محمدباقر، محمدرضا حافظ‌نیا و علی محمدپور. (1392). «نقش تقسیمات شهر در مدیریت یکپارچة شهری (مطالعة موردی: شهر تهران)».جغرافیا. سال 11. شمارة 37. ص 69-47.
 28. قائد رحمتی، صفر و سیروس احمدی نوحدانی. (1395). «بررسی مشکلات مدیریت سیاسی فضا در حریم شهر تهران». فصلنامه تحقیقات جغرافیایی. سال 31. شمارة 3. ص 103-94.
 29. قربانی، رسول، راضیه تیموری، نعیمه ترکمن‌نیا و علیرضا جدیدیان. (1393). «ارزیابی تغییر کاربری اراضی شهری در جهت ناپایداری توسعة سکونتگاه‌های شهری (مطالعه موردی: باغشهر مراغه طی سال‌های 1380 تا 1390)». مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های انسانی. سال 9. شمارة 28. ص 84-73.
 30. کاردان، بهزاد و سمیه سیمابی. (1394). «تحلیل عوامل مؤثر بر مدل خطر حسابرسی با استفاده از روش دیمتل». سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران.
 31. کاظمیان، غلامرضا و سیده‌زهره میرعابدینی. (1391). «شناسایی ابعاد و راهکارهای تحقق مدیریت یکپارچة شهری با روش فراتلفیق». چهارمین کنفرانس مدیریت و برنامه‌ریزی شهری.
 32. کاظمیان، غلامرضا و سیده‌زهره میرعابدینی. (1390). «آسیب‌شناسی مدیریت یکپارچة شهری در تهران از منظرسیاستگذاری و تصمیم‌گیری شهری». نشریة هنرهای زیبا، معماری و شهرسازی. شمارة 46. ص 36-27.
 33. لطفی، حیدر، فرداد عدالتخواه، مینو میرزایی و شب‌بو وزیرپور. (1388). «مدیریت شهری و جایگاه آن در ارتقای حقوق شهروندان». فصلنامة جغرافیایی انسانی. سال 2. شمارة اول. ص 110-101.
 34. مثنوی، محمدرضا. (1382). «پژوهی پیرامون توسعة پایدار و پارادایم‌های جدید توسعة شهری (شهر فشرده و شهر گسترده)». نشریه محیط‌شناسی. شمارة 31. سال 29. ص 104-89.
 35. مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهری. (1393). رویکردهای کنترل رشد افقی شهرها (نمونة مورد مطالعه: تهران). تهران: مدیریت فناوری اطلاعات و مرکز اسناد.
 36. معبودی، محمدتقی و هادی حکیمی. (1394). «تحلیلی بر تغییرات کاربری اراضی و شبیه‌سازی گسترش شهری شهرهای میانه‌اندام )مطالعۀ موردی: شهر خوی)». پژوهش‌های جغرافیایی برنامه‌ریزی شهری. دورة 3. شمارة 2. ص 226-211.
 37. ملکی، سعید، رضا احمدی و ذبیح‌الله ترابی. (1392). «سطح‌بندی توسعة آموزشی در شهرستان‌های استان خوزستان». دو‌فصلنامة مطالعات برنامه‌ریزی آموزشی. سال 2. شمارة 4. ص 56-39.
 38. موسوی، میرنجف و علی باقری کشکولی. (1391). «ارزیابی توزیع فضایی کیفیت زندگی در محلات شهر سردشت». مجلة برنامه‌ریزی شهری. سال 3. شمارة 9. ص 118-97.
 39. هادی‌زاده بزاز، مریم. (1392). «مدیریت اراضی حریم شهرها؛ راهکاری اصولی در کاهش مشکلات شهری (مورد: شهر مشهد)». هفت شهر. شمارة 44-43.
 40. هال، پیتر. (1381). برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای. ترجمة جلال تبریزی. تهران: انتشارات پردازش و برنامه‌ریزی شهری.
 41. هرائینی، مصطفی، مسعود انبارلو و عقیل اجاق. (1395). «خزش شهری و اثرات آن بر تغییرات کاربری اراضی کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان خمین در 30 سال اخیر)». اولینهمایشبین‌‌المللیاقتصادشهریبارویکرداقتصادمقاومتی،اقداموعمل.
 42. همافر، میلاد و نوید سعیدی رضوانی. (1393). «تحلیل تطبیقی ساختار برنامه‌ریزی و مدیریت مناطق شهری (مطالعة موردی: تهران. سیدنی، تورنتو)». مطالعات شهری. شمارة 12. ص 86-73.

