دوره و شماره: 43(76، تابستان 1390)، شماره 2 - شماره پیاپی 804406، تابستان 1390، صفحه 1-141 (شماره 76) 
7. کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در مدل‌سازی توسعه شهری (مطالعه موردی: شهر گرگان)

صفحه 99-114

حمیدرضا کامیاب؛ عبدالرسول سلمان؛ سید محسن حسینی؛ مهدی غلامعلی فرد