ارائه الگوی تامین درآمدهای پایدار برای مدیریت شهر شاندیز

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه فردوسی

2 استاد دانشگاه فردوسی مشهد

3 سردبیر مجله پژوهشهای جغرافیای انسانی

چکیده

درحال حاضر شهرداری شاندیز بیشتر متکی بردرآمدهای ناپایدار است و بنابراین شهرداری این شهر به لحاظ ارائه خدمات به شهروندان که هزینه های زیادی را می طلبد و نیازمند به منابع درآمدی جدید و پایداری می باشد. و روش پژوهش توصیفی و پیمایشی- مقطعی و هدف اصلی آن شناسایی منابع مالی و درآمدی پایدار برای شهرداری شاندیز براساس مطالعات تطبیقی و میدانی بوده است. جامعه آماری شامل 65 نفر بر مبنای موارد ذکر شده می باشد که حجم نمونه به تعداد 65 نفر به شیوه سرشماری انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده و فرضیات پژوهش با استفاده از آزمون های تی استودنت، فریدمن مورد آزمون قرار گرفت. و نتایج بیانگر آن بود که گزینه های کل مالیات بر املاک و دارایی، سایر عوارض محلی، مالیات انتقالی از دولت به شهرداری و دریافت بهای خدمات ارائه شده شهرداری به شهروندان چون میزان معناداری کمتر از 0.05 می باشد و به عنوان منابع پایدار و گزینه های درآمد ناشی از عوارض ساخت وساز، مازاد تراکم و تخلفات و جرایم ساختمانی و شهری، خصوصی سازی خدمات و زیرساختهای شهری، مشارکت بخش غیردولتی (مشارکت عمومی و خصوصی) جهت تأمین مالی پروژه های انتفاعی شهری، استفاده از کمکهای بلاعوض دولت و تأمین و راه اندازی صندوقهای سرمایه گذاری چون میزان معناداری بیشتر از 0.05 می باشد به عنوان منابع ناپایدار شهرداری شاندیز مدنظر می باشند. همچنین اولویت بندی منابع بر اساس آزمون فریدمن گزینه دریافت بهای خدمات ارائه شده شهرداری به شهروندان و در رتبه اول قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Provide of Sustainable Income Supply Pattern for Managing the City of Shandiz

نویسندگان [English]

 • hossien radnia 1
 • M. R. Rahnama 2
 • Keramatolah Zayyari 3
1 frdoosi
2 mashhad
3 Editor of the journal Research in Human Geography
چکیده [English]

Introduction
Earning income in mayors is one of the things that has an impact on the provision of urban services to citizens. Hence, achieving new ways of providing sustainable and reliable sources of income, with no adverse economic, social and political consequences, plays a very important role. Effectively, in satisfaction of the urban community, speeding up the development and development of urban areas, and ultimately the good management of cities. At present, the Shandiz municipality is more dependent on unsustainable earnings, and therefore the city's municipality needs new and sustainable sources of revenue in terms of providing citizens with services that require a lot of money. Accordingly, the basic issue of research, how the Shandiz city's income situation is presented and the provision of an appropriate income model for the Shandiz municipality, as urban management. Therefore, this study will examine the income structure of Shandiz municipality, and will present a new model for providing new and sustainable income sources for providing more favorable urban services to citizens. On the other hand, this article seeks to investigate the effect of sustainable supply, and its components, on the city of Shandiz.

The Provide of Sustainable Income Supply Pattern for Managing the City of Shandiz.
Extended Abstract .
Methodology.
The research method is descriptive and survey-cross-sectional, and its main objective is to identify sustainable sources of finance and income for the Shandiz municipality based on comparative and field studies. In this research, after reviewing the income and financing methods of the world's municipalities, a standard questionnaire was developed for the analysis of the sustainability of income sources, and problems caused by unsustainable earnings, and among the members of the city council, the professors of the university's professors , Directors, assistants, counselors and municipality experts, directors and income experts, and experts in municipal finance. After distributing the standard questionnaire, among the members of the city council, senior managers and senior financial assistants, consultants, experts and financial experts, professors, professors, income managers and experts, Shandiz municipality revenue recognition, completed questionnaires. The statistical population of this study was 65 people based on the mentioned cases. The sample size was 65 people selected by census method. The adjusted questionnaire has 53 questions with 9 main variables (total tax on property and assets with 6 questions., other local duties with 27 questions, transfer taxes from the government to the municipality with 1 question, receiving the services provided by the municipality to citizens with 2 questions, income Due to construction complications, surplus of congestion and urban and perpetrator crimes, with 1 question,. privatization of services, and urban infrastructures with 3 questions, the participation of the non-governmental sector (public and private partnerships) to finance the urban profit-making projects with 1 question, Use of government grants with 10 questions, provision and launching of investment funds with 1 question) Validity of the questionnaire, by teacher of University has been approved, and its reliability has been proven to be 0.81 based on Cronbach's alpha. Data were entered into the SPSS software, and the research hypotheses were tested by using T-student, Friedman tests.
.
Results and discussion .
It can be stated that, considering the key role of municipalities in urban economics, proper economic planning, with a focus on sustainable earnings, would be an important factor for reducing profitability and profitability, and thus a comprehensive and long-term program, with Considering indicators such as attention to urban economics and infrastructure investments, the resilience economy model can help municipalities in producing and delivering more desirable services. Achieving new methods of providing sustainable and reliable sources of income, without adverse economic, social and environmental effects, will play a very important role in satisfying the urban community, accelerating the development and development of urban areas, and, ultimately, the optimal management of cities. In recent decades, urban management in Iran has been increasingly faced with many challenges, due to various social, cultural, political, legal and financial implications, financial needs, to provide services to changing citizens. , And is increasing, and given the fact that expectations and their expectations are changing day by day, it is necessary to increase the income sources of municipalities accordingly. Regarding the natural environment and demographic and economic characteristics of Shandiz, the most important strategy for generating fixed income is to make income-generating activities dependent on the geographical environment and business activities. On the other hand, taxation, and the imposition of duties on real estate and immovable property, including industrial, residential, commercial, recreational, land, and some of these, can be a good source of revenue for municipalities, and municipalities of Iran can use the Use the experience of other countries to source their income in order to source their income..

Conclusion
The results indicated that the total tax on property and assets, other local taxes, the transfer tax from the state to the municipality, and the receipt of the services provided by the municipality to citizens, since the significance is less than 0.05, as stable resources, and the option Income from construction complications, surplus of congestion, urban and perpetrator offenses, privatization of services, and urban infrastructure, participation of the non-governmental sector (public and private partnerships), financing of urban profit-making projects, use of government grants, And the provision and launching of investment funds, because the value is significantly greater than 0.05, as Tour municipalities are considered unsustainable sources. Accordingly, it is suggested that the complications of Shandiz's modernization, with unsustainable and unhealthy incomes, be replaced over time, and the share of value added tax will increase over time in the city of Shandiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

کلیدواژه‌ها [English]

 • income generation
 • Sustainability
 • instability
 • tolls
 • municipality of Shandiz

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1397
 • تاریخ دریافت: 07 بهمن 1396
 • تاریخ بازنگری: 20 فروردین 1397
 • تاریخ پذیرش: 20 فروردین 1397