دوره و شماره: 42(72، تابستان 1389)، شماره 2 - شماره پیاپی 800727، تابستان 1389، صفحه 1-165 (شماره 72) 
8. شاخ صسازی مؤلف ههای سیاست و فضا در جغرافیای سیاسی

صفحه 121-134

محمد رضا حافظ نیا؛ مصطفی قادر حاجت؛ زهرا احمدی پور