نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیم زاده، عیسی برنامه‌ریزی استراتژیک توسعۀ گردشگری، با تأکید بر گردشگری مذهبی (مطالعۀ موردی: شهر قم) [43(76، تابستان 1390)، شماره 2، 1390، صفحه 115-141]
 • اسکندری ثانی، محمد برنامه‌ریزی استراتژیک توسعۀ گردشگری، با تأکید بر گردشگری مذهبی (مطالعۀ موردی: شهر قم) [43(76، تابستان 1390)، شماره 2، 1390، صفحه 115-141]
 • افتخاری، عبدارضا رکن الدین نقش نظام‎های بهره‎برداری زراعی (خانوادگی) در توسعه پایدار روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان قیر و کارزین ـ استان فارس) [43(76، تابستان 1390)، شماره 2، 1390، صفحه 33-48]
 • افتخاری، عبدالرضا رکن الدین ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی روستایی، (مطالعۀ موردی : دهستان خاوۀ شمالی، استان لرستان) [43(76، تابستان 1390)، شماره 2، 1390، صفحه 13-33]

ب

 • بدری، سید علی نقش نظام‎های بهره‎برداری زراعی (خانوادگی) در توسعه پایدار روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان قیر و کارزین ـ استان فارس) [43(76، تابستان 1390)، شماره 2، 1390، صفحه 33-48]
 • بهمند، داداله نقش نظام‎های بهره‎برداری زراعی (خانوادگی) در توسعه پایدار روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان قیر و کارزین ـ استان فارس) [43(76، تابستان 1390)، شماره 2، 1390، صفحه 33-48]

پ

 • پورطاهری، مهدی ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی روستایی، (مطالعۀ موردی : دهستان خاوۀ شمالی، استان لرستان) [43(76، تابستان 1390)، شماره 2، 1390، صفحه 13-33]

ج

 • جوان، جعفر نقش چاهک‎ها در متنوع‎سازی اقتصاد روستایی، (مطالعۀ موردی: شهرستان زهک در استان سیستان و بلوچستان) [43(76، تابستان 1390)، شماره 2، 1390، صفحه 49-66]

ح

 • حیدری مکرر، حمید نقش چاهک‎ها در متنوع‎سازی اقتصاد روستایی، (مطالعۀ موردی: شهرستان زهک در استان سیستان و بلوچستان) [43(76، تابستان 1390)، شماره 2، 1390، صفحه 49-66]
 • حسینی، سید محسن کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در مدل‌سازی توسعه شهری (مطالعه موردی: شهر گرگان) [43(76، تابستان 1390)، شماره 2، 1390، صفحه 99-114]

ز

 • زیاری، کرامت اله بررسی آسایش و امنیت در محله‎های شهر یزد [43(76، تابستان 1390)، شماره 2، 1390، صفحه 1-11]
 • زنگانه، ابوالفضل بررسی شاخص‌ها و سطح‌بندی اولویت‌ها در ساماندهی و توانمندسازی محله جنگلده، شهر علی‎آباد کتول (استان گلستان) [43(76، تابستان 1390)، شماره 2، 1390، صفحه 85-98]
 • زنگانه، احمد بررسی شاخص‌ها و سطح‌بندی اولویت‌ها در ساماندهی و توانمندسازی محله جنگلده، شهر علی‎آباد کتول (استان گلستان) [43(76، تابستان 1390)، شماره 2، 1390، صفحه 85-98]

س

 • سلمان، عبدالرسول کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در مدل‌سازی توسعه شهری (مطالعه موردی: شهر گرگان) [43(76، تابستان 1390)، شماره 2، 1390، صفحه 99-114]
 • سلمانی، محمد نقش نظام‎های بهره‎برداری زراعی (خانوادگی) در توسعه پایدار روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان قیر و کارزین ـ استان فارس) [43(76، تابستان 1390)، شماره 2، 1390، صفحه 33-48]
 • سلیمانی مهرنجانی، محمد بررسی شاخص‌ها و سطح‌بندی اولویت‌ها در ساماندهی و توانمندسازی محله جنگلده، شهر علی‎آباد کتول (استان گلستان) [43(76، تابستان 1390)، شماره 2، 1390، صفحه 85-98]

ش

 • شاه آبادی، علیرضا بررسی شاخص‌ها و سطح‌بندی اولویت‌ها در ساماندهی و توانمندسازی محله جنگلده، شهر علی‎آباد کتول (استان گلستان) [43(76، تابستان 1390)، شماره 2، 1390، صفحه 85-98]
 • شریفی نیا، زهرا نقش فقر اجتماعی و اقتصاد روستایی بر تخریب محیط زیست(مطالعه موردی: مرتع ممیزی‎شدۀ شوررود، بخش شیب‎آب شهرستان زابل) [43(76، تابستان 1390)، شماره 2، 1390، صفحه 67-84]

غ

 • غلامعلی فرد، مهدی کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در مدل‌سازی توسعه شهری (مطالعه موردی: شهر گرگان) [43(76، تابستان 1390)، شماره 2، 1390، صفحه 99-114]

ف

 • فتاحی، احد ا... ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی روستایی، (مطالعۀ موردی : دهستان خاوۀ شمالی، استان لرستان) [43(76، تابستان 1390)، شماره 2، 1390، صفحه 13-33]

ک

 • کاظمی زاده، شمس ا... برنامه‌ریزی استراتژیک توسعۀ گردشگری، با تأکید بر گردشگری مذهبی (مطالعۀ موردی: شهر قم) [43(76، تابستان 1390)، شماره 2، 1390، صفحه 115-141]
 • کامیاب، حمیدرضا کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در مدل‌سازی توسعه شهری (مطالعه موردی: شهر گرگان) [43(76، تابستان 1390)، شماره 2، 1390، صفحه 99-114]

م

 • مهدوی، مسعود نقش فقر اجتماعی و اقتصاد روستایی بر تخریب محیط زیست(مطالعه موردی: مرتع ممیزی‎شدۀ شوررود، بخش شیب‎آب شهرستان زابل) [43(76، تابستان 1390)، شماره 2، 1390، صفحه 67-84]