شناسایی و طبقه بندی مؤلفه های تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی در سکونتگاه های غیررسمی (مورد مطالعه: ناحیه 6 منطقه 4 شهرداری تهران با تمرکز محله خاک سفید)

نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال طبقه بندی مؤلفههای تابآوری در سکونتگاه غیررسمی در سطح محله خاک سفید می‌باشد. این پژوهش کاربردی قرار دارد. برای جمع‌آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. در قالب روش کتابخانه ای با مرور متون نظری و تجربی مرتبط با موضوع تحقیق، چارچوب نظری پژوهش تدوین شد و در قالب روش میدانی نیز به وسیله مشاهده در محیط مورد مطالعه، اطلاعاتی در مورد منطقه جمع آوری شد. معیارها و عوامل موثر بر تاب آوری با مرور منابع تهیه شده و برای تهیه لیست نهایی معیارها و الویت بندی آن ها از پرسشنامه استفاده شد. پس از تکمیل پرسشنامه‌ها توسط 20 نفر از اعضای هیئت علمی و کارشناسان متخصص در حوزه برنامه ریزی شهری و روستایی، برنامه ریزی محیط زیست و شهرسازی، معیارها با روش FANP وزن داده شد. پوشش زمین استخراج شده از روی تصاویر ماهوارهای لندست سال 2017 ، در نرم افزار ENVI 4.8 طبقه بندی شد . سپس لایه های طبقه بندی شده در محیط IDRISI فازی و در ARC MAP روی هم گذاری شد. با تاثیر وزن هرکدام از معیارهای مؤثر در میزان تاب‌آوری لایه‌ها و ترکیب نقشه‌ها، میزان تاب‌آوری مشخص گردید. و بر اساس مدل TOPSIS منطقه مورد مطالعه با توجه به میزان تاب آوری رتبه بندی شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که تاب‌آوری محله خاک سفید و بافت‌های اسکان غیر رسمی در برابر بحران‌های محیطی در سطح ضعیفی می‌باشد. وقتی وضعیت فضایی هر یک از شاخص های تاب‌آوری را در سطح محله بررسی می‌کنیم شاهد شرایط متفاوت تاب‌آوری آن‌ها هستیم که معلول وضعیت متفاوت در ویژگی‌های کالبدی، اجتماعی و اقتصادی است؛ بنابراین می‌توان این‌گونه استنتاج نمود که شاخص های مختلف تاب‌آوری تأثیرات متفاوتی بر میزان تاب‌آوری محله خاک سفید داشته‌اند و با تغییرات وضعیت این شاخص ها در سطوح مختلف محله وضعیت تاب‌آوری نیز تغییر نموده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification and Classification of Socio-Economic Resilience Criteria in Informal Settlements (Case Study: District 6 of region 4, Tehran Municipality, Focusing on Khak Sefid Neighborhood)

نویسنده [English]

  • Seed Isaac Jalalian
Assistant Professor of Geography and Urban Planning, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction
Mostly cities and settlements have been created in places exposed to all kinds of natural disasters and hazards, and managers and urban planners have been confrontational and reducing hazards. In recent years, a new concept has been introduced in the face of unknowns and uncertainties called resilience. Knowledge of resilience and resiliency status is particularly important. Resilience can be introduced as a concept of disruption, surprise and change. There are two types of disaster management strategies: Predictive and Resilience strategies, one for dealing with problems, and the second for dealing with unknown problems. The neighborhood is white soil.

Methodology
The research method is descriptive-analytical and applied. To compare the indices, a questionnaire was prepared by 20 faculty members and experts in environmental planning, urban planning, rural planning and urban planning (in decision making and ranking techniques according to the researcher's opinion). And the nature of the topic and the range of experts and experts in the field are chosen, as well as the number of samples considered to reach a theoretical saturation, ie the greater the number of matched answers, the more weighted the criteria were by FANP. The weight of each of these criteria is influenced by the degree of resilience in the layers and The maps were combined to determine the resiliency.

Results and discussion
According to the findings of the study, the informal settlement area under study is not in a good condition in terms of resiliency, indicating high vulnerability of this tissue to natural disasters and hazards. Survey of spatial resilience status shows that resilience rates in each of the indices are different at different levels of the neighborhood and do not have a uniform trend. Areas of low resilience have the most socially disadvantaged, are less valuable in land prices, and more economically vulnerable, the poorest, and the most vulnerable. They have room.

Conclusion
In general, the result of this study was that the resilience of white soil neighborhood and informal settlement textures to environmental crises is poor. When examining the spatial status of each of the resilience indices at the neighborhood level, we find different resilience conditions that result in different status in the physical, social, and economic characteristics, so it can be deduced that different resilience indices have different effects. On the resilience rate of the white soil neighborhood and with changes in the status of these indices at different levels of the neighborhood has also changed the resilience status


Introduction
Mostly cities and settlements have been created in places exposed to all kinds of natural disasters and hazards, and managers and urban planners have been confrontational and reducing hazards. In recent years, a new concept has been introduced in the face of unknowns and uncertainties called resilience. Knowledge of resilience and resiliency status is particularly important. Resilience can be introduced as a concept of disruption, surprise and change. There are two types of disaster management strategies: Predictive and Resilience strategies, one for dealing with problems, and the second for dealing with unknown problems. The neighborhood is white soil.

Methodology
The research method is descriptive-analytical and applied. To compare the indices, a questionnaire was prepared by 20 faculty members and experts in environmental planning, urban planning, rural planning and urban planning (in decision making and ranking techniques according to the researcher's opinion). And the nature of the topic and the range of experts and experts in the field are chosen, as well as the number of samples considered to reach a theoretical saturation, ie the greater the number of matched answers, the more weighted the criteria were by FANP. The weight of each of these criteria is influenced by the degree of resilience in the layers and The maps were combined to determine the resiliency.

Results and discussion
According to the findings of the study, the informal settlement area under study is not in a good condition in terms of resiliency, indicating high vulnerability of this tissue to natural disasters and hazards. Survey of spatial resilience status shows that resilience rates in each of the indices are different at different levels of the neighborhood and do not have a uniform trend. Areas of low resilience have the most socially disadvantaged, are less valuable in land prices, and more economically vulnerable, the poorest, and the most vulnerable. They have room.

Conclusion
In general, the result of this study was that the resilience of white soil neighborhood and informal settlement textures to environmental crises is poor. When examining the spatial status of each of the resilience indices at the neighborhood level, we find different resilience conditions that result in different status in the physical, social, and economic characteristics, so it can be deduced that different resilience indices have different effects. On the resilience rate of the white soil neighborhood and with changes in the status of these indices at different levels of the neighborhood has also changed the resilience status
In general, the result of this study was that the resilience of white soil neighborhood and informal settlement textures to environmental crises is poor. When examining the spatial status of each of the resilience indices at the neighborhood level, we find different resilience conditions that result in different status in the physical, social, and economic characteristics, so it can be deduced that different resilience indices have different effects. On the resilience rate of the white soil neighborhood and with changes in the status of these indices at different levels of the neighborhood has also changed the resilience status
In general, the result of this study was that the resilience of white soil neighborhood and informal settlement textures to environmental crises is poor. When examining the spatial status of each of the resilience indices at the neighborhood level, we find different resilience conditions that result in different status in the physical, social, and economic characteristics,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resilience Components
  • Socio-Economic Resilience
  • Informal Settlement
  • Khak Sefid
  • Tehran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1398
  • تاریخ دریافت: 17 شهریور 1398
  • تاریخ بازنگری: 25 آبان 1398
  • تاریخ پذیرش: 26 آبان 1398