43. Ahmadi Pour , Zahra & Ghasem Karami. )2016). “Analysis of Problems Arising from Interference of Tehran City and Neighboring Cities”. Administrative and Political Areas. Vol. 31. Issue 3. PP.32-42. (in Persian).

44. The General Office of Private Affairs. (2011). Unpublished reports on the privacy of Tehran. (in Persian).

45. 44. Asad Beygy, Hamid. (1394). “The Need for Intermediate Development in Sustainable Land Management in Tehran”. Negar. No. 72. PP. 50-63. (in Persian).

46. Bahiraei, Hamid, Rahim Sarvar, Bahman Karegar & Abdolreza Farajirad. (2016). “A strategicaly analysis of operational-spatial changes in southern limit area of Tehran Mega police (Case study: the Shahr-e-Rey & Islamshahr)”. Vol. 25. No. 98. PP. 57-72. (in Persian).

47. Barakpour, Naser & Iraj Asadi. (2008). “Management theories and the Urban Validation”. Art university. School of Architecture and Urban Planning Department of Urbanism. (in Persian).

48. Baserat, Meysam. (2010). Familiar with the urban area. Publications of the municipalities and villages of the country Familiar with the urban area. (in Persian).

49. Hamdi Karim and Amir Entekhabi Shahram (2010), The Greater Tehran Megalopolis and Urban Management Challenges, territory, Vol. 7, No. 26, PP. 1-13.

50. Robert B. Potter; Sally L. loyd-Evans. (1384). The City in the Developing World, Kiomars. Translator, Irandust; dehghan mehdi And Ahmadi Mitra. Tehran: Organization of Municipalities and Villages of the Country (in Persian).

51. Parhizkar, Ali Akbar & Ali Firouzbakht. (2011). “Iranian urban management outlook with emphasis on urban Sustainable development”. Vol. 32. No.4. PP. 43-67. (in Persian).

52. Pourahmad, Ahmadfar Frank Sayfiddini & zeba, parnoon. (2011). “Migration and Land Use Change in Islamshahr City. Journal of Arid Regions Geographics Studies. Vol. 2. No. 5. PP. 131-152. (in Persian).

53. Mohammad reza. Pourjafar, Mehdi Montazerolhodjah, Ehsan. Ranjbar & Reza. Kabiri. (2012). “Surveying the Process of Physical Development of Sahand New Town and Defining Appropriate Districts for Its Future Development”. Urban Regional Studies and Research. Vol. 4. No. 13. PP. 81-94. (in Persian).

54. Teimouri Asghar, Valiollah Rabieifar, Faramarz Hadavi & Mohammad Reza Hadavi. (2013). “Evaluating and Predicting Horizontal Expansion of the City of Qazvin Emphasizing the Land-Use Changes from 1986 to 2011”. Vol. 2. No. 5. PP. 15-27. (in Persian).

55. Khalil Hajipour. (2008). “Explanation of Formation and spatial Evolution of Tehran Metropolitan Region”. University of Tehran. University College of Fine Arts Department of Urban and Regional Planning. supervisor, Esfandiar Zebardast. (in Persian).

56. Razavian, Mohammad Taghi. (2010). Urban Development Management. Publishing payvan No. (in Persian).

57. Ziyari, Karamatollah. (1999). Principles and Methods of Regional Planning. Yazd: Yazd University Press. (in Persian).

58. sobhani, Nobakht. (2012). “Analysis on how the land use planning with social justice approach (The case study Shahyndzh city) ”. Islamic Azad university of marand. supervisor, bakhtiar eztpanah (in Persian).

59. Sarvar, rahem & Jamal Bafrani. (2017). “Green belt, the missing link in the system of political space management in Tehran, Strategic analysis of the situation and offer suggestions”. Political Spatial Planning of Space. Vol. 1. No. 1. PP. 73-98. (in Persian).

60. Saidi, Abas & Hosseini, Sedigheh. (2007). “Municipal integration of rural settlements by looking at the metropolis of Tehran and the surrounding area”. Geography Journal. No. 12 & 13. PP. 8-18. (in Persian).

61. Saidi abas, Abdollah Reza Rahmani Fazli & M. ahmadi. (2014). “Annexation of Rural Settlements to Zanjan City Case study: Sayan and Gawazang Villages”. Journal of Housing and Rural Environment. Vol. 145. No. 33. PP. 3-16.(in Persian).

