نمایه نویسندگان

آ

 • آباد، حسین کلانتری خلیل بررسی دگرگونی در ساختار کالبدی و معماری روستاها و تشکیل روستا- شهر مورد: آلارد و پرندک [دوره 65، شماره 65، 1387]

پ

 • پور، زهرا احمدی تأثیرات اقتصادی و اجتماعی بازگشایی مرزها نمونه موردی: بخش باجگیران در مرز ایران و ترکمنستان [دوره 65، شماره 65، 1387]
 • پور، علی محمد تأثیرات اقتصادی و اجتماعی بازگشایی مرزها نمونه موردی: بخش باجگیران در مرز ایران و ترکمنستان [دوره 65، شماره 65، 1387]

ث

 • ثابتی، فرخ بررسی عوامل مؤثر بر تصادفات جاده‌ای و ارائه راه‌کارهایی برای کاهش آن مورد مطالعه: منظومه روستایی جنوب خور و بیابانک [دوره 65، شماره 65، 1387]

ح

د

 • دریکوند، مسلم بررسی عوامل مؤثر بر تصادفات جاده‌ای و ارائه راه‌کارهایی برای کاهش آن مورد مطالعه: منظومه روستایی جنوب خور و بیابانک [دوره 65، شماره 65، 1387]

س

 • سلمانی، محمد بررسی عوامل مؤثر بر تصادفات جاده‌ای و ارائه راه‌کارهایی برای کاهش آن مورد مطالعه: منظومه روستایی جنوب خور و بیابانک [دوره 65، شماره 65، 1387]
 • سنایی، علی نقش و تأثیر خانه‌های دوم بر ساختار اقتصادی، اجتماعی ناحیه کلاردشت [دوره 65، شماره 65، 1387]

ع

ف

 • فاروقی، محمد رضا الگوهای فضایی حوادث ترافیک درون شهری در رشت [دوره 65، شماره 65، 1387]
 • فرهودی، رحمت ا... تحلیل نابرابری اجتماعی در برخورداری از کاربری های خدمات شهری [دوره 65، شماره 65، 1387]

ق

 • قرخلو، مهدی بررسی دگرگونی در ساختار کالبدی و معماری روستاها و تشکیل روستا- شهر مورد: آلارد و پرندک [دوره 65، شماره 65، 1387]

ل

 • لسبویی، مهدی رمضان زاده بررسی عوامل مؤثر بر تصادفات جاده‌ای و ارائه راه‌کارهایی برای کاهش آن مورد مطالعه: منظومه روستایی جنوب خور و بیابانک [دوره 65، شماره 65، 1387]

م

 • مرتضی، محمدپور جابری تحلیل نابرابری اجتماعی در برخورداری از کاربری های خدمات شهری [دوره 65، شماره 65، 1387]
 • معصوم، مجتبی قدیری نقش و تأثیر خانه‌های دوم بر ساختار اقتصادی، اجتماعی ناحیه کلاردشت [دوره 65، شماره 65، 1387]
 • موحد، علی توزیع فضایی مراکز اقامتگاهی در شهرهای تاریخی مطالعه موردی: شهر اصفهان [دوره 65، شماره 65، 1387]

ن

 • نیا، محمد رضا حافظ تأثیرات اقتصادی و اجتماعی بازگشایی مرزها نمونه موردی: بخش باجگیران در مرز ایران و ترکمنستان [دوره 65، شماره 65، 1387]
 • نژاد، حسین حاتمی تحلیل نابرابری اجتماعی در برخورداری از کاربری های خدمات شهری [دوره 65، شماره 65، 1387]
 • نوده، محمد اسکندری بررسی دگرگونی در ساختار کالبدی و معماری روستاها و تشکیل روستا- شهر مورد: آلارد و پرندک [دوره 65، شماره 65، 1387]