نویسنده = پیله ور، علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر میان‎کنش فضایی بر تعادل فضایی در ساختار شهری بجنورد با استفاده از فنِّ چیدمان فضا

44(79، بهار 1391)، شماره 1، بهار 1390، صفحه 87-102

علی پیله ور؛ سینا عطایی؛ عبد ا... زارعی