62. Sayahnia, Romena, Majid Makhdoum & Sharzad Faryadi. (2014). “Remote Sensing Role in Land Use StudiesCase Study: Tehran Metropolitan and its Boundary”. Vol. 7. NO. 3. PP.69-73 (in Persian).

63. Shieh Esmail. (2010). Urban planning workshop. Tehran: Iran University of Science and Technology. (in Persian).

64. Safari, Rojayar. (2013). “Urban creep and corrosive rural lands, case; City of Marivan
 And the peripheral villages (1978-2011)”. Master's Thesis. Shahibad Beheshti University. (in Persian).

65. Zia Tavana, mohammad Hassan & Hamed Ghadermazy. (….).“Land Use Changes of Peri-Urban Villages in Urban Sprawl Process: Case study: Naisar & Hassanabad Villages of Sanandaj”. Journal of Research in Human Geography. Vol. 42. No. 68. PP. 119-135. (in Persian).

66. Zaheri, Mohammad. (2008). “The Rate of Frame Development and Extension of Tabriz and its Role on Changes in Using the Lands of Impact Area Villages and Suburbs (The Case Study: Alvare-Sofla, Bagh-e-Maroof, Shadabad-Mashayekh)”. Vol. 6. No. 11. PP. 181-198. (in Persian).

67. Azizi, Mohammad Mehdi, Mohammad Abouei Ardakan & Nasrin Noori. (2012). “The Role of Urban Management Operant and Tools in the Integrated Management of Tehran Metropolitan, hoviat shahr”. Vol. 6. No. 10. PP. 5-16. (in Persian).

68. Zohreh, fanni. (2003). Small cities another approach in regional development. Tehran: Organization of municipalities of the country. (in Persian).

69. Ghalibaf, Mohammad Bagher, Mohammad Reza Hafeznia & Ali Mohammadpour. (2013). “The role of city divisions in integrated urban management Case study: Tehran, Geography”. Vol. 11. No. 37. PP. 47-69. (in Persian).

 1. 70.  Ghaedrahmati, Safar & Sirus Ahmadi nuhadany. (2016). “Tehran in Space of Management Political of Analysis land Domain”. Vol. 31. No. 3. PP. 32-42. (in Persian).

71. Rasoul Ghorbani, Razieh Teimouri, Naeimeh Turkmennia & Alireza Jadidian. (2014). “Evaluation of Urban Land Use Change in Urban Instable Development (Case Study: Maragheh during 2001 – 2011)”. Vol. 9. Issue 28. PP. 73-84. (in Persian).

72. Kardan, Behzad & Somayeh Simabi. (2015). “Analysis of Factors Affecting the Audit Risk Model Using Dumble Technique. 13 th National Accounting Conference of Iran. (in Persian).

73. . Kazemian, Gholam Reza & Seyedeh Zohre Mir Abedini. (2012). “Identification of Dimensions and Solutions for the Implementation of Integrated Urban Management by Farathalich Method”. Fourth Conference on Urban Management and Planning. (in Persian).

74. Kazemian, Gholamreza & Zohreh Mirabedini. (2011). “Pathology of Integrated Urban Management for Tehran in view of Policy and Decision Making”.honar-ha-ye- ziba. memari-va- sharsazi. Vol. 3. No. 46. PP. 27-36. (in Persian).

75. Lotfi, Haydar, Fardad Edalatkhah, Minno Mirzaie & shabbo Vazirpour. (2009). “Urban management and its position in promoting the rights of citizens”. Human Geographic Quarterly.
Vol. 2. No. 1. PP. 101- 110. (in Persian).

76. Masnavi, Mohammad Reza. (2004). “Research on Sustainable Development and new urban development paradigms (Compact City and Urban dispersal)”. journal of environmental studies. Vol. 29. No. 31. PP. 89-104. (in Persian).

77. Center for Urban Studies and Planning. (2014). Horizontal approaches to control the growth of cities Case study: Tehran. Published: Information Technology Management and Documentation Center. (in Persian).

78. Maboodi, Mohammad Taghi & Hadi Hakimi. (2015). “Analysis of Land Use Changes and Urban Sprawl Simulation in Mid-Sized Cities (Case Study: Khoy City)”. Vol. 3. Issue 2. PP. 211-226. (in Persian).

79. Maleki, Saeed, Reza Ahmadi & Zabihollah Torabi. (2013). “An Investigation on Spatial Distribution of Educational Development in the Cities of Khuzestan Province”. Journal Educational planning studies. Vol. 2. No. 4. PP. 39-56. (in Persian).

