نمایه نویسندگان

ا

 • افضلی، رسول جغرافیای فرهنگی دولت سرزمینی در ایران [دوره 66، شماره 66، 1387]

پ

چ

 • چوبچیان، شهلا تحلیل عوامل اقتصادی مؤثر بر عملکرد تعاونی های زنان در ایران [دوره 66، شماره 66، 1387]

خ

 • خانی، فضیله تحلیل عوامل اقتصادی مؤثر بر عملکرد تعاونی های زنان در ایران [دوره 66، شماره 66، 1387]

د

 • دیتمان، آندریاس بررسی ظرفیت تحمل حوزه مقصد گردشگری با تاکید بر جامعه میزبان(نمونه موردی : مطالعه شهر کلاردشت) [دوره 66، شماره 66، 1387]
 • دستجردی، حمید احمدی بررسی علل و پیامدهای اجتماعی - فضایی مهاجرت‌های درون شهری مطالعه موردی: بافت قدیم تهران‌پارس در منطقه 8 شهرداری تهران [دوره 66، شماره 66، 1387]

ر

 • رجـایی، سیـد عبـاس نقش وجوه ارسالی و سرمایه گذاری مهاجران در توسعه روستایی مورد: دهستان رامشه(شهرستان اصفهان) [دوره 66، شماره 66، 1387]
 • رحیمیان، مهدی بررسی چالش‌های حاشیه‌نشینی در شهرستان کوهدشت، استان لرستان [دوره 66، شماره 66، 1387]
 • رستمی، فرحناز تحلیل عوامل اقتصادی مؤثر بر عملکرد تعاونی های زنان در ایران [دوره 66، شماره 66، 1387]
 • رضـوانی، محمـدرضـا نقش وجوه ارسالی و سرمایه گذاری مهاجران در توسعه روستایی مورد: دهستان رامشه(شهرستان اصفهان) [دوره 66، شماره 66، 1387]
 • رهنمایی، محمد تقی بررسی ظرفیت تحمل حوزه مقصد گردشگری با تاکید بر جامعه میزبان(نمونه موردی : مطالعه شهر کلاردشت) [دوره 66، شماره 66، 1387]
 • رونیــزی، سعید رضـا اکبریـان نقش وجوه ارسالی و سرمایه گذاری مهاجران در توسعه روستایی مورد: دهستان رامشه(شهرستان اصفهان) [دوره 66، شماره 66، 1387]

س

 • سجادی، ژیلا? بررسی علل و پیامدهای اجتماعی - فضایی مهاجرت‌های درون شهری مطالعه موردی: بافت قدیم تهران‌پارس در منطقه 8 شهرداری تهران [دوره 66، شماره 66، 1387]

ض

 • ضیائی، محمود گونه شناسی گردشگران خانههای دوم و بررسی اثرات کالبدی آن‌ها بر نواحی روستایی (مطالعه موردی : رودبار قصران) [دوره 66، شماره 66، 1387]

ط

 • طرفی، عبدالحسن بررسی چالش‌های حاشیه‌نشینی در شهرستان کوهدشت، استان لرستان [دوره 66، شماره 66، 1387]

ف

 • فرهودی، رحمت ا... بررسی ظرفیت تحمل حوزه مقصد گردشگری با تاکید بر جامعه میزبان(نمونه موردی : مطالعه شهر کلاردشت) [دوره 66، شماره 66، 1387]
 • فمی، حسین شعبانعلی تحلیل عوامل اقتصادی مؤثر بر عملکرد تعاونی های زنان در ایران [دوره 66، شماره 66، 1387]

ق

 • قالیباف، محمد‌باقر ژئوپولیتیک نوین خاورمیانه و سیاست خارجی ایران [دوره 66، شماره 66، 1387]
 • قدمی، مصطفی بررسی ظرفیت تحمل حوزه مقصد گردشگری با تاکید بر جامعه میزبان(نمونه موردی : مطالعه شهر کلاردشت) [دوره 66، شماره 66، 1387]

م

 • محمدی، یاسر بررسی چالش‌های حاشیه‌نشینی در شهرستان کوهدشت، استان لرستان [دوره 66، شماره 66، 1387]
 • محمدی، حمید موحد بررسی چالش‌های حاشیه‌نشینی در شهرستان کوهدشت، استان لرستان [دوره 66، شماره 66، 1387]

ن

 • نسب، زهرا صالحی گونه شناسی گردشگران خانههای دوم و بررسی اثرات کالبدی آن‌ها بر نواحی روستایی (مطالعه موردی : رودبار قصران) [دوره 66، شماره 66، 1387]