بررسی نقش مشارکت مردمی در بهسازی بافت فرسوده محله فهادان شهر یزد

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش مشارکت مردمی در بهسازی بافت فرسوده محله فهادان شهر یزد بوده، و در چارچوب کلی تحقیقات پیمایشی انجام شده است. جامعه ی آماری مورد نظر این پژوهش شامل ساکنین حوزه‌ی پژوهش مورد نظر (برابر 3700 خانوار) می‌باشند که به روش نمونه‌گیری تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران در مجموع 348 نفر از شهروندان مورد مطالعه قرارگرفته‌اند. به منظور تشخیص پایایی پرسشنامه ‌از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است (851/0 برای پرسشنامه شهروندان)، همچنین روایی محتوایی پرسشنامه نیز با نظرخواهی از کارشناسان متخصص در این حوزه تأیید شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفته است. در بخش آمار استنباطی از آزمون همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج آزمون اسپیرمن نشان داد، متغیرهای اعتماد ساکنین محله به مسئولین از طریق دریافت پیشنهادها و نظرات، موضع مناسب کارکنان و مدیران در قبال ساکنان و افزایش انگیزه از طریق ارائه تسهیلات بانکی ویژه دارای بالاترین ضریب همبستگی معنی‌دار و مثبت و متغیرهای پرداخت همه هزینه‌های بهسازی توسط ساکنان محله مورد نظر دارای بالاترین ضریب همبستگی معنی‌دار و منفی با متغیر وابسته را دارا بوده‌اند. همچنین، نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد، که متغیر اعتماد ساکنین محله به مسئولین از طریق دریافت پیشنهادها و نظرات (397/0 = Beta) و پرداخت همه هزینه‌های بهسازی توسط ساکنان محله مورد نظر (364/0- = Beta) نسبت به سایر متغیرهای مستقل، به ترتیب بیشترین تأثیر مثبت و منفی را در پیش‌بینی متغیر وابسته (سطح مشارکت مردمی برای ساماندهی و نوسازی بافت فرسوده محله فهادان) دارد. واژگان کلیدی: مشارکت، بهسازی، بافت فرسوده، محله فهادان، شهر یزد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating role of public participation in the rehabilitation old texture, Fahadan neighborhood in Yazd

نویسنده [English]

  • H. Hekmatnia
چکیده [English]

Investigating role of public participation in the rehabilitation old texture, Fahadan neighborhood in Yazd

Extended Abstract
Introduction
Procedures and accelerated its growth in recent decades, cities in Iran, has sparked a lot of urban problems. So, the problems of urbanization and the failure all aspects of its influence and sometimes disrupt urban life has made. One of the major problems the older cities more tissue worn in them is the source of many problems in urban areas and the economic-social, body- physical, environmental and security in the wake and the instability in many city has provided. Distressed structures are one of the fourth types of urban distressed structures that because of physical distress, non-appropriate ridden availability, services facility and existence of vulnerable urban infrastructure, has a less locational, environmental and economic value. Facilities and resources limitation of the urban renovation and rehabilitation matter, before every proceed need identification of regions distress rate and priority setting for every action and investment, in related with distressed structure of each city. Basically, the body of the cities affected by natural processes, social and economic change gradually and was exhausted and needed reconstruction and modernization over time they will gradually feel.
Today, most people's participation in urban management approach to city governance. So, it does every person in addition to his role in the field of occupational and family activities for community life as a citizen in the town of affairs. It also recognized their role and duties of the acceptance of this role for his creation bound and hold.
Methodology
Fahadan neighborhood is 54 degrees, 22 minutes and 18 seconds long, and 31 degrees 54 minutes and 32 seconds is located in the northeast of Yazd city. Fahadan neighborhood is one of Yazd's oldest neighborhoods. It is located adjacent to the neighborhoods of Bazarno, Shah Abolqasem and Kushkonu and is bounded northwards to the northern part of Fahadan Street, from the south to the market place and the time of Al-Sahat, from the west to the Shah Abolqasem and Kushknou neighborhoods and from the east to Imam Khomeini Street.
The aim of this study is to the role of public participation in neighborhood improvement of old texture Fahadan of Yazd city and was conducted in the general framework of the survey researches. The study sample consisted of one group: The study area residents (equal to 12000 people), A total of 348 persons have been studied to random sampling method. To determine the reliability of the questionnaire used Cronbach's alpha (0.851), also, validity of the questionnaire was confirmed by the opinion of advisor and supervisors. Data analysis was performed using SPSS software. Used in inferential statistics Spearman correlation test and multiple regression.

Results and Discussion
The results of prioritizing the items related to the most important field of citizen participation, according to the citizens surveyed, indicate that it is more important than the "wish of your family to participate in the development of neighborhood activities" (average rating: 4.84 and standard deviation of 0.45), "Participation in socio-cultural issues of the neighborhood" (average rating: 4.26 and standard deviation of 0.714), "Participation in economic affairs and neighborhood financial assistance" (average rating: 4.56 and standard deviation of 0.737) and "willingness to transfer property for renovation and improvement of the neighborhood" (average rating: 3.99 and standard deviation of 1.14). The results of prioritizing the items related to the most important obstacles to the participation of citizens in restoring and modernizing the worn out tissue from the viewpoint of the citizens surveyed indicate that it is more important than the "lack of credit for the development of worn out tissues" (average Rating: 4.22 and standard deviation of 1.14), "high cost of building materials and construction" (average rating: 3.62 and standard deviation of 1.17), "lack of proper functioning of social cultural organizations In the neighborhood "(average rating: 2.87 and standard deviation of 0.946) and" non-availability of machinery to the neighborhood center "(average rating: 3.63 and standard deviation of 1.22). Showed results that variable people's trust in the authorities (Beta = 0.415) and lack of socio-cultural organization of people in the neighborhood (Beta = -0.398) than other independent variables have the highest positive and negative effects in predicting the dependent variable (the level of participation and their willingness to organize and renovation of the old Fahadan neighborhood.
Conclusion
The final results of the study showed that six variables were entered into regression analysis (three variables as effective variables and three variables as barriers that had a negative effect), and the variable of people's trust in authorities and the absence of public cultural associations in the neighborhood Other independent variables have the most positive and negative effects, respectively, in predicting the dependent variable (level of popular participation and their tendency for organizing and modernizing the exhausted texture of the Fahadan neighborhood). Therefore, based on the obtained results, it can be said that trust in authorities is the most important factor affecting popular participation in improving the deteriorated texture of the Fahadan neighborhood of Yazd and the lack of social cultural organizations. The most important barrier is the popular participation in the improvement of the worn-out texture. Therefore, the following suggestions can be made based on the results: It is suggested that, in order to increase the level of people's trust to the authorities, in the first stage, meetings with the people of the area will be held and the objectives of the proposed plan (organizing and modernizing the worn-out texture) will be fully and clearly explained to the public. Be sure to be consulted and used at the planning stage for the local elite.
Key Words: Old texture, Urban development, Participation, Trust, Fahadan neighborhoods, Yazd city

The role of public participation in the rehabilitation old texture, Fahadan neighborhood in Yazd

کلیدواژه‌ها [English]

  • participation
  • rehabilitation
  • old texture
  • Fahadan neighborhoods
  • Yazd city

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1397
  • تاریخ دریافت: 23 تیر 1397
  • تاریخ بازنگری: 20 دی 1397
  • تاریخ پذیرش: 22 دی 1397