80. Mousavi, Mirnieh & Ali Bagheri Keshkoli. (2012). “Evaluation of Spatial Distribution of Quality of Life in Sardasht neighborhoods”. Journalmangement sestem. Vol. 3. No. 9. PP. 97-118. (in Persian).

 1. 81.  Maryam Hadizadeh Bazzaz. (2013). “Management of Urban Peripheral Lands; A systematic strategy to Reduce Urban Problems, case study Mashhad Metropolis”. Vol 4. issue 43-44. PP. 6-16. (in Persian).

82. Hall, peter. (2002). Urban and regional Planning. Translation Jalal Tabrizi. First Edition. Tehran: Processing Co and Urban Planning. (in Persian).

83. Heraini, Mostafa, Masoud Anbarloo & Aqeel Oven. (2016). “Urban creep and its effects on land use change (Case study: Khomein city in the last 30 years)”. The first international conference of urban economics with a resistance, action and action economy approach. (in Persian).

84. Hemafar, Milad & Navid Saeedi Rezvani. (2014). “A comparative study of Iran’s Planning Structure and Management of Urban Collections with Metropolitan regions such as Sydney and Toronto”. journal Urban studies. Vol. 3. No. 12. PP. 73-86. (in Persian).

85. Al Amin, M. Rashford, B. S. Bastin, C. T. and Aadland, D. M. (2013). “Agricultural Land-Use in a Changing Climate: Implications for Waterfowl Habitat in Prairie Canada. University of Wyoming.

86. Araya, yikalo H, Cabral, Pedro. (2010). “Analysis and Modeling of Urban Land Cover Change in Setúbal and Sesimbra”. Publication. Remote. Vol. 2. No. 6. pp.1549-1563.

87. Audrey n.clar. (1985). Longman Dictionary of Geography; human and physical, Longman.Publisher: Addison-Wesley Longman Ltd.

88. Bakhtiar Ezzat panah, Rozhaneh Rivaz, nobakht Sobhani and Fereshte Babaoghli. (2013). “evaluation physical development patterns and spatial distribution of public services with social justice approach (the case study: naghadeh, iran) ”. ARPN Journal of Earth Sciences. Vol. 2. No. 3. pp. 110-116.

89. Clark, David. (2003). Urban World/Global City. Publisher: Taylor & Francis

90. .Clin, B. (2009). “Migration and unemployment. UK, London564P Economy organization. (1996). impact of migration case in Iran. entsaratpublish. Tehran. 231p.

91. Farrell, Chad R. (2000). “Bifurcation, Fragmentation or Integration? The Racial and Geographical Structure of US Metropolitan Segregation, 1990-2000. in: Urban Studies.Vol. 45. No.3. pp.467–499.

92. Ghanghermeh, Abdolazim; Roshan, Gholamreza Roshan; José A, Orosa, José L, Calvo- Rolle and Ángel M. Costa. (2013). “New climatic indicators for improving urban sprawl: a case study of Tehran city”. Journal entropy 2013.Vol.15. No. 3. pp999-1013.

93. Han, Ji. Yoshitsugu ,Hayashi. Xin ,Cao, Hidefumi ,Imura .(2009). “Application of an integrated system dynamics and cellular automata model for urban growth assessment: A case study of Shanghai”, China, Journal of Landscape and Urban Planning.Vol. 91. No.3. pp 133-141

94. Heikkila, Eric J. (2007). “Three Questions Regarding Urbanization in China”. Journal of Planning Education and Research. Vol. 27. No. 1. pp.65-81.

95. Hora, EndaleAlemu. (2014). “Factors that affect Women Participation in Leadership and Decision Making Position”. Asian Journal of Humanity. Art and Literature. Vol. 1. No. 2 . pp.99-118.

96. Hutchison, Ray. (2010). Encyclopedia of Urban Studies. SAGE Publications.

97. Jassbi, Javad; Mohamadnejad, Farshid and Nasrollahzadeh, Hossein. (2011). “ A Fuzzy DEMATEL Framework for Modeling Cause and Effect relationships of strategy map”. Expert Systems with Applications . Vol. 38. No. 5. pp. 243–252.

98. Ataollah Kelarestaghi · Zeinab Jafarian Jelouda., (2011). “Land use/cover change and driving force analyses in parts of northern Iran using RS and GIS techniques”. Arabian Journal of Geosciences. 4(3-4): pp.401-411.

99. Lees, Nicholas. (2010). “Inequality as an Obstacle to World Political Community and Global Social Justice”. Oxford University. Paper to be Presented at the SGIR 7th Annual Conference on International Relations. Sweden. September 9-11th 2010.

 1. Lessmann, Christian. (2013). “foreign direct investment and regional inequality: A panel data analysis”. China Economic Review 24 (2013). pp129–149.
 2. Li, Yuheng, Li, yurui,; Hans. Westlundb and Yansui Liu (2015). “Urban–rural transformation in relation to cultivated land conversion in China: Implications for optimizing land use and balanced regional development”. Land Use Policy. Vol. 47. PP: 218–224.
 3. Lin, Chi-Jen and Wu , Wei-Wen. (2008). “A causal analytical method for group decision-making under fuzzy environment. Expert Systems with Applications. Vol. 34. No.1. pp.205–213.
 4. Lindgren, Mats and Hans. Bandhol., (2003). “Scenario Planning The link between future and Strategy”. First published 2003 by PALGRAVE MACMILLAN.
 5. Luis Inostroza , Rolf Baur, Elmar Csaplovic., (2013). “Urban sprawl and fragmentation in Latin America: A dynamic quantification and characterization of spatial patterns”. Journal of Environmental Management. Vol.115. pp. 87-97.
 6. Marans, Robert. (2015). “Quality of urban life & environmental sustainability studies: Future - linkage opportunities”. Habitat International. Vol.45. pp. 47-52.
 7. Myers, D. 1999. constructing the future in planning university of southern
 8. Quan, Zhou. HuangWeilai, and Zhang, Ying. (2011). “Identifying Critical Success Factors in Emergency Management Using a Fuzzy DEMATEL Method”. Safety Science. Vol. 49. No.2. pp. 243–252
 9. Qureshi S., Haase D., Coles R. (2014). “The theorized urban gradient (TUG) method aconceptual framework for socio-ecological sampling in complex urban agglomerations”. Ecol. Indic. No 36. pp 100–110.
 10. Satterthwaite, David and Tacoli, Cecilia. (2003). “The Role of Small and Intermediate Urban Centers in Rural and Regional Development and Poverty Reduction”. International Institute for Environment and Development .
 11. Shieh, jiunn., Wu, Hsin-hung. and Huang, Kai Huang. (2010). “ A dematel Method in Identifying key Success Factors of Hospital Service Quality”. Knowledge-Based Systems. Vol. 23.No.3. pp. 277–282.
 12. Skaburskis, Andrej. ,(2006). “New Urbanism and Sprawl: A Toronto Case Study. Journal of Planning Education and Research. 25. 2006. pp.233-248;
 13. Suinyuy Derrick Ngoran , XiongZhi Xue. (2015). “Addressing urban sprawl in Douala, Cameroon: Lessons from Xiamen integrated coastal management”. Journal of Urban Management. No. 4. pp. 52-73.
 14. Suinyuy Derrick Nogran, XiongZhi Xue. (2015). “Addressing urban sprawl in Douala, Cameroon: Lessons from Xiamen integrated coastal management. Journal of Urban Management. No. 4. pp. 52-73.
 15. Thapa, R. B. and Y. Murayama. (2010) “Drivers of Urban Growth in the Kathmandu Valley”. epal: Examining the efficacy of the Analytic Hierarchy Process. Applied Geography. 30 (1). 70-83.
 16. Thompson, Susan. (2007): Health planning Forum, premier’s Council.
 17. Wassmer, Robert W. (2002). “Fiscalisation of Land Use, Urban Growth Boundaries and Non-central Retail Sprawl in the Western United States”. Urban Studies. Vol. 39. No. 8. 2002. pp.1307–1327.
 18. Watson, Christopher. (2013). Trends in World Urbanisation. United Nations. Department of
 19. Wood, Curtis(2006). ''Scope and Patterns of Metropolitan Governance in Urban America''. American Review of Public Administration. Vol. 36. No.3. pp 337-353.
 20. yann Chiu, Shen. (2009). “The Use Of Corporate Synergy Systems In Promoting Industrialwaste Minimization In Smalland Medium Enterprises In Taiwan”. sociation. Taipei International Green Productivity Association. Taipei.pp105-115.
 21. Yu, W., Sh. Zang, Ch. Wu, W. Liu, and X. Na, (2011) “Analyzing and Modeling Land Use Land Cover Change (LUCC) in the Daqing City. China. Applied Geography. 31 (2). 600-608.
 22. Zavadskas, E. Viteikienė, M and Šaparauskas, J. (2007): “Sustainable development assessment of cities and their residential districts”. Ekologija. Vol 53. pp42